3.8. Rozprašovač (Airbrush)

Obrázok 14.68. Nástroj Rozprašovač v Panely s nástrojmi

Nástroj Rozprašovač v Panely s nástrojmi

Nástrojom Rozprašovač môžete simulovať skutočný rozprašovač. Týmto nástrojom môžete kresliť oblasti s jemnými farebnými okrajmi.

3.8.1. Aktivácia nástroja

Rozprašovač môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek : Tools (Nástroje)PaintTools (Kresliace nástroje)Airbrush (Rozprašovač)

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • alebo stlačením klávesu A.

3.8.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

Klávesom Ctrl zmeníte nástroj Rozprašovač na nástroj Color Picker (Farebná pipeta).

Shift

Klávesom Shift Rozprašovač prepnete do režimu rovných čiar. Podržaním klávesu Shift a kliknutím na Tlačidlo 1 myši vytvoríte rovnú čiaru. Nasledujúcim kliknutím môžete pokračovať v kreslení rovných čiar, ktoré začínajú z koncového bodu poslednej čiary.

3.8.3. Voľby

Obrázok 14.69. Voľby pre nástroj Rozprašovač.

Voľby pre nástroj Rozprašovač.

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Mode (Režim); Opacity (Krytie); Brush (Štetec); Scale (t. j. škála); Brush Dynamics (Dynamika kreslenia); Fade out (Zoslabenie); Apply Jitter; Use color from gradient (Použiť farbu z prechodu)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.
Rate (Frekvencia)

Posuvník pre Rate (Miera) slúži na nastavenie rýchlosti nanášania farby pomocou Rozprašovača. Čím vyššie hodnoty nastavíte, tým tmavšie farby dosiahnete. Nanášanie farieb je rýchlejšie.

Pressure (Tlak)

Týmto posuvníkom nastavíte množstvo farby, ktoré Rozprašovač použije. Čím vyššie hodnoty nastavíte, tým tmavší bude výsledok.