3.11. Liečenie (Heal)

Obrázok 14.79. Nástroj Heal (Liečenie) v Panely s nástrojmi

Nástroj Heal (Liečenie) v Panely s nástrojmi

Niekto raz povedal, že Nástroj Liečenie je niečo ako inteligentnejší nástoj Klonovanie fičiaci na steroidoch. V skutočnosti je nástroj Liečenie blízky príbuzný Klonovaniu. Je však viac zameraný na odstraňovanie menších nedokonalostí z obrázkov. Typickým príkladom je odstraňovanie vrások na portrétnych fotografiách. Pri tejto úprave sa nekopíruje oblasť zo zdroja, ale na klonovanie sa použije oblasť z tesnej blízkosti miesta, ktoré chceme upraviť. Algoritmus celého procesu nájdete vo vedeckej práci Todora Georgieva [GEORGIEV01].

Úpravu začnete výberom vhodnej veľkosti štetca. Veľkosť štetca vyberajte podľa veľkosti upravovanej oblasti obrázka. Potom kliknite do oblasti, ktorú chcete reprodukovať so súčasne stlačeným klávesom Ctrl. Kláves Ctrl uvoľnite, a vzorku potiahnite do poškodenej oblasti. Klik. Ak je defekt nepatrný, čiže sa príliš nelíši od okolia, týmto spôsobom ho odstránite veľmi jednoducho na prvý krát. V ostatných prípadoch klikanie musíte opakovať viackrát. Riskujete však, že oprava bude viditeľná a nedôveryhodná.

3.11.1. Aktivácia nástroja

Existujú rôzne možnosti ako nástroj aktivovať:

  • Z hlavnej ponuky: Tools (Nástroje)Paint tools (Kresliace nástroje)Heal (t. j. Liečenie),

  • kliknutím na príslušný symbol: v Panely s nástrojmi,

  • alebo stlačením klávesu H.

3.11.2. Modifikačné klávesy (Výchdzie nastavenie)

Ctrl

Kláves Ctrl sa používa pri výbere zdroja. Ako zdroj pre nástroj Liečenie môžete použiť akúkoľvek vrstvu obrázka. Stačí, ak je táto vrstva aktívna (je to zobrazené v dialógovom okne pre vrstvy). Stlačením klávesu Ctrl výber vytvoríte. Ak je vo Voľbách nástrojov voľba Alignment (t. j. Zarovnanie) nastavená na Non-aligned (Žiadne) alebo Aligned (Zarovnaný), potom je počiatočný bod, do ktorého kliknete, považovaný za zdroj. Obrazové dáta budú z tohto bodu použité hneď, ako začnete maľovať s príslušným štetcom nástroja Heal (t. j. Liečenie). V režime výberu zdroja sa kurzor zmení na symbol vlasového kríža.

Shift

Akonáhle vyberiete zdroj a ak stlačíte kláves Shift, zobrazí sa jemná čiara spájajúca bod predchádzajúceho kliknutia s aktuálnou polohou kurzora. Ak kliknete znovu a držíte pritom stlačený kláves Shift, nástroj Liečenie bude zdrojové obrazové dáta aplikovať pozdĺž tejto čiary.

3.11.3. Voľby

Obrázok 14.80. Voľby pre nástroj Heal (t. j. Liečenie)

Voľby pre nástroj Heal (t. j. Liečenie)

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Mode (Režim); Opacity (Krytie); Brush (Štetec); Scale (t. j. škála); Brush Dynamics (Dynamika kreslenia), Fade out (Zoslabenie), Apply Jitter, Hard Edges (Ostré hrany)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.
Sample merged (Vzorka zahrnutá)

Ak je táto voľba aktivovaná, liečenie je prepočítavané nielen z hodnôt aktívnej vrstvy, ale so všetkých viditeľných vrstiev.

Alignment (t. j. zarovnanie)

Táto voľba je popísaná v časti Klonovanie.

3.11.4. Liečenie nie je klonovanie

Hoci nástroje Heal (t. j. Liečenie) a Klonovanie majú veľa spoločných vlastností, čo sa týka ich použitia, výsledky sú úplne odlišné.

Obrázok 14.81. Porovnanie nástrojov Clone (Klonovanie) a Heal (t. j. Liečenie)

Porovnanie nástrojov Clone (Klonovanie) a Heal (t. j. Liečenie)

Dve čierne škvrny v červenej oblasti. Zväčšenie 800x. Zdrojovou oblasťou je miesto, kde sa stretávajú štyri farby. Klonovanie v ľavej škvrne. Liečenie v pravej škvrne.