6.2. Cesty (Paths)

Obrázok 14.164. Nástroj Paths (Cesty)

Nástroj Paths (Cesty)

Nástroj Cesty (Path) umožňuje tvorbu zložitých výberov pomocou kriviek nazývaných Bézierové krivky. Podobá sa na nástroj Voľný výber, ale navyše dokáže využiť všetky možnosti vektorových kriviek. Vytvorené krivky môžete upravovať, môžete s nimi kresliť, čí dokonca ukladať ich, importovať alebo exportovať. Cestami môžete vytvoriť rôzne geometrické obrázky. Cesty majú svoje vlastné dialógové okno : Dialóg.

6.2.1. Aktivácia nástroja

Nástroj môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Paths (t. j. Cesty),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • alebo stlačením klávesu B.

6.2.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

[Note] Poznámka

Na spodnej strane obrázkového okna sa zobrazí popis všetkých potrebných klávesov. Tieto informácie slúžia ako pomôcka.

Shift

Kláves Shift má v závislosti od kontextu niekoľko funkcií. Detailnejší popis viď. Voľby

Ctrl ; Alt

Na prácu s nástrojom Paths (Cesty) sú dostupné tri režimy: Design (Návrh),Edit (Upraviť) a Move (Presun). Kláves Ctrl slúži ako prepínač medzi režimom Design (Návrh) a Edit (Upraviť). Kláves Alt (alebo Ctrl+Alt) prepína režim Design (Návrh) a Move (Presun).

6.2.3. Voľby

Obrázok 14.165. Voľby nástroja Path (Cesty)

Voľby nástroja Path (Cesty)

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Režim Design (Návrh)

Nástroj je vo východzom nastavení v režime Design (Návrh). Postupným klikaním cestu vytvoríte. Kontrolné body môžete neskôr presúvať spôsobom kliknúť a ťahať. Medzi jednotlivými kontrolnými bodmi sa nachádzajú tzv. segmenty.

Čísla predstavujú kroky vedúce k vytvoreniu rovnej čiary.

Ohnuté segmenty vytvoríte jednoduchým potiahnutím segmentu alebo nového uzla. Modré šípky predstavujú smer ohnutia krivky. Objavia sa dve malé ušká ovládania pomocou ktorých môžete krivku ohnúť.

Tip Tip

Ak chcete krivku uzavrieť, stlačte kláves Ctrl a kliknite do počiatočného kontrolného bodu. V predchádzajúcich verziách kliknutie do vnútra uzavretej cesty cestu zmenilo na výber. Teraz môžete použiť tlačidlo Create selection from path (t. j. vytvoriť výber z cesty) alebo Path to Selection (Obkresliť cestu). Tlačidlá týchto volieb nájdete v Dialógu Path (Cesty).

Tip Tip

Ak sa zobrazia dve ušká ovládania, fungujú symetricky. Tak je to štandardne nastavené. Uvoľnením tlaku na tlačidlo myši ušká ovládania presúvate osobitne. Stlačením klávesu Shift nastavenie vrátite do pôvodného stavu, t. j. ušká ovládania budú znovu symetrické.

V tomto režime máte na výber niekoľko funkcií:

Pridať nový uzol: Ak je aktívny uzol (malý prázdny krúžok, ktorý sa objaví po kliknutí na uzol) na konci cesty, kurzor myši obsahuje symbol „+“. Kliknutím vytvoríte nový kotviaci bod, ktorý je s predchádzajúcim spojený a vytvára segment. Ak je aktívny kotviaci bod umiestnený na ceste, kurzor zobrazí malý štvorček. Môžete vytvoriť nový komponent cesty. Tento nový komponent je nezávislý od ostatných, ale patrí do cesty. Môžete to sledovať v dialógovom okne Paths (Cesty). Zatlačením klávesu Shift urýchlite vytvorenie nového komponentu.

Presun jedného alebo niekoľko uzlov: Po nájazde kurzora myši nad kotviaci bod sa zmení jeho tvar na štvor-šípkový kríž. Kotviaci uzol môžete presúvať. Stlačením klávesu Shift môžete vybrať niekoľko kotviacich bodov. Spôsobom kliknúť a ťahať ich môžete presúvať. Súčasným stlačením klávesov Ctrl+Alt môžete presúvať celú cestu podobne ako výber.

Upraviť ušká ovládania: Kotviaci uzol musíte najprv upraviť. Objavia sa ušká ovládania. Ohnutím z nich vytvoríte krivku. Stlačením Shift ich prepnete do režimu symetrických ušiek.

Upraviť segment: Pri prechode kurzora myši ponad segment, zmení sa na štvor-šípkový krížik. Segment ohnete spôsobom kliknúť a ťahať. Hneď ako ich začnete presúvať, na koncoch segmentu sa objavia ušká ovládania. Stlačením klávesu Shift ich prepnete do režimu symetrických ušiek.

Režim Edit (Upraviť)

Režim Edit obsahuje funkcie, ktoré nenájdete v režime Design (Návrh). V tomto režime môžete pracovať iba na existujúcej ceste. Ak je kurzor mimo cesty, zmení tvar na prečiarknutý krúžok (na celom obrázku, ak v ňom nie je žiadna cesta), s cestou nemôžete pracovať.

Pridať segment medzi dva uzly: Cestu aktivujete kliknutím na koncový kotviaci bod cesty. Kurzor bude mať tvar dvoch spojených kružníc. Kliknite na ďalší kotviaci bod. Tým sa oba kotviace body spoja. Toto je celkom užitočná funkcia keď chcete prepojiť neuzavreté komponenty.

Odstrániť segment z cesty: Súčasne stlačte klávesy Shift+Ctrl a kurzor umiestnite na segment. Kurzor sa zmení na „-“. Kliknutím na segment ho vymažete.

Pridať uzol k ceste: Kurzor umiestnite na segment. Kurzor sa zmení na „+“. Kliknite na miesto, kde chcete umiestniť nový kontrolný bod.

Odstrániť uzol: Stlačte súčasne klávesy Shift+Ctrl a kurzor umiestnite na uzol. Kurzor sa zmení na „-“. Kliknutím na uzol ho vymažete.

Pridať ušká ovládania: Kurzor umiestnite na uzol. Kurzor sa zmení na malú ručičku. Uzol potiahnite, objavia sa ušká ovládania. Stlačením Shift ich prepnete do režimu symetrických ušiek.

Odstrániť ušká ovládania z uzla: Súčasne stlačte klávesy Shift+Ctrl a kurzor umiestnite na ušká ovládania. Tvar kurzora sa nezmení - ostane ručička. Kliknutím ušká ovládania vymažete.

Upozornenie Upozornenie

Pred samotným vymazaním uzla, segmentu alebo ušiek ovládania neočakávajte varovanie.

Režim Move (Presun)

Režim Move (Presun) umožňuje presúvať jeden alebo všetky komponenty cesty. Jednoduchým kliknutím a potiahnutím cestu presuniete.

Ak máte niekoľko komponentov, presuniete iba označený komponent. Ak kliknete a potiahnete mimo cesty, presuniete všetky komponenty. Aj stlačením klávesu Shift môžete komponenty presúvať.

Polygonal (Mnohouholníky)

Aktivovaním tejto voľby segmenty kreslíte len lineárne. Ušká ovládania nie sú k dispozícii, segmenty sa pri ich presune nedajú ohýbať.

Create selection from path (t. j. z cesty vytvoriť výber)

Týmto tlačidlom vytvoríte výber, ktorý vznikne na základe nakreslenej cesty. Výber je ohraničený „pochodujúcimi mravcami“. Majte na pamäti, že cesta je stále aktívna: aktuálnym nástrojom je ešte stále nástroj Cesty (Paths). Takže cestu môžete upraviť bez toho, aby ste upravovali samotný výber. Ak zmeníte nástroj, cesta nebude viditeľná. Ostane však zachovaná v dialógovom okne Path (Cesty). Takto ju môžete kedykoľvek aktivovať.

Ak cesta nie je uzavretá, GIMP ju uzavrie rovnou čiarou.

Tak, ako informuje vyskakovacie okno, stlačením klávesu Shift k existujúcemu výberu pridáte nový. Stlačením klávesu Ctrl odpočítate nový výber od existujúceho. Kombináciou klávesov Shift+Ctrl dostanete prienik dvoch výberov.

Stroke path (Obkresliť cestu)

V predchádzajúcich verziách je tento príkaz prístupný iba cez hlavnú ponuku, položka Edit (Upraviť). Teraz je tento príkaz prístupný aj cez toto tlačidlo. Viď. Časť 3.18, „Stroke Path (Obkresliť cestu)“ a Časť 5, „ Paths (Cesty).

Viď. tiež Path (Cesty) .