4.8. Lens Distortion (Skreslenie šošovky)

4.8.1. Prehľad

Obrázok 17.49. Príklad na filter Lens Distortion (Skreslenie šošovky)

Príklad na filter Lens Distortion (Skreslenie šošovky)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Lens Distortion (Skreslenie šošovky)

Filter Lens Distortion (Skreslenie šošovky) aplikovaný


Tento filter simuluje, ale tiež koriguje, typické skreslenie fotografií spôsobené sklom objektívu.

4.8.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Lens Distortion (Skreslenie šošovky).

4.8.3. Voľby

Obrázky 17.50. Voľby filtra Lens Distortion (Skreslenie šošovky)

Voľby filtra Lens Distortion (Skreslenie šošovky)

Hodnoty pre všetky voľby sa pohybujú v rozmedzí od -100,0 do 100,0.

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK.

Main (t. j. hlavný)

Voľba predstavuje mieru použitej sférickej korekcie. Pozitívne hodnoty spôsobujú konvexné prehnutie obrázka, kým negatívne hodnoty obrázok ohnú konklávne. Efekt je podobný ohnutiu obrázka smerom dovnútra alebo navonok gule.

Obrázok 17.51. Príklad na voľbu Main

Príklad na voľbu Main

-100,0

Príklad na voľbu Main

0,0

Príklad na voľbu Main

+100,0


Edge (Hrany)

Voľba určuje mieru dodatočnej sférickej korekcie okrajov obrázka.

Obrázok 17.52. Príklad na voľbu Edge (Main s nastavenou hodnotou 50,0)

Príklad na voľbu Edge (Main s nastavenou hodnotou 50,0)

-60,0

Príklad na voľbu Edge (Main s nastavenou hodnotou 50,0)

0,0

Príklad na voľbu Edge (Main s nastavenou hodnotou 50,0)

+60,0


Zoom (Lupa)

Voľba určuje mieru zväčšenia alebo zmenšenia obrázka pomocou hypotetickej lupy.

Obrázok 17.53. Príklad na voľbu Zoom (t. j. mierka)

Príklad na voľbu Zoom (t. j. mierka)

-100,0

Príklad na voľbu Zoom (t. j. mierka)

0,0

Príklad na voľbu Zoom (t. j. mierka)

+100,0


Brighten (t. j. zosvetlenie)

Voľba určuje mieru vinetácie: jas obrázka sa vplyvom zakrivenia šošovky a jej rôznej absorpcie svetla znižuje alebo zvyšuje.

Voľby Main (t. j. hlavné) alebo Edge (t. j. hrana) musia byť nenulové. Inak sa efekt neprejaví tak zreteľne.

Obrázok 17.54. Príklad na voľbu Brigthen (t. j. zosvetlenie) (Main má hodnotu 75,0)

Príklad na voľbu Brigthen (t. j. zosvetlenie) (Main má hodnotu 75,0)

-25,0

Príklad na voľbu Brigthen (t. j. zosvetlenie) (Main má hodnotu 75,0)

0,0

Príklad na voľbu Brigthen (t. j. zosvetlenie) (Main má hodnotu 75,0)

+25,0


X shift, Y shift (t. j. posun)

Tieto dve voľby určujú posun obrázka vytvorené nedokonalým vycentrovaním párov šošoviek.

Táto voľba má viditeľný efekt len ak voľby Main alebo Edge majú nenulové hodnoty.

Obrázok 17.55. Príklad na voľbu X shift (Main s nastavenou hodnotou 70,0)

Príklad na voľbu X shift (Main s nastavenou hodnotou 70,0)

-100,0

Príklad na voľbu X shift (Main s nastavenou hodnotou 70,0)

0,0

Príklad na voľbu X shift (Main s nastavenou hodnotou 70,0)

+100,0