Kapitola 7. Maľovanie v GIMPe

1. Výber

Pri úprave obrázka je často potrebné, aby sa zmena prejavila len na určitej oblasti obrázku. V GIMPe to zabezpečíte výberom danej oblasti obrázka. Výber je s každým obrázkom prepojený. Väčšina typov operácií v GIMPe sa vykonáva iba na vybraných častiach obrázka.

Obrázok 7.1. Ako oddelíte strom od pozadia?

Ako oddelíte strom od pozadia?

V mnohých situáciách je vytvorenie správneho výberu najdôležitejší a rozhodujúci faktor celej grafickej práce. Často je to však aj najťažší krok. Predstavte si, že strom na hornom obrázku chceme oddeliť od pozadia a vložiť do iného obrázka. Na to potrebujeme vytvoriť výber, ktorý obsahuje celý strom, ale nič viac. Vzhľadom na tvar stromu je pomerne zložité oddeliť niektoré jemné detaily od pozadia.

Obrázok 7.2. Výber je obyčajne ohraničený prerušovanou čiarou.

Výber je obyčajne ohraničený prerušovanou čiarou.

Dostávame sa k jednej dôležitej skutočnosti pochopenie ktorej je pri práci s výberom kľúčové. Vytvorený výber sa obyčajne zobrazuje ako prerušovaná čiara ohraničujúca vybranú časť obrázka. Z toho by sa dalo usudzovať, že výber je akýsi kontajner. Vo vnútri tohto kontajnera sa nachádza vybratá časť obrázka, kým na vonkajšej strane sa nachádza časť, ktorá už do výberu nepatrí. Táto predstava je v mnohých prípadoch postačujúca, ale nie je celkom správna.

Výber je v skutočnosti implementovaný ako kanál. Z technického hľadiska je totožný s farebnými kanálmi R, G, B a s alfa kanálom obrázka. Výber je definovaný hodnotami jednotlivých pixlov obrázka, ktoré môžu mať hodnoty od 0 (nepatriaci od výberu) až po 255 (kompletne zahrnutý do výberu). Výhodou tohto prístupu je, že niektoré pixly môžu byť do výberu zahrnuté čiastočne. Dosahujú tak hodnoty v rozpätí medzi 0 a 255. Neskôr zistíte, že v mnohých situáciách je potrebné, aby hranica medzi oblasťou výberu a okolia bola plynulá.

Čo teda znamená táto prerušovaná čiara ohraničujúca výber?

Táto čiara predstavuje kontúru, ktorá oddeľuje na viac ako 50% vybranú oblasť obrázka od okolia.

Obrázok 7.3. Ten istý výber v režime rýchlej masky

Ten istý výber v režime rýchlej masky

Pri pohľade na prerušovanú čiaru ohraničujúcu výber by ste si vždy mali uvedomiť, že podáva iba časť informácie. Ak chcete výber vidieť so všetkými detailami, najjednoduchší spôsob je použiť rýchlu masku. Tlačidlo rýchlej masky sa nachádza v dolnom ľavom rohu okna obrázka. Rýchla maska sa zobrazí ako priesvitný závoj ponad celým obrázkom, s výnimkou samotného výberu. Závoj rýchlej masky pokryje oblasť obrázka, ktorá nepatrí do výberu, kým samotný výber ostane nezmenený. Čím je výber kompletnejší, tým menej je zahalený do červeného závoja. Nad čiastočne vybranými oblasťami je závoj úmerne zoslabený.

Mnohé operácie v režime Rýchlej masky fungujú inak ako sme uviedli v prehľade Rýchla maska (QuickMask). Režim Rýchlej masky (QuickMask) prepínate príslušným tlačidlom ktoré sa nachádza v ľavom dolnom rohu okna obrázka.

Obrázok 7.4. Rovnaký výber v režime rýchlej masky po zaoblení okrajov

Rovnaký výber v režime rýchlej masky po zaoblení okrajov

1.1. Zaoblenie hrán (Feathering)

V štandardnom nastavení vytvárajú základné nástroje pre výber ostro ohraničené výbery. Pixly vo vnútri čiarkovanej hranice patria úplne do výberu, kým pixly na vonkajšej strane hranice do výberu nepatria vôbec. Overiť si to môžete prepnutím do režimu rýchlej masky. Uvidíte jasne ohraničený obdĺžnik bez závoja obklopený rovnomerne červeným závojom nad nevybratou časťou obrázka. Na prepínanie medzi postupným a ostrým výberom slúži začiarkavacie okienko Feather edges (Zaoblenie hrán) ktoré sa nachádza v Panely s nástrojmi. Nastaviteľný parameter Radius (Polomer) udáva veľkosť tohto prechodu.

Ak popri čítaní všetko skúšate, vytvorte obdĺžnikový výber so zaoblenými hranami a stlačte tlačidlo Rýchlej masky. Zistíte, že obdĺžnik bude mať rozmazané okraje.

Zaoblenie okrajov je užitočná vlastnosť ktorú využijete najmä pri kopírovaní obrázka a jeho vložení do iného obrázka. Takto upravený obrázok lepšie splynie s okolím.

V skutočnosti sa dá obrázok, ktorý bol pôvodne vytvorený výberom s ostrými hranami, kedykoľvek upraviť zaoblením okrajov. Dialóg Feather Selection (Zaoblenie hrán) otvoríte výberom položiek Select (Výber)Feather (Zaoblenie). Nastavte polomer (radius) a kliknite OK. Výberom položiek Select (Výber)Sharpen (Doostriť) dosiahnete pravý opak, t. j. výber s rozmazaným okrajom transformujete na výber s ostrým okrajom (tzv. spôsob všetko alebo nič).

[Note] Poznámka

Pre technickejšie typy čitateľov: zaoblenie je založené na aplikovaní Gaussovho rozostrenia do kanála výberu s nastaveným polomerom rozostrenia.

1.2. Tvorba čiastočne priesvitného výberu

Priesvitnosť vrstvy môžete nastaviť, ale nie je to možné aplikovať priamo na výber. Pri tvorbe obrázka priesvitného skla je to celkom užitočné. Priesvitnosť vrstvy (tzn. krytie) nastavíte nasledovne:

  • Na jednoduché výbery môžete použiť gumu s požadovaným krytím.

  • Pre zložitejšie výbery vytvorte plávajúci výber pomocou položiek Selection (Výber)Floating (Plávajúci). Takto vytvoríte novú vrstvu s výberom nazývanú Floating Selection (Plávajúci výber). V dialógovom okne pre vrstvy potom posuvníkom nastavíte požadované krytie. Nakoniec výber ukotvite: na vonkajšej strane výberu kurzor myši je zobrazená ikona kotvy. Po kliknutí počas toho, ako kurzor myši obsahuje symbol kotvy, plávajúci výber zmizne z dialógového okna pre vrstvy. Výber sa dostal na svoje miesto a je čiastočne transparentný (Ukotvenie funguje týmto spôsobom len vtedy, keď je aktivovaný nástroj výberu. Použiť môžete aj príkaz v kontextovej ponuky, ktorú vyvoláte kliknutím na pravé tlačidlo myši na vybranú vrstvu v dialógovom okne vrstiev.).

    Ak túto funkciu používate často: kombináciou klávesov Ctrl-C výber skopírujete, Ctrl-V výber vložíte ako plávajúci výber. Z výberu nakoniec vytvorte novú vrstvu výberom položiek Layer (Vrstva)New Layer (Nová vrstva). Krytie môžete nastaviť pred, alebo po vytvorení novej vrstvy.

  • Ďalší spôsob tvorby priesvitného výberu: Pomocou položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)Add Layer mask (Pridať masku vrstvy) vrstve s výberom pridáte masku. Výber potom vyfarbíte štetcom s požadovaným krytím na čierno, t. j. vymaľujete ju „priesvitnosťou“. Použite položky Layer (Vrstva ) / Mask (Maska) / Apply Layer Mask (Použiť masku vrstvy). Viď. Časť 2.1.3, „Masky vrstvy“.

  • Ak chcete vytvoriť z jednofarebného pozadia obrázka transparentné, pridajte alfa kanál a pomocou nástroja Magic Wand (Čarovná palička) označte pozadie. Pomocou nástroja Color Picker (Pipeta farieb) „naberte“ farbu pozadia, čím sa v Panely s nástrojmi zmení farba popredia. S nastavenou farbou použite nástroj Plechovka. Nástroj Plechovka nastavte do režimu Color Erase. Týmto spôsobom vymažete pixly nastavenej farby. Ostatné pixly vymažete len čiastočne pričom sa ich farba zmení.

    Najjednoduchšia metóda, ako pridať do výberu úplnú priesvitnosť je použiť položky z hlavnej ponuky Edit (Upraviť)Clear.