2.3. Create (Vytvoriť)

Obrázok 16.7. Podponuka Create (Vytvoriť)

Podponuka Create (Vytvoriť)

Táto položka nahradila ponuku Acquire zo starších verzií GIMPu. Nachádzala sa v Panely s nástrojmi a obsahovala mnohé logá, tlačidlá, vzorky...

Tieto príkazy sa líšia v závislosti od systému na ktorom inštalácia GIMPu beží. Program totiž volá systémové funkcie.

2.3.1. Aktivácia podponuky

  • Túto podponuku môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Create (Vytvoriť).

2.3.2. From Clipboard (Zo schránky)

Výber pri kopírovaní ukladáte do schránky (clipboard). Výber zo schránky môžete použiť pri tvorbe nového obrázka.

Týmto príkazom vyvoláte tú istú akciu ako príkazom Paste as new (Vložiť ako nový).

Klávesom Print Screen „odfotíte“ obrazovku a snímok uložíte do schránky. Týmto príkazom vyvoláte tú istú akciu ako príkazom taking a screenshot of the entire screen (Zosnímať celú obrazovku) v dialógu Screenshot (Snímka obrazovky). Kombináciou klávesov Alt+Print Screen zosnímate aktívne okno obrazovky a uložíte ho do schránky.

2.3.3. Screenshot (Snímka obrazovky)

Obrázok 16.8. Okno Screenshot (Snímka obrazovky)

Okno Screenshot (Snímka obrazovky)

Príkazom Screenshot (Snímka obrazovky) otvoríte dialóg rozdelený na dve časti:

Area (Oblasť)
Take a screenshot of a single window (Zosnímať jedno okno)

Kurzor myši sa zmení na kríž. Kliknite do okna obrázka, ktoré chcete zosnímať. Vytvorili ste nový obrázok. Ak neoznačíte voľbu Include window decoration panel s titulkom a modrý rám okolo obrázka zo snímky odstránite.

Take a screenshot of the entire screen (Zosnímať celú obrazovku)

Táto možnosť je zvlášť výhodná pri zosnímaní vyskakovacej ponuky. Oneskorenie je v tomto prípade nevyhnutné. Získate tak čas na roztiahnutie ponuky.

Ak označíte voľbu Include mouse pointer kurzor myši s jeho symbolom sa prenesie aj do snímky. Kurzor myši sa bude nachádzať v samostatnej vrstve. Takto môžete symbol kurzora presunúť na iné miesto v obrázku.

Select a region to grab

Kurzor myši sa zmení na kríž. Kliknite a potiahnite kurzorom. Tým v okne obrázka vytvoríte obdĺžnikový výber. Tento výber otvoríte ako nový obrázok. Veľkosť obrázka sa prispôsobí veľkosti výberu.

Delay (Omeškanie)

Keď robíte snímku celej obrazovky, obrazovku zosnímate po uplynutí nastaveného omeškania. V ostatných prípadoch sa kurzor po tomto omeškaní zmení na kríž.

2.3.4. Zariadenia na snímanie obrázkov

Táto položka je zobrazená iba ak je nainštalované zariadenie na snímanie obrázkov.

Obrázok 16.9. Skener a Fotoaparát

Skener a Fotoaparát

Zariadení na snímanie obrázkov je také množstvo, že ich na tomto mieste nebudeme popisovať. Našťastie je ich použitie celkom intuitívne. Náš príklad popisuje použitie skeneru alebo web kamery.

2.3.5. Buttons (Tlačidlá), Logos (Logá), Patterns (Vzorky), Web Page Themes (Témy www stránky)

Obsiahly zoznam skriptov script-fu. Stojí to za nahliadnutie!