5.2. Vlastnosti ciest

Cesty sú, tak ako aj vrstvy a kanále, zložkami obrázka. Po uložení obrázka v natívnom formáte pre GIMP, t. j. vo formáte XCF, všetky cesty uložíte spolu s obrázkom. Zoznam všetkých ciest obrázka si môžete prezrieť a manipulovať s nimi použitím dialógového okna Cesty (Paths dialog). Cestu môžete presunúť z jedného obrázka do druhého obyčajným kopírovaním a vložením za pomoci ponuky v dialógu Paths (Cesty). Druhou možnosťou je pretiahnutie symbolu z dialógu Paths (Cesty) do cieľového okna obrázka.

Cesty v GIMPe zaraďujeme k matematickému typu nazývanému Bézierové cesty (Bezier paths). Prakticky to znamená, že cesty sú definované pomocou kotiev a ušiek ovládania. Kotvy (Anchors) sú body, cez ktoré cesta prechádza. Ušká ovládania definujú smer cesty pred vstupom alebo výstupom z bodu ukotvenia. Ku každému bodu ukotvenia prislúchajú dve ušká.

Tvar cesty môže byť veľmi zložitý. Ak pomocou nástroja Cesty nakreslíte cestu voľnou rukou, pravdepodobne budú obsahovať len okolo tucta bodov ukotvenia (častejšie menej). V prípade, že transformujete výber alebo text do ciest, výsledná cesta môže obsahovať stovky, alebo až tisíce bodov ukotvenia.

Cesta môže obsahovať viacero komponentov. Komponent je časť cesty, v ktorej sú body ukotvenia medzi sebou prepojené tzv. segmentami. Skutočnosť, že cesty môžu obsahovať množstvo komponentov, umožňuje konvertovať ich na výber obsahujúci množstvo nespojených častí.

Každý komponent cesty môže byť otvorený alebo uzavretý. Uzavretý v tomto prípade znamená, že posledný bod ukotvenia je spojený s počiatočným bodom ukotvenia. Pri transformácii cesty do výberu je každý otvorený komponent automaticky konvertovaný na uzavretý, pričom sa posledný bod ukotvenia spojí s počiatočným rovnou čiarou.

Segmenty ciest môžu byť rovné alebo zahnuté. Cesta sa nazýva polygonálna ak sú všetky segmenty, ktoré ju tvoria, priame. Každý nový segment cesty je vždy priamy. Je to spôsobené tým, že ušká pre body ukotvenia sú najprv uložené priamo na vrchu ukotvenia. Preto majú ušká nulovú dĺžku čoho výsledkom sú rovné segmenty. Potiahnutím uška ovládania smerom od bodu ukotvenia segment ohnete.

Cesty majú jednu dobrú vlastnosť v porovnaní s obrázkami, a to tú, že nespotrebujú veľa zo systémových zdrojov. Cesta je v RAM popísaná len súradnicami bodov ukotvenia a ušiek ovládania. Jeden kilobajt pamäte teda hravo postačí na uloženie celkom zložitej cesty, ale určite nepostačuje na uloženie vrstvy obrázka s rozmermi 20 x 20 pixlov v režime RGB. Je preto celkom možné, že obrázok bude obsahovať doslova stovky ciest bez toho, aby to výrazne zaťažilo systém počítača. Čo také množstvo ciest spraví s vami je celkom iná otázka. Dokonca cesta s tisíckou segmentov spotrebuje v porovnaní s typickou vrstvou alebo kanálom len minimum zo zdrojov počítača.

Nástrojom Cesty (Path) môžete cesty vytvoriť a manipulovať s nimi.