4.5. Otočenie (Rotate)

Obrázok 14.109. Nástroj Otočenie v Panely s nástrojmi

Nástroj Otočenie v Panely s nástrojmi

4.5.1. Prehľad

Tento nástroj nájde svoje uplatnenie pri otáčaní aktívnej vrstvy, výberu alebo cesty. Po kliknutí do obrázka alebo výberu s aktivovaným nástrojom Otočenie, zobrazíte informačné dialógové okno Otočenie. V tomto okne môžete nastaviť osi otočenia, stred alebo uhol otočenia. Všetko toto môžete vykonať aj myšou. V obrázku pohybujete kurzorom a nastavujete bod otočenia spôsobom kliknúť a ťahať.

4.5.2. Aktivácia nástroja

Nástroje výberu môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Transform Tools (Transformačné nástroje)Rotate (Otočenie),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • alebo stlačením klávesov Shift+R.

4.5.3. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

Podržaním stlačeného klávesu Ctrl objektom otáčate v krokoch po 15 stupňoch.

4.5.4. Voľby

Obrázok 14.110. Voľby pre nástroj Otočenie

Voľby pre nástroj Otočenie

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Transform (t. j. transformácia); Direction (t. j. smer), Interpolation (t. j. interpolácia); Clipping (niečo ako zastrihnutie); Preview (Náhľad)
[Note] Poznámka

Tieto voľby sú popísané v časti Spoločné vlastnosti pre transformačné nástroje.

Transform Direction (t. j. smer)

Touto voľbou nastavíte spôsob alebo smer, ktorým vrstvu otočíte. V režime Normal vrstvu otočíte spôsobom, aký očakávate. Ak očakávate, že vrstvu otočíte o 10 stupňov doprava, potom sa vrstva otočí týmto spôsobom. Toto správanie sa je v protiklade s voľbou Corrective.

Voľba Corrective Rotation sa primárne používa pri opravách digitálnych fotografií, a to hlavne v prípadoch, kedy obrázky nie sú presne v osiach. Ak je obrázok naklonený o 13 stupňov, potom by ste mali skúsiť natočiť ho pod týmto uhlom. Použitím voľby Corrective Rotation obrázok môžete natáčať vizuálne a vrstvu zarovnať s obrázkom. Keďže transformácia je reverzná, alebo inak povedané opačne orientovaná, obrázok otočíte správnym smerom. Chybu „naklonenia“ obrázka takto opravíte.

Constraints (t. j. obmedzenie)

Voľbou 15 Degrees (Ctrl) obmedzíte otáčanie v krokoch po 15 stupňoch.

4.5.5. Informačné okno Rotation (Otočenie)

Obrázok 14.111. Informačné dialógové okno Rotation (Otočenie)

Informačné dialógové okno Rotation (Otočenie)

Angle (Uhol)

V tomto okne môžete nastaviť uhol otočenia v hodnotách od -180° po +180°, t. j. 360°.

Center X/Y (t. j. stred)

Táto voľba slúži na nastavenie polohy stredu otáčania. Stred je v obrázku zobrazený ako kríž v kružnici. Kliknutím a ťahaním tohto bodu môžete stred otáčania v rámci obrázku ľubovoľne presúvať. Hodnoty sú štandardne nastavené na pixly, ale v rozbaľovacom zozname ich môžete meniť.

[Note] Poznámka

Vrstvy môžete otáčať aj výberom položiek Layer (Vrstva)Transform (Transformácia)Arbitrary Rotation... (Ľubovoľné otočenie).