11.7. Round Corners (Zaobliť rohy)

11.7.1. Prehľad

Obrázok 17.234. Príklad na filter Round Corners (Zaobliť rohy)

Príklad na filter Round Corners (Zaobliť rohy)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Round Corners (Zaobliť rohy)

Aplikovaný filter Round Corners (Zaobliť rohy)


Týmto filtrom do obrázka pridáte zaoblené rohy, a voliteľne aj tieň a vrstvu pozadia.

Filter môžete aplikovať na obrázky v režimoch RGB a odtieňoch šedej obsahujúce len jednu vrstvu. Filter vytvorí kópiu obrázka, ale môže pracovať aj na pôvodnom obrázku. Je to voliteľná možnosť. Pri tvorbe vrstvy pozadia filter použije aktuálnu farbu pozadia.

11.7.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Decor (Dekorácia)Round Corners (Zaobliť rohy).

11.7.3. Voľby

Obrázok 17.235. Voľby Round Corners (Zaobliť rohy)

Voľby Round Corners (Zaobliť rohy)

Edge radius (Polomer hrany)

Efekt filtra je založený na vytvorení výberu. Vnútri obrázka je okolo každého rohu vytvorený štvrťkruh. Oblasti rohov nezahrnuté do výberu budú odstránené. Voľba Polomer hrany určuje polomer tohto kruhu.

V príklade uvedenom nižšie bol filter aplikovaný na obrázok s rozmermi 100x100 pixlov. Polomer hrany je rôzny. Štyri kvadranty tvoria kruh len pri nastavenom polomere = 50. Polomer môže prevyšovať hodnotu 50. Výsledok však vyzerá čudne.

Obrázok 17.236. Príklad na voľbu Edge radius (Polomer hrany)

Príklad na voľbu Edge radius (Polomer hrany)

Obrázok o veľkosti 100x100 pixlov, polomer hrany: 15 (východzia hodnota)

Príklad na voľbu Edge radius (Polomer hrany)

Edge radius (Polomer hrany): 35.

Príklad na voľbu Edge radius (Polomer hrany)

Edge radius (Polomer hrany): 50.

Príklad na voľbu Edge radius (Polomer hrany)

Edge radius (Polomer hrany): 65. Fuj!


Add drop-shadow (Pridať vrhanie tieňa)

Ak je táto voľba označená, filter po vytvorení zaoblených rohov pridá za obrázok tieň.

Shadow X/Y offset (X/Y posun tieňa)

Týmito voľbami nastavíte umiestnenie tieňa. Jednotkami posunu sú pixly. Tieň umiestnite ďaleko od obrázka nastavením vysokých hodnôt. Naopak, nízkymi hodnotami vytvoríte dojem tieňa umiestneného blízko k obrázku.

Obrázok 17.237. Príklad na voľbu Shadow offset (Posun tieňa)

Príklad na voľbu Shadow offset (Posun tieňa)

Shadow X offset (X posun tieňa): 8, Y offset (Y posun tieňa): 8 (východzia hodnota).

Príklad na voľbu Shadow offset (Posun tieňa)

Shadow X offset (X posun tieňa): 16, Y offset (Y posun tieňa): 4.


Majte na pamäti, že posun tieňa, ako aj polomer rozostrenia, sú obmedzené oblasťou pozadia.

Blur Radius (Polomer rozostrenia)

Ak je voľba Add drop-shadow (Pridať vrhanie tieňa) označená, môžete zvoliť Polomer rozostrenia, ktorý potom filter Drop Shadow (Vrhnúť tieň) použije. V závislosti od polomeru rozostrenia a posunu tieňa sa zväčšia aj rozmery obrázka.

Add background (Pridať pozadie)

Ak túto voľbu označíte (štandardne je označená), filter pod existujúcu vrstvu pridá vrstvu pozadia. Farba tejto vrstvy sa bude zhodovať s nastavenou aktuálnou farbou pozadia. Rozmery tejto vrstvy budú závislé od polomeru rozostrenia a posunu tieňa.

Work on copy (Pracovať s kópiou)

Ak je voľba označená, filter vytvorí nové okno obsahujúce kópiu obrázka a účinkuje na nej. Pôvodný obrázok ostane nezmenený.