2.2. Dialógové okno Kanále (Channels Dialog)

Obrázok 15.7. Dialóg Channels (Kanále)

Dialóg Channels (Kanále)

Dialóg Channels (Kanále) predstavuje prostredie, v ktorom môžete kanále upravovať, pozmeňovať a spravovať. Kanále majú dvojaké použitie. To je dôvod, prečo je tento dialóg rozdelený na dve časti: prvá časť je vyčlenená pre farebné kanále a druhá pre masky výberov.

Color channels (Farebné kanály) aplikujete na obrázok, nie na konkrétnu vrstvu. V podstate sú tri primárne farby potrebné na získanie širokej škály prirodzených farieb. Podobne ako ostatný digitálny softvér, aj GIMP používa červenú, zelenú a modrú ako primárne farby. Prvé, primárne kanále zobrazujú hodnoty Červnej (Red), Zelenej (Green) a Modrej (Blue) každého pixla obrázka. Vedľa mena kanála sa nachádza miniatúra obrázka v šedej škále, pričom biela predstavuje 100%, čierna predstavuje hodnotu 0% z primárnej farby. Ak však nepracujete s farebným ale čierno-bielym obrázkom, primárny kanál je iba jeden, nazýva sa Gray (Šedý). V indexovanom obrázku sa tiež nachádza iba jeden, tzv. Indexed (Indexovaný) kanál. Obrázok obsahuje iba známy počet farieb. V zozname sa môže nachádzať aj kanál Alpha (Alfa). Tento kanál zobrazuje hodnoty priesvitnosti každého pixla v obrázku (Viď. Register, položka Alpha Channel (Alfa kanál)). Na začiatku tohto kanála sa nachádza miniatúra v šedej škále. Predstavuje rozloženie priesvitnosti v obrázku, pričom biela je nepriesvitná a viditeľná; čierna je priesvitná a neviditeľná. Ak obrázok vytvoríte bez priesvitnosti, Alfa kanál neobsahuje. Môžete ho však pridať z ponuky dialógu Layers (Vrstvy). Podobne je to aj pri viacvrstvových obrázkoch. GIMP</11> Alfa kanál automaticky pridáva ku každej novej vrstve.

[Note] Poznámka

GIMP nepodporuje farebné modely CMYK alebo YUV.

Obrázok 15.8. Zobrazenie obrázka s kanálmi

Zobrazenie obrázka s kanálmi

Červený kanál (Red channel)

Zobrazenie obrázka s kanálmi

Zelený kanál (Green channel)

Zobrazenie obrázka s kanálmi

Modrý kanál (Blue channel)

Zobrazenie obrázka s kanálmi

Alfa kanál (Alpha channel)

Zobrazenie obrázka s kanálmi

Všetky kanále (All channels)


Obrázok napravo je rozložený do troch farebných kanálov (červený, zelený a modrý), plus Alfa kanál pre priesvitnosť. Na pravom obrázku je priesvitnosť zobrazená vo forme šedej šachovnice. Vo farebnom kanály je biela vždy biela, keďže v obrázku sú prítomné všetky farby. Čierna je čierna. Červená čiapka je viditeľná v červenom kanály, je však úplne neviditeľná v ostatných kanáloch. Podobná situácia sa zopakuje pre zelenú a modrú, ktoré sú viditeľné iba vo svojom kanály ale úplne neviditeľné v ostatných.

2.2.1. Aktivácia dialógu

Dialóg Channels (Kanály) je dokovateľný dialóg; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

 • z hlavnej ponuky výberom položiek: WindowsDockable DialogsChannels (Kanály);

 • z ponuky kariet kliknutím z ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položky Add Tab (Pridať kartu)Channels (Kanály).

V ponuke Windows (t. j. Okná) sa nachádza zoznam otvorených okien. Tento zoznam existuje len vtedy, ak máte otvorený minimálne jeden dialóg. V tomto prípade dialóg Channels (Kanály) môžete otvoriť z hlavnej ponuky: WindowsChannels (Kanály).

2.2.2. Použitie dialógu Kanály (Channel)

2.2.2.1. Prehľad

Na vrchu zoznamu sa nachádzajú farebné kanále, plus voliteľný Alfa kanál. Vždy sú usporiadané takto, nie je možné ich presúvať. Masky výberu sú zobrazené nižšie vo forme zoznamu. Každý kanál sa objaví v zozname s jeho atribútami, vrátane miniatúry a mena. Kontextovú ponuku kanála otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši.

2.2.2.2. Atribúty kanálov

Každý kanál je v zozname zobrazený spolu so svojimi atribútmi. Tie sú veľmi podobné s atribútmi vrstiev:

Viditeľnosť vrstvy (Channel visibility)

Štandardne je to nastavené tak, že každý kanál, a tým aj každá farba, je viditeľná. Toto indikuje symbol otvoreného oka. Kliknutím na tento symbol (alebo do príslušného priestoru, ak kanál nie je viditeľný), viditeľnosť vypnete, resp. zapnete.

Reťazenie kanálov (Chain channels)

Kanále reprezentujúce masky výberov (nové kanále v spodnej časti zoznamu) môžete spojiť pomocou tlačidla so symbolom reťaze (chain). Operácia, použitá na takto spojené kanály, sa aplikuje na každý jeden kanál.

Aj kanále primárnych farieb (tie vo vrchnej časti zoznamu kanálov) môžete „reťaziť“. Podľa východzieho nastavenia sú zvolené všetky kanále farieb (aj alfa kanál), pričom v zozname sú zvýraznené. Jednotlivé zvolené operácie sa tak vykonávajú na všetkých kanáloch. Kliknutím na položku v zozname kanálov tento kanál deaktivujete. Operácie ako napr. ofarbenie (colorizing) vrstvy sa aplikuje na zvolené (zoskupené) kanály. Opätovným kliknutím na položku v zozname kanálov kanál znovu aktivujete.

Miniatúra (Thumbnail)

Malý symbol náhľadu zobrazuje efekt na kanál. Náhľad môžete na maske výberu zväčšiť kliknutím a podržaním kurzora nad touto ikonou.

Meno kanála (Channel name)

Meno kanála musí byť pre daný obrázok jedinečné. Dvojitým kliknutím na meno kanála kanál môžete premenovať. Mená kanálov primárnych farieb (Červená, Zelená, Modrá a Alfa) nie je možné zmeniť.

Upozornenie Upozornenie

Aktivované kanály sú v dialógu zvýraznené vyfarbením na modro (spravidla). Kliknutím na kanál v tomto dialógu aktiváciu zodpovedajúceho kanála vypnete. Deaktivovanie farebného kanála (červeného, modrého alebo zeleného) má ďalekosiahle dôsledky. Napríklad, ak deaktivujete modrý kanál všetky pixly pridané do obrázka od tejto chvíle nebudú obsahovať modrú zložku. Takto budú biele pixly obsahovať žltú komplementárnu farbu.

2.2.2.3. Správa kanálov

Pod zoznamom kanálov sa nachádza niekoľko tlačidiel. Tieto tlačidlá umožňujú výkon niektorých funkcií na zozname kanálov.

Edit channel attributes (Upraviť atribúty kanála),

Prístupné iba pre masky výberu. Tu môžete zmeniť Meno kanála (Channel name). Ďalšie dva parametre, ktoré ovplyvňujú kanál sú viditeľnosť v okne obrázka; kontroluje Krytie (Opacity) a farba, ktorú použijete pre masku v okne obrázka. Kliknutím na tlačidlo farieb zobrazíte editor farieb a tak môžete zmeniť farbu masky.

New channel (Nový kanál)

Stlačením tohto symbolu môžete vytvoriť nový kanál. V otvorenom dialógu môžete nastaviť Opacity (Krytie) a farbu masky. Táto farba sa zobrazí v obrázku kde bude reprezentovať výber. (Nový kanál môžete vytvoriť aj stlačením klávesu Shift a kliknutím na tlačidlo New Channel (Nový kanál). Použijete predtým nastavené parametre). Tento nový kanál predstavuje masku kanála (masku výberu), ktorá sa aplikuje na celý obrázok. Viď. Selection Mask (Maska výberu)

Raise Channel (Zdvihnúť kanál),

Dostupné iba pre masky výberu: tu môžete kanál presunúť v zozname vyššie. Stlačením klávesu Shift kanál presuniete úplne navrch zoznamu.

Lower Channel (Znížiť kanál)

Týmto tlačidlom môžete presunúť kanál v zozname o úroveň nižšie. Stlačením klávesu Shift kanál presuniete na samý spodok zoznamu.

Duplicate Channel (Duplikovať kanál)

Týmto tlačidlom môžete vytvoriť kópiu aktívneho kanála. Meno tohto nového kanála bude obsahovať poradové číslo.

Tip Tip

Duplikovať môžete farebný kanál ako aj Alfa kanál. Týmto spôsobom môžete vytvoriť ich kópie a použiť ich neskôr podobne ako výber v obrázku.

Channel to Selection (Kanál do výberu)

Na tomto mieste môžete zmeniť kanál na výber. Štandardne je to nastavené tak, že výber vzniknutý z kanála nahradí predchádzajúci aktívny výber. Toto je možné zmeniť kliknutím na kontrolný kláves.

Delete Channel (Odstrániť kanál)

Príkaz použiteľný iba pre masky výberu: aktívny kanál takto môžete odstrániť.

2.2.2.4. Kontextová ponuka pre Kanály (Channels)

Obrázok 15.9. Kontextová ponuka pre Kanály

Kontextová ponuka pre Kanály

Prehľad

Kontextovú ponuku zobrazíte kliknutím na pravé tlačidlo myši na miniatúru kanála. Toto menu ponúka rovnaké funkcie ako tlačidlá prístupné v dialógovom okne pre kanály. Jediný rozdiel sa týka transformačných funkcií. Každá z nich má v kontextovej ponuke svoju vlastnú položku.

Edit Channel Attributes (Upraviť atribúty kanála), New Channel (Nový kanál), Raise Channel (Zdvihnúť kanál), Lower Channel (Znížiť kanál), Duplicate Channel (Duplikovať kanál), Delete Channel (Odstrániť kanál)

Viď. Správa kanálov (Managing channels).

Channel to Selection (Kanál do výberu)

Výber vzniknutý z kanála nahradí predchádzajúci aktívny výber.

Add to Selection (Pridať do výberu)

Výber vzniknutý z kanála je pridaný k predchádzajúcemu aktívnemu výberu. Výsledný výber obsahuje obe zložky.

Subtract from Selection (Odobrať z výberu)

Konečný výber je výsledkom odpočítania výberu vzniknutého z kanála od predchádzajúceho aktívneho výberu.

Intersect with Selection (Prienik s výberom)

Výsledný výber bude prienikom výberu vzniknutého z kanála s predchádzajúcim aktívnym výberom. Zachované budú iba spoločné oblasti.

2.2.3. Masky výberu

Obrázok 15.10. Výber zložený z kanálov.

Výber zložený z kanálov.

Kanále môžete využiť na uloženie a opätovné použitie výberov. V dialógu Kanály môžete vidieť miniatúru, ktorá reprezentuje výber. Masky výberu predstavujú grafický spôsob ako vytvoriť výber v šedej škále, kde biele pixly sú do výberu zahrnuté, čierne zahrnuté nie sú. Z toho dôvodu sú šedé pixly do výberu zahrnuté len čiastočne. Môžete si ich predstaviť ako pixly, ktoré pozvoľna prechádzajú medzi oblasťou patriacou do výberu s oblasťou mimo tohto výberu. Pri vypĺňaní výberu alebo pri izolovaní výberu od pozadia je veľmi dôležité vyhnúť sa pixelizácii okrajov. Nepôsobí to pekne.

Tvorba Masky výberu

Masku výberu môžete vytvoriť niekoľkými spôsobmi.

 • Z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Save to Channel (Uložiť do kanála). To len v prípade, ak obrázok obsahuje aktívny výber.

 • Rýchlu masku (Quick Mask) vytvoríte aj pomocou tlačidla nachádzajúceho sa v ľavom dolnom rohu okna obrázka. Obsah bude závisieť od prítomnosti aktívneho výberu.

 • Z dialógového okna pre kanále, kliknutím na tlačidlo New channel (Nový kanál) alebo z kontextovej ponuky. Po vytvorení sa Maska výberu zobrazí v dialógu Kanály. Pomenovaná bude ako Selection maskcopy s poradovým číslom. Úpravu vykonáte pomocou kontextovej ponuky. Tú zobrazíte kliknutím na pravé tlačidlo myši na kanál.

2.2.3.1. Použitie Masky výberu

Hneď, ako kanál aktivujete, vyberiete (zvýraznený modrou), zviditeľníte (v dialógu bude zobrazený symbol otvoreného oka) a zobrazíte (nastavíte atribúty farba a krytie), môžete na kanály začať pracovať. Použiť môžete ľubovoľný nástroj kreslenia. Je dôležité, aké farby použijete. Ak maľujete inými farbami ako bielou, šedou alebo čiernou, hodnota farby (Value) (luminácia) sa použije na definovanie stupňa šedej (stredná, svetlá alebo tmavá). Pri maľovaní masky ju môžete kliknutím na tlačidlo (Channel to Selection (Kanál do výberu)) alebo z kontextovej ponuky transformovať na výber.

Na maske výberu môžete maľovať nielen kresliacimi, ale aj ostatnými nástrojmi z ponuky GIMPu. Pomocou nástrojov výberu môžete vyplniť konkrétnu oblasť jednoliatym prechodom alebo vzorkou. Pridaním rôznych masiek výberu do zoznamu môžete celkom jednoducho vytvoriť veľmi zložité výbery. Niekto môže povedať, že maska je pre výber to isté ako vrstva pre obrázok.

Upozornenie Upozornenie

Ak ste aktivovali masku výberu, už nepracujete na obrázku ale na maske. Ak chcete opäť pracovať priamo na obrázku, najprv musíte deaktivovať masku výberu. Nezabudnite vypnúť zobrazenie masky v obrázku. Dosiahnete to vypnutím symbolu oka. Uistite sa, že RGB a Alfa kanále sú aktívne a v obrázku zobrazené.

2.2.4. Rýchla maska (Quick Mask)

Obrázok 15.11. Dialóg Rýchla maska (Quick Mask)

Dialóg Rýchla maska (Quick Mask)

Rýchla maska (Quick Mask) je Maska výberu (Selection Mask), ktorá sa používa na dočasné maľovanie výberu. Dočasne znamená, že narozdiel od masky výberu, rýchla maska sa zo zoznamu kanálov vymaže hneď po transformácii výberu. Nástroje výberu niekedy narazia na svoje obmedzenia, napr. pri zložitých výberoch. V takých prípadoch Rýchla maska (QuickMask) príde vhod. Jej použitím dosiahnete veľmi dobré výsledky.

2.2.4.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Rýchla maska (QuickMask) môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

 • Z hlavnej ponuky výberom položiek: Select (Výber)Toggle QuickMask (Prepnúť rýchlu masku).

 • Kliknutím na tlačidlo v ľavom dolnom rohu okna obrázka (na obrázku s červeným štvorcom).

 • použitím klávesovej skratky Shift+Q.

2.2.4.2. Vytvorenie Rýchlej masky

Rýchlu masku (Quick Mask) zapnete kliknutím na ľavé dolné tlačidlo v okne obrázku. Ak sa vo vašom obrázku nachádza aktívny výber, jeho obsah sa použitím rýchlej masky nezmení. Okolie výberu bude pokryté polopriesvitným červeným závojom. Ak sa v obrázku žiadny aktívny výber nenachádza, červeným závojom bude pokrytý celý obrázok. Opätovným kliknutím na ľavé dolné tlačidlo Rýchlu masku vypnete.

Atribúty Rýchlej masky (QMask) zmeníte z dialógového okna Kanály. Učiníte tak dvojitým kliknutím na meno alebo miniatúru. Tu môžete zmeniť Krytie (Opacity) a farbu masky. Rýchlu masku (QMask) môžete stlačením symbolu oka kedykoľvek vypnúť.

Maska je kódovaná v šedej škále. Z toho dôvodu musíte použiť bielu alebo šedú, ak chcete oblasť použitia masky znížiť. Naopak, ak chcete „oblasť vplyvu“ masky zvýšiť, musíte použiť čiernu. Oblasť maľovaná svetlou alebo tmavou šedou bude predstavovať prechodné, hraničné oblasti výberu. Ak ste s prácou s maskou hotoví, opätovným kliknutím na ľavé dolné tlačidlo v okne obrázka rýchlu masku vypnete. Rýchla maska sa vymaže aj zo zoznamu kanálov a zmení sa na výber.

Účelom Rýchlej masky je presnejšie upraviť výber, hlavne jeho prechodovú oblasť pomocou nástrojov kreslenia. Nemusí vás pri tom zaujímať správa masky výberu. Dobrým zvykom sa zdá byť izolácia objektu v obrázku. Ak máte objekt izolovaný pomocou výberu, ostáva vám už len odstrániť jeho obsah (alebo objekt invertovať, ak chcete vymazať okolie objektu).

2.2.4.3. Použitie Rýchlej masky s prechodom

Popis

 1. Snímok okna obrázka s aktivovanou Rýchlou maskou. Kým bude Rýchla maska aktivovaná, všetky úpravy v obrázku budú prebiehať na nej. Na masku bol aplikovaný prechod od čiernej (vľavo) po bielu (vpravo).

 2. Rýchla maska je teraz neaktívna. Výber zaberá pravú polovicu obrázka a je ohraničený pochodujúcimi mravcami. Hranica výberu prechádza stredom prechodu.

 3. Do obrázka sme namaľovali cik-cak čiaru, výber je aktívny. Stala sa čudná vec! Prechod, hoci nie je viditeľný, zostáva stále aktívny skrze celý obrázok, t. j. aj v oblastiach nepatriacich do výberu.

Po stlačení tlačidla Rýchla maska sa dočasne vytvorí 8-bitový kanál (0-255). V tomto kanály sa uchovávajú informácie o práci na výbere.- Ak už obrázok výber obsahuje, maska bude obsahovať vnútro výberu. Po spustení Rýchlej masky sa obrázok pokryje polopriesvitným červeným závojom. Zobrazuje pixly, ktoré do výberu nepatria. Na vytvorenie výberu na Rýchlej maske môžete použiť ľubovoľný nástroj kreslenia. Tieto nástroje však môžu využiť iba farby šedej škály. To potvrdzuje vlastnosť kanála, kde biela určuje, čo bude do výberu patriť. Výber sa zobrazí hneď ako Rýchlu masku vypnete. Príslušný dočasný kanál však už nebudete mať k dispozícii.

Tip Tip

Pomocou položiek Select (Výber)/Save to Channel (Uložiť do kanála) uložíte do kanálov výber vytvorený Rýchlou maskou.

2.2.4.4. Použitie
 1. Otvorte obrázok pomocou položky Open (Otvoriť) alebo vytvorte nový dokument (new document).

 2. Aktivujte Rýchlu masku kliknutím na jej tlačidlo v ľavom dolnom rohu okna obrázka. Ak pracujete s výberom, Rýchla maska je aktivovaná s obsahom výberu.

 3. Zvoľte ľubovoľný kresliaci nástroj a použite ho v šedej škále na Rýchlej maske.

 4. Opätovným stlačením tlačidla Rýchla maska v ľavom dolnom rohu okna obrázka Rýchlu masku vypnite.