2.3. Dialóg Cesty (Paths Dialog)

Viac informácií o cestách viď. Časť 5, „Cesty (Paths).

Obrázok 15.12. Dialóg Cesty (Paths)

Dialóg Cesty (Paths)

Dialóg Cesty (Paths) slúži na spravovanie ciest. V ňom môžete cesty vytvárať, vymazať, ukladať, konvertovať ich na výber a opačne, a mnoho iného.

2.3.1. Aktivácia nástroja

Dialóg Cesty (Paths) je dokovateľný; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (Okná)Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)Paths (Cesty).

  • z ponuky kariet kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Paths (Cesty),

V ponuke Windows (t. j. Okná) sa nachádza zoznam otvorených okien. Tento zoznam existuje len vtedy, ak máte otvorený minimálne jeden dialóg. v tomto prípade môžete dialóg Cesty (Paths) otvoriť z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (Okná)Paths (Cesty).

2.3.2. Použitie dialógu Cesty (Paths)

Každá cesta patrí k jednému obrázku: cesty patria medzi súčasti obrázkov presne tak isto, ako vrstvy. V dialógu Cesty (Paths) je zobrazený zoznam všetkých ciest, ktoré patria k aktívnemu obrázku. Ak zmeníte obrázok, v dialógu sa zmení aj zoznam ciest. Ak je dialóg Cesty (Paths) pripojený v doku spolu s Vrstvami (Layers), Kanálmi (Channels) a Cestami (Paths) meno aktívneho obrázka nájdete zobrazené v hornej časti doku. (V opačnom prípade, meno môžete pridať z doku aj neskôr z Ponuky kariet výberom položky Show Image Menu.)

Ak viete pracovať s dialógom Vrstvy (Layers), dialóg Cesty (Paths) vám nebude robiť problém. Vo viacerých ohľadoch sú si veľmi podobné. Dialóg zobrazuje zoznam všetkých ciest ktoré sú v obrázku obsiahnuté. Pre každú cestu môžete použiť štyri voľby:

Viditeľnosť cesty

Symbol otvoreného oka udáva informáciu o tom, či je cesta viditeľná alebo nie (bez symbolu). Viditeľnosť znamená, že v obrázku je cesta zobrazená. Cesta nie je zobrazená priamo v obrázku až kým nie je obkreslená alebo inak upravovaná. Kliknutím na symbol oka viditeľnosť cesty prepínate.

Reťazenie ciest

Symbol reťaze je umiestnený napravo od symbolu oka ak je cesta uzamknutá pre transformácie. Ak je na tomto mieste biely priestor, cesta uzamknutá nie je. Uzamknutie transformácie znamená, že operácia (zmena veľkosti, otočenie, atď.) vykonaná na jednej zložke obrázku (vrstve, kanály, atď.) sa prejaví rovnako na všetkých ostatných zložkách uzamknutých v tejto skupine. Kliknutím na prázdne miesto, kde sa nachádza symbol reťaze, prepínate medzi uzamknutím a odomknutím cesty pre transformáciu.

Náhľad

Náhľad je malý symbol zobrazujúci náčrt cesty. Ak kliknete na tento symbol a pretiahnete ho do obrázka, v obrázku vytvoríte kópiu tejto cesty.

Meno cesty

Meno cesty musí byť v rámci obrázka jedinečné. Dvojitým kliknutím na meno ho sprístupníte; cestu tak môžete premenovať. Ak meno cesty už existuje, pridá sa k nemu poradové číslo kópie (t. j., #1).

Ak zoznam ciest nie je prázdny, aktívna cesta bude v zozname ciest zvýraznená. Stane sa tak vždy, keď na ceste začnete robiť úpravy, čí už pomocou dialógovej ponuky alebo tlačidiel umiestnených v spodnej časti dialógu. Kliknutím na ľubovolnú položku cestu aktivujete.

Kliknutím na pravé tlačidlo myši na ľubovolnú položku zobrazíte Ponuku Cesty (Paths Menu). Ponuku Cesty (Paths) môžete aktivovať aj z ponúk dialógu Karty (Tab).

2.3.3. Tlačidlá (Buttons)

Tlačidlá v spodnej časti dialógu Cesty (Paths) zodpovedajú položkám v ponuke Paths (Cesty) (zobrazíte ich kliknutím na pravé tlačidlo myši v zozname ciest).Niektoré z nich však obsahujú prídavné voľby. Tieto prídavné voľby zobrazíte vtedy, ak súčasne stlačíte požadované tlačidlo s funkciou a modifikačný kláves.

New Path (Nová cesta)

Viď. Nová cesta (New Path). Stlačením klávesu Shift zobrazíte dialóg v ktorom môžete zadať meno novej (prázdnej) cesty.

Raise Path (Zdvihnúť cestu)

Viď. Raise Path (Zvýšiť cestu).

Lower Path (Znížiť cestu)

Viď. Lower Path (Znížiť cestu).

Duplicate Path (Duplikovať cestu)

Viď. Duplicate Path (Duplikovať cestu).

Path to Selection (Cesta do výberu)

Konvertovanie cesty na výber; viď. Path to Selection (Cesta do výberu) . Spôsob, akým bude nový výber interagovať s existujúcim výberom, môžete ovplyvniť pomocou modifikačných klávesov:

Modifikátory (Modifiers) Akcia (Action)
None (Žiadna) Replace existing selection (Nahradiť existujúci výber)
Shift Add to Selection (Pridať do výberu)
Ctrl Subtract from Selection (Odobrať z výberu)
Shift+Ctrl Intersect with Selection (Prienik s výberom)
Selection to Path (Výber do cesty)

Stlačením klávesu Shift zobrazíte dialóg Advanced Options (Pokročilé nastavenia).

Paint along the path (Obkresliť cestu)

Viď. Stroke Path (Obkresliť cestu).

Delete Path (Zmazať cestu)

Príkazom Delete Path (Zmazať cestu) vymažete aktuálne zvolenú cestu.

2.3.4. Kontextová ponuka Cesty (Paths)

Obrázok 15.13. Kontextová ponuka Paths (Cesty)

Kontextová ponuka Cesty (Paths)

Ponuku pre Cesty môžete zobraziť kliknutím na pravé tlačidlo myši s kurzorom nad umiestneným nad položkou zoznamu v dialógu Paths (Cesty). Ponuku zobrazíte aj výberom položky „Paths (Cesty)“ z dialógu Paths z ponuky kariet. V tejto ponuke máte prístup k väčšine operácií vzťahujúcich sa k cestám.

Nástroj Cesty (Path Tool)

Nástroj Cesty (Path Tool) je alternatívnym nástrojom používaným pre manipuláciu s cestami. Nástroj môžete aktivovať z Panelu s nástrojmi alebo klávesovou skratkou B (z angl. Bézier).

Edit Path Attributes (Upraviť atribúty cesty)

Príkazom Edit Path Attributes (Upraviť atribúty cesty) zobrazíte malý dialóg ktorý vám umožní zmeniť meno cesty. Meno cesty môžete zmeniť aj dvojitým kliknutím na jej meno uvedené v zozname v dialógu Paths (Cesty).

New Path (Nová cesta)

Príkazom New Path (Nová cesta) vytvoríte novú cestu, pridáte ju do zoznamu ciest v dialógu Paths (Cesty) a v obrázku ju aktivujete. Týmto príkazom zobrazíte dialóg ktorý vám umožní pridať ceste meno. Novú cestu vytvoríte bez kotviacich bodov. Pred tým, ako budete s cestou niečo robiť, musíte jej nejaké kotviace body pridať pomocou nástroja Path (Cesty).

Raise Path (Zdvihnúť cestu)

Príkazom Raise Path (Zdvihnúť cestu) cestu v zozname dialógu Paths presúvate vyššie. Na poradí vrstiev v zozname nezáleží. Presúvanie poradia vrstiev vám má uľahčiť organizáciu práce.

Lower Path (Znížiť cestu)

Príkazom Lower Path (Znížiť cestu) vrstvu presúvate v zozname ciest v dialógu Paths o priečinok nižšie. Na poradí vrstiev v zozname nezáleží. Presúvanie poradia vrstiev vám má uľahčiť organizáciu práce.

Duplicate Path (Duplikovať cestu)

Príkazom Duplicate Path (Duplikovať cestu) vytvoríte kópiu aktívnej cesty, pridáte jej jedinečné meno, pridáte ju do zoznamu v dialógu Paths a v obrázku ju aktivujete. Kópia bude viditeľná iba ak bola viditeľná pôvodná cesta.

Delete Path (Zmazať cestu)

Príkazom Delete Path (Zmazať cestu) vymažete aktuálne zvolenú cestu.

Merge Visible Paths (Splynutie viditeľných ciest)

Príkazom Merge Visible Paths (Splynutie viditeľných ciest) zoberiete všetky viditeľné cesty v obrázku (sú to tie, ktoré v dialógu Paths obsahujú symbol otvoreného oka ), a prevediete ich na komponenty jednoduchej cesty. Táto funkcia pre vás môže byť užitočná napr. v prípade, keď chcete všetky cesty obkresliť rovnakým spôsobom.

Path to Selection; Add to Selection; Subtract from Selection; Intersect with Selection

Pomocou týchto príkazov prevediete aktívnu cestu na výber a požadovaným spôsobom ju kombinujete už s existujúcim výberom. (Path to Selection (Cesta do výberu) zruší existujúci výber a nahradí ho výberom vytvoreným z cesty.) Ak je cesta neuzavretá, posledný kotviaci bod je spojený s prvým rovnou čiarou. Pochodujúci mravci výsledného výberu budú cestu celkom presne kopírovať, nečakajte však dokonalú presnosť.

Selection to Path (Výber do cesty)

Túto operáciu môžete sprístupniť niekoľkými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)To Path (Do cesty)

  • Z ponuky dialógu Paths výberom položky Selection to Path (Výber do cesty).

  • Tlačidlom Selection to Path (Výber do cesty) , ktoré sa nachádza v spodnej časti dialógu Paths (Cesty).

Príkazom Selection to Path (Výber do cesty) vytvoríte z výberu novú cestu. Vo väčšine prípadov výsledná cesta bude kopírovať pochodujúcich mravcov výberu. Nič však nie je dokonalé.

Konvertovanie dvoj-dimenzionálnej masky výberu do jedno-dimenzionálnej cesty v sebe zahŕňa niekoľko celkom záludných algoritmov: konverziu môžete ovplyvniť prostredníctvom voľby Advanced Options (Pokročilé nastavenia). Tieto môžete aktivovať súčasným stlačením klávesu Shift a tlačidla Selection to Path (Výber do cesty) nachádzajúceho sa v spodnej časti dialógu Paths (Cesty). Týmto spôsobom zobrazíte dialóg Advanced Options (Rozšírené nastavenia výberu do cesty) v ktorom môžete nastaviť 20 rôznych volieb a premenných, všetky s kryptickými menami. Voľba Advanced Options bola primárne určená len pre vývojárov programu. V skratke, príkaz Selection to Path (Výber do cesty) vykoná presne to, čo od neho očakávate. Ak nechcete, nemusíte sa zaťažovať s tým, ako to funguje.

Stroke Path (Obkresliť cestu)

Túto operáciu môžete sprístupniť niekoľkými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Stroke Path (Obkresliť cestu)

  • Z ponuky dialógu Paths (Cesty) výberom položky Stroke Path (Obkresliť cestu).

  • Tlačidlom Paint along the path (Obkresliť cestu) , ktoré sa nachádza v spodnej časti dialógu Paths (Cesty).

  • Tlačidlom Stroke Path (Obkresliť cestu) z Panelu s nástrojmi pre nástroj Cesty.

Príkazom Stroke Path (Obkresliť cestu) môžete aktívnej ceste na aktívnej vrstve obrázka vybrať z niekoľkých štýlov čiar a ďalších volieb. Viac informácii nájdete v časti Obkreslenie.

Copy Path (Kopírovať cestu)

Príkazom Copy Path (Kopírovať cestu) kopírujete aktívnu cestu do schránky ciest. Z nej môžete cestu vložiť do iného obrázka.

Tip Tip

Cestu môžete kopírovať a vložiť aj pretiahnutím jej symbolu z dialógu Cesty do cieľového obrázka.

[Note] Poznámka

Keď cestu skopírujete do obrázka, nie je viditeľná. Cestu musíte najprv zviditeľniť v dialógu Cesty (Paths).

Paste Path (Vložiť cestu)

Príkazom Paste Path (Vložiť cestu) vytvoríte novú cestu zo schránky ciest, pridáte ju do zoznamu ciest v dialógu Cesty a aktivujete ju. Ak ste predtým žiadnu cestu do schránky nekopírovali, položka bude nepoužiteľná.

Import Path (Importovať cestu)

Príkazom Import Path (Importovať cestu) vytvoríte novú cestu zo súboru SVG. Otvoríte dialóg v ktorom súbor môžete nájsť. Viď. časť Cesty (Paths) v ktorej nájdete informácie o SVG súboroch a čo majú spoločné s cestami v GIMPe.

Export Path (Exportovať cestu)

Príkaz Export Path (Exportovať cestu) vám umožňuje cestu uložiť do súboru. Otvoríte dialóg v ktorom môžete zadať meno a umiestnenie súboru s cestou. Takto uloženú cestu môžete neskôr pridať do ľubovolného obrázku v GIMPe pomocou príkazu Import Path (Importovať cestu). Cesta je uložená vo formáte SVG. To znamená, že vektorový grafický softvér ako napr. Sodipodi alebo Inkscape je schopný takúto cestu importovať. Viď. časť Cesty (Paths) v ktorej nájdete informácie o SVG súboroch a čo majú spoločné s cestami v GIMPe.