3.14. Fill with FG Color (Vyplnenie farbou popredia)

Príkazom Fill with FG Color (Vyplnenie farbou popredia) výber vyplníte jednoliatou farbou nastavenou v oblasti farieb v Panely s nástrojmi. (Farba je zobrazená aj v symbole naľavo od tohto príkazu v ponuke.) Ak sú niektoré oblasti obrázka do výberu zahrnuté len čiastočne (napr. pri zaoblení hrán výberu), farbou budú vyplnené proporcionálne k miere ich zahrnutia do výberu.

[Note] Poznámka

Majte na pamäti, že ak obrázok výber neobsahuje, vzorkou vyplníte celú aktívnu vrstvu.

3.14.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Fill with FG Color (Vyplnenie farbou popredia),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+,.

[Note] Poznámka

Výber môžete vyplniť farbou aj pretiahnutím farby z príslušnej oblasti Panelu s nástrojmi.