2.3. Dialógy a dokovanie dialógov

2.3.1. Organizácia Dialógov

GIMP je veľmi flexibilný čo sa týka usporiadania dialógov na obrazovke. Dialóg predstavuje variabilné okno obsahujúce voľby pre určitý nástroj alebo má určitú funkciu. Dok predstavuje kontainer zložený zo sady dialógov ako sú napr. dialógy pre Voľby nástrojov, Štetce, Palety atď. Doky ale nemôžu zoskupovať dočasné dialógy akými sú napr. dialógy Nastavenia alebo Okno obrázka.

GIMP obsahuje tri hlavné doky:

  • Dok Voľby nástrojov (Tool Options) nachádzajúci sa pod Panelom s nástrojmi,

  • Dok Vrstvy, Kanále, Cesty a História (Layers, Channels, Paths a Undo) nachádzajúci sa vo vrchnej časti pravého panelu,

  • Dok Štetce, Vzorky a Prechody (Brushes, Patterns a Gradients) nachádzajúci sa v dolnej časti pravého panelu.

V týchto dokoch je každý dialóg umiestnený na svojej vlastnej záložke.

V režime viacerých okien Panel s nástrojmi predstavuje tzv. funkčné okno nie dok. V režime jedného okna Panel s nástrojmi patrí do tohto okna.

Zoznam dokovateľných dialógoch získate výberom položiek WindowsDockable Dialogs. Dialóg, ktorý chcete zobraziť môžete vybrať z tohto zoznamu. Ak sa dialóg už nachádza v doku, dá sa otvoriť z neho. Ak sa dialóg nenachádza v doku, správa sa rozdielne v režime jedného alebo viacerých okien.

  • V režime viacerých okien sa nové okno obsahujúce dialóg objaví na obrazovke.

  • V režime jedného okna sa dialóg automaticky spojí s dokom Vrsvy-História ako záložka.

Záložku s dialógom môžete presunúť spôsobom kliknúť a ťahať a umiestniť ho na požadované miesto:

  • buď na záložkovú oblasť doku, čím sa dialóg začlení do skupiny dialógov,

  • alebo na dokovaciu lištu. Dokovacia lišta sa zobrazí v podobe modrého pásiku na hranici doku ak ponad ňou prejdete myšou s presúvaným dialógom. Dialóg týmto spôsobom ukotvíte do doku.

V režime viacerých okien môžete diaóg presunúť aj kliknutím do záhlavia dialógu a jeho pretiahnutím na požadované miesto.

Obrázok 3.7. Začlenenie nového dialógu do skupiny dialógov

Začlenenie nového dialógu do skupiny dialógov

V režime viacerých okien bol dialóg Histogram presunutý do priestoru záložiek v doku Vrstvy-História.


Jednoduhšie: príkaz Add tab (t. j. pridať záložku) v ponuke Záložky Časť 2.3.2, „Ponuka Záložky“.

Obrázok 3.8. Ukotvenie dialógu na hranicu doku.

Ukotvenie dialógu na hranicu doku.

Dialóg Histogram prenesený do priestoru záložiek na pravom panely. Výsledkom je ukotvenie dialógu do pravého panelu. Dialóg je teraz začlenený do pravého panelu.

Dialógy môžete usporiadať aj do viac-stĺpcového formátu. Je to prínosné keď pracujete na dvoch obrazovkách, t. j. ak jednu obrazovku používate pre dialógy, druhú pre samotný obrázok.


Tip Tip

Stlačením klávesu TAB v okne obrázka prepínate viditeľnosť dokov. Táto vlastnosť je užitočná vtedy, keď je časť okna obrázka prekrytá dokom. Týmto spôsobom možete skryť všetky doky, vykonať úpravy na obrázku a potom všetky doky znova zobraziť. Stlačením klávesu TAB vnútri doku sa môžete sa po položkách doku pohybovať.

2.3.2. Ponuka Karty (Tabs)

Obrázok 3.9. Dialóg v doku so zvýrazneným tlačidlom pre ponuky záložky.

Dialóg v doku so zvýrazneným tlačidlom pre ponuky záložky.

Pre každý dialóg môžete zvoliť osobitné nastavenia. Tie sú prístupné po stačení tlačidla pre ponuky záložky tak, ako je to ilustrované na obrázku vyššie. Položky, ktoré sa zobrazujú v tejto ponuke sa môžu pre jednotlivé dialógy líšiť. Vždy sa tu však nachádza možnosť vytvoriť nové záložky, uzavrieť záložky alebo odpojiť ich z doku.

Obrázok 3.10. Ponuka záložiek v dialógu vrstiev.

Ponuka záložiek v dialógu vrstiev.

Ponuka záložky umožňuje zadávať nasledovné príkazy:

Kontextová ponuka

Prvou položkou v každej ponuke záložky je položka, ktorá sa otvára do kontextovej ponuky príslušného dialógu. Tá ponúka špecifické príkazy pre daný typ dialógu. Napríklad kontextová ponuka záložky Layers (Vrstvy) je označená ako Layers Menu a obsahuje sadu operácií pre prácu s vrstvami.

Add Tab (Pridať záložku)

Položka Add Tab sa otvára do novej podponuky umožňujúcej pridať viacero dokovateľných dialógov ako novú záložku.

Obrázok 3.11. Podpoložka „Add tab“

Podpoložka „Add tab“

Close Tab (Zatvoriť záložku)

Táto položka zatvorí dialóg. Zatvorenie posledného dialógu v doku spôsobí zatvorenie celého dialógu.

Detach Tab (Odpojiť záložku)

Použitím tohto príkazu sa dialóg z doku odpojí a vytvorí sa nový dok obsahujúci len túto jednu, odpojenú záložku. Rovnakého výsledku docielite pretiahnutím záložky von z dialógu a uvoľnením kdekoľvek mimo doku.

Toto je spôsob akým dosiahnete otvorenie nového okna v režime jedného okna.

Ak je záložka uzamknutá, táto položka je neaktívna, označená šedým písmom.

Lock Tab to Dock (Zamknúť záložku v doku)

Voľba tejto položky spôsobí uzamknutie záložky v doku, čím sa zabráni jej presúvaniu alebo odpojeniu. Ak je táto voľba aktivovaná, položka Detach Tab je neaktívna a vypísaná šedým písmom.

Preview Size (Veľkosť náhľadu)

Obrázok 3.12. Podponuka Preview Size v ponuke záložky.

Podponuka Preview Size v ponuke záložky.

Mnoho dialógov, aj keď nie všetky, obsahujú v ponuke záložky podponuku Preview size. Táto podpoložka obsahuje zoznam možných volieb veľkosti náhľadu pre položky v dialógu (viď. obrázok vyššie). Napríklad dialóg Stopy (Brushes) obsahuje obrázky všetkých použiteľných stôp. Veľkosť náhľadu určuje, aké veľké sa tieto obrázky zobrazia. Medium (Stredný) je prednastavená hodnota.

Tab Style (Štýl záložky)

Obrázok 3.13. Podpoložka ponuky záložky Tab Style (Štýl záložky).

Podpoložka ponuky záložky Tab Style (Štýl záložky).

Položka Tab Style je dostupná iba vtedy, ak je v jednom doku viac dialógov. Otvára sa do podponuky umožňujúcej nastaviť vzhľad záložiek (viď. obrázok vyššie). Na výber je päť možností, aj keď nie všetky sú dostupné pre všetky dialógy:

Icon (Ikona)

Záložka bude obsahovať ikonu reprezentujúcu daný typ dialógu.

Current Status (Aktuálny stav)

Voľba Current Status je dostupná iba pre dialógy, ktoré umožňujú určitú voľbu, ako napr. stopu, vzor, prechod atď. Výberom položky Current Status bude na vrchu záložky zobrazený náhľad na práve zvolený typ položky.

Text

Voľbou tejto ponuky bude na vrchu záložky zobrazený text popisujúci typ dialógu.

Icon and Text (Ikona a text)

Použitím tejto voľby sa na vzniknutej širšej záložke zobrazí symbol aj text popisujúci dialóg.

Status and Text (Stav a text)

Touto voľbou zobrazíte zvolený typ dialógu aj jeho textový popis.

View as List; View as Grid (Zobraziť ako zoznam; Zobraziť ako mriežku)

Tieto voľby sú k dispozícii v dialógoch, ktoré umožňujú vybrať položku zo sady ako sú napr. stopy, vzory, písma atď. Pomocou nich je možné zvoliť náhľad na položku vo forme vertikálneho zoznamu symbolov s menom alebo vo forme mriežky ikon bez pomenovania. Každá z volieb má svoje výhody. Zobrazenie vo forme zoznamu podáva viac informácií, zobrazenie v podobe mriežky poskytuje pohľad na viac položiek naraz. Pre rôzne dialógy sa prednastavená voľba líši. Pre stopy a vzorky je prednastavené zobrazenie v podobe mriežky, pre väčšinu ďaľších položiek je prednastavené zobrazenie v podobe zoznamu.

Ak máte zoznam nastavený ako View as List môžete použiť tagy. Viď. Časť 3.6, „Tagovanie“.

Môžete použiť aj pole pre vyhľadávanie:

Obrázok 3.14. Vyhľadávacie pole v zozname.

Vyhľadávacie pole v zozname.

Stlačením kláves Ctrl+F otvoríte vyhľadávacie pole v zozname. Aby bol tento príkaz aktívny musíte zvoliť konkrétnu položku.


Vyhľadávacie pole v zozname sa automaticky uzavrie po piatich sekundách nečinnosti.

[Note] Poznámka

Aj pre vyhľadávacie pole v dialógoch Brush (Štetce), Font (Písmo) alebo Pattern (Vzorky) máte dostupnú klávesovú skratku pre voľby viacerých nástrojov.

Show Button Bar (Zobraziť panel s tlačidlami)

V niektorých dialógoch je v spodnej časti zobrazený panel s tlačidlami na prepínanie dialógov. Napríklad tlačidlá pre Vzorky, Štetce, Prechody a dialóg obrázkov. Jedná sa o prepínač. Ak je okienko začiarknuté, panel s tlačidlami zobrazíte.

Obrázok 3.15. Panel s tlačidlami v dialógu pre štetce.

Panel s tlačidlami v dialógu pre štetce.

Show Image Selection (Zobraziť zoznam obrázkov)

Táto voľba je dostupná iba v režime viacerých okien. Jedná sa o prepínač. Ak je táto voľba aktivovaná, ponuka obrázka je zobrazená v hornej časti doku:

Obrázok 3.8. Dok so zvýraznenou ponukou pre obrázok.

Dok so zvýrazneným tlačidlom pre ponuky záložiek.


Tento prepínač nie je dostupný pre dialógy ukotvené v doku s Panelom s nástrojmi. Táto voľba je zaujímavá len ak máte na obrazovke otvorených niekoľko obrázkov.

Auto Follow Active Image (Automaticky nasledovať aktívny obrázok)

Táto voľba je dostupná iba v režime viacerých okien. Aj táto možnosť je zaujímavá len vtedy, ak máte na obrazovke otvorených niekoľko obrázkov. Informácie zobrazené v doku sa vždy týkajú aktívneho obrázka v zozname obrázkov. Ak je ponuka Auto Follow Active Image zakázaná, obrázok môže byť vybraný len v Zozname obrázkov. Ak je zaškrtnutý, obrázok môže byť aktivovaný aj priamo (kliknutím na jeho záhlavie).