Cesty predstavujú krivky (známe ako Bézierové - krivky). Používať cesty v GIMPe sa naučíte veľmi rýchlo. Viac sa o pojme a mechanizme Bézierových kriviek (Bézier-curve) dočítate v slovníku pojmov alebo vo Wikipédii [WKPD-BEZIER]. Nástorj Cesty je veľmi výkonný nástroj pomocou ktorého môžete vytvoriť aj rôzne zložité tvary. Nástroj Cesty sa v GIMPe používa v dvoch krokoch: najprv musíte vytvoriť cestu, potom ju obkresliť.

V GIMPe sa pod pojmom Stroke path (Obkresliť cestu) skrýva spôsob aplikácie určitého štýlu na cestu (napr. farba, šírka, vzorka atď.).

Cesty sa používajú na dva hlavné účely:

  • Uzavretú cestu môžete konvertovať na výber.

  • Obkresliť môžete ľubovoľnú cestu, otvorenú alebo uzavretú. To znamená, že ju môžete vyfarbiť viacerými spôsobmi.

Obrázok 7.10. Rôzne spôsoby tvorby cesty

Rôzne spôsoby tvorby cesty

Štyri príklady ciest v GIMPe: uzavretá mnohouholníková, otvorená mnohouholníková, uzavretá zahnutá, mix rovných a ohnutých úsekov.


5.1. Vytvorenie cesty

Začnite nakreslením obrysu cesty. Tento obrys môžete neskôr upraviť (viď. nástroj Paths (Cesty)). Nástroj Cesty (Paths) aktivujte niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Path (Cesty)

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol

  • alebo použite klávesovú skratku B.

Pri aktivácii tohto nástroja sa kurzor myši zmení na symbol šípky s krivkou. Kliknutím na ľavé tlačidlo myši do obrázku vytvoríte počiatočný bod cesty. Myš presuňte na iné miesto obrázku a kliknite na ľavé tlačidlo myši. Vytvoríte tak ďalší bod spojený s predchádzajúcim. Hoci vytvoriť môžete ľubovoľný počet bodov, ak sa chcete naučili používať nástroj Cesty budú vám stačiť dva. Počas pridávania nových bodov kurzor pri krivke obsahuje malé +. To poukazuje na to, že kliknutím pridáte nový bod. Keď sa kurzorom priblížite k segmentu linky, symbol + sa zmení na krížik so šípkami, podobný ako symbol nástroja Presun.

Keď sa kurzorom priblížite k segmentu linky, kliknite ľavým tlačidlom myši a nakreslite segment linky. Môžu nastať dve situácie.

  • Segment linky sa ohne a vytvoríte krivku ako ňou ťaháte.

  • Každý segment obsahuje počiatočný a koncový bod. Tieto sú jasne označené. Ak presúvate koncový bod smerová linka ukazuje smer nového segmentu.

Ohnutá linka segmentu ponechá koncový bod v tom istom smere ako ho zanechala smerová linka. Dĺžka smerovej linky udáva vzdialenosť linky segmentu od smerovej linky v akej bude prebiehať pred svojim zahnutím smerom k ďalšiemu koncovému bodu. Každá smerová linka na svojom konci obsahuje malý prázdny štvorček (tzv. uško ovládania). Kliknutím a potiahnutím tohto uška zmeníte smer a dĺžku smerovej linky.

Obrázok 7.11. Vzhľad cesty počas manipulácie s ňou.

Vzhľad cesty počas manipulácie s ňou.

Vzhľad cesty počas manipulácie s ňou pomocou nástroja Cesty.


Cesta je zložená z dvoch zložiek: z rovných a ohnutých segmentov. Čierne štvorce predstavujú body ukotvenia, biely krúžok predstavuje zvolený kotviaci bod a dva biele štvorce predstavujú dve ušká, ktoré sú spojené s ukotvením.