>

Kapitola 5. Ako dostať obrázky do GIMPu

Táto kapitola pojednáva o tom, ako obrázky dostať do GIMPu. Objasňuje, ako vytvoriť nové obrázky, ako načítať obrázky zo súborov, ako ich skenovať a ako vytvoriť snímok obrazovky.

Na začiatku by sme vám chceli predstaviť základnú štruktúru obrázkov v GIMPe.

1. Typy obrázkov

Predstava, že obrázok je niečo, čo vidíme na monitore ako jednoduchý obraz alebo ako jeden súbor, napr. JPEG, je zvodná. Obrázok je v skutočnosti komplikovanou štruktúrou, ktorá obsahuje vrstvy a iné typy objektov. Medzi tieto objekty patria masky, kanále, cesty, história zmien atď. V tejto časti si detailnejšie preberieme jednotlivé komponenty obrázkov a ich použitie v GIMPe.

Najzákladnejšou vlastnosťou obrázka je jeho režim. Existujú tri možnosti: režim RGB, odtiene šedej a režim indexovaných farieb. RGB je skratkou odvodenou od angl. Red-Green-Blue (červený, zelený, modrý). To znamená, že každý obrázok je tvorený určitým stupňom červenej, zelenej a modrej farby. Ich zložením vzniká farebný obrázok. Každý farebný kanál môže dosahovať 256 možných hodnôt intenzity. Detailnejšie o tom pojednáva časť Farebné modely.

V čiernobielom obrázku je každý jeden bod reprezentovaný hodnotou od 0 (čierna) po 255 (biela). Medzi týmito hodnotami sa nachádzajú odtiene šedej farby.

Obrázok 5.1. Zložky farebných modelov RGB a CMY

Zložky farebných modelov RGB a CMY

Vo farebnom modely RGB sa miešaním červenej, zelenej a modrej farby dosiahne biela. To je presne to, čo sa deje aj na vašej obrazovke.

Zložky farebných modelov RGB a CMY

Vo farebnom modely CMY(K) sa mieša zelenomodrá, purpurová a žltá farba. Výsledkom ich miešania je čierna farba. Tak sa to deje pri tlači na biely papier. Tlačiareň však kvôli ekonomickým dôvodom a lepšiemu farebnému podaniu používa čiernu náplň.


Rozdiel medzi čiernobielym obrázkom (režim odtieňov šedej) a obrázkom v RGB režime je v počte farebných kanálov. Kým obrázok v odtieňoch šedej obsahuje jeden kanál, obrázok v režime RGB ich obsahuje tri. Obrázok v RGB režime si tak môžeme predstaviť ako tri navrstvené obrázky, pričom jeden je červený, jeden zelený a jeden modrý.

Obrázky v oboch režimoch (RGB aj čiernobiele) obsahujú ešte jeden kanál nazývaný alfa kanál. Tento kanál predstavuje priesvitnosť. Ak je hodnota alfa kanála v danom priestore a vrstve rovná nule, vrstva je v tomto mieste úplne priesvitná (t. j. môžete cez ňu vidieť). Farba, ktorú vidíte, je farbou vrstvy, ktorá sa nachádza pod priesvitnou vrstvou. Ak je hodnota alfa kanála na maxime (t. j. 255), vrstva nie je priesvitná a jej farba je výsledkom farby samotnej vrstvy. Hodnoty alfa kanála medzi maximami sa zhodujú s rôznymi stupňami priehľadnosti alebo priesvitnosti. Farba v danom mieste je potom výsledkom miešania farieb samotnej vrstvy a vrstvy ležiacej pod ňou.

Obrázok 5.2. Príklad obrázka v režime RGB a v odtieňoch šedej farby.

Príklad obrázka v režime RGB a v odtieňoch šedej farby.

Obrázok v režime RGB s kanálmi zodpovedajúcimi červenej, zelenej a modrej farbe.

Príklad obrázka v režime RGB a v odtieňoch šedej farby.

Obrázok v režime šedej s kanálom reprezentujúcim svetelnosť.


Každý farebný kanál v GIMPe, ale aj alfa kanál, dosahuje hodnoty od 0 do 255. Táto skutočnosť sa v počítačovej terminológií označuje názvom 8 bitová hĺbka. Niektoré digitálne fotoaparáty sú schopné produkovať súbory, ktoré dosahujú 16 bitov na jeden farebný kanál. GIMP nie je schopný túto farebnú hĺbku zachovať bez straty rozlíšenia. Vo väčšine prípadov sú tieto straty tak malé, že ľudským okom nie sú postrehnuteľné. V niektorých prípadoch, najmä na veľkých plochách s miernym farebným prechodom, však môžu byť tieto zmeny zreteľné.

Obrázok 5.3. Príklad obrázka s alfa kanálom

Príklad obrázka s alfa kanálom

Červený kanál (Red channel)

Príklad obrázka s alfa kanálom

Zelený kanál (Green channel)

Príklad obrázka s alfa kanálom

Modrý kanál (Blue channel)

Príklad obrázka s alfa kanálom

Alfa kanál popisuje oblasť obrázka, ktorá je priesvitná.

Príklad obrázka s alfa kanálom

Farebný obrázok v režime RGB s alfa kanálom.


Tretí typ režimu obrázkov je tzv. režim indexovaných farieb. Je trochu ťažší na pochopenie. V indexovanom obrázku je použitých len niekoľko farieb. Najčastejšie sa používa súbor 256 farieb alebo dokonca ešte menej. Všetky body obrázka majú pridelené rovnaké označenia (indexy) ako majú farby v tzv. mape farieb. Obrázky s indexovanými farbami majú jednu nespornú výhodu. V počítači zaberajú relatívne málo pamäte. V temných dobách digitálneho veku, povedzme desať rokov dozadu, boli využívané veľmi často. Tak, ako roky bežia, sa tieto obrázky používajú čoraz menej. Stále sú však dosť dôležité na to, aby ich GIMP podporoval. (Navyše existujú niektoré typy manipulácií s obrázkami, ktoré implementujú indexované obrázky ľahšie ako obrázky v režime RGB, t. j. s kontinuálnym farebným prechodom.)

Niektoré často používané typy súborov (vrátane súborov GIF a PNG) vytvárajú po svojom otvorení v GIMPe indexované obrázky. Mnoho nástrojov GIMPu s indexovanými obrázkami nepracuje spoľahlivo. Navyše mnohé filtre nevedia z dôvodu obmedzeného počtu farieb tento typ obrázkov vôbec spracovať. Preto sa odporúča indexované obrázky pred spracovaním najprv konvertovať do režimu RGB. Ak je to nevyhnutné, hotový obrázok môžete znovu konvertovať do režimu indexovaných farieb.

V GIMPe je prechod z jedného režimu do iného jednoduchý. Na tento účel slúži príkaz v ponukách okna obrázka položka Image (Obrázok) a v nej položka Mode (Režim). Niektoré prevody (napr. z režimu RGB do odtieňov šedej alebo indexovaných farieb) však spôsobia stratu farebnej informácie, ktorá sa už nedá obnoviť spätným prevodom do pôvodného režimu.

[Note] Poznámka

Ak sa v obrázku pokúšate aplikovať filter, ale ten je v ponuke vypísaný šedým písmom (t. j. neaktívny), častým dôvodom býva práve zlý režim obrázka (alebo vrstvy). Mnohé filtre na obrázky s indexovanými farbami nemôžete použiť. Niektoré môžu byť aplikované len na obrázky v režime RGB alebo iba na obrázky v režime odtieňov šedej. Niektoré filtre navyše vyžadujú prítomnosť, alebo naopak, absenciu alfa kanála. Riešením problému je obyčajne zmena režimu obrázka na iný typ, väčšinou na režim RGB.