4.9. Mosaic (Mozaika)

4.9.1. Prehľad

Obrázok 17.56. Príklad na filter Mosaic (Mozaika)

Príklad na filter Mosaic (Mozaika)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Mosaic (Mozaika)

Filter Mosaic (Mozaika) aplikovaný


Filter aktívnu vrstvu alebo výber rozdelí na množstvo mnohouholníkov, na miestach dotyku ich vyzdvihne a oddelí. Obrázok tak získa vzhľad mozaiky.

4.9.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Mosaic (Mozaika).

4.9.3. Voľby

Obrázok 17.57. Voľby pre filter Mosaic (Mozaika)

Voľby pre filter Mosaic (Mozaika)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK. Majte na pamäti, že v okne náhľadu je zobrazená iba časť obrázka, na ktorom je filter aplikovaný. Ak máte pomalý počítač, okno Preview (Náhľad) by ste nemali mať označené.

Tiling primitives (t. j. primitívne obklady)

Vysvetlenie tejto voľby je obsiahnuté už v samotnom názve:

Squares (t. j. štvoruholníky)

4 strany

Hexagons (t. j. šesťuholníky)

6 strán (hexa = 6)

Octagons (t. j. osemuholníky) & squares (t. j. štvoruholníky)

8 alebo 4 strán (octa = 8)

Triangles (t. j. trojuholníky)

3 strany (tri = 3)

Tile size (Veľkosť dlaždice)

Veľkosť povrchu dlaždice môžete nastaviť prostredníctvom posuvníka a vstupného poľa.

Tile height (Výška dlaždice)

Voľba určuje výstupky, alebo inak, reliéf dlaždíc. Udáva šírku osvetlenej časti dlaždice v pixloch.

Tile spacing (Rozostup dlaždíc)

Voľba udáva šírku spojov medzi dlaždicami.

Tile neatness (Vkusnosť dlaždíc)

Ak je hodnota voľby nastavená na 1, väčšina dlaždíc bude mať rovnakú veľkosť. S hodnotou 0 bude veľkosť dlaždíc náhodná. Môže to viesť k tvarovej rôznorodosti.

Light direction (Smer svetla)

Svetlo štandardne vychádza z ľavého horného rohu (135°). Smer vychádzajúceho svetla môžete meniť nastavením hodnôt od 0 do 360 (proti smeru hodinových ručičiek).

Color variation (Farebná variácia)

Každá dlaždica má iba jednu farbu. Takto sa v porovnaní s pôvodným obrázkom počet farieb zníži. Pomocou tejto voľby môžete počet farieb nepatrne zvýšiť.

Antialiasing (Vyhladzovanie)

Touto voľbou redukujete schodovité prechody, ktoré sa môžu vyskytovať medzi niektorými dlaždicami.

Color averaging (Priemerované farby)

Ak táto voľba nie je aktivovaná, cez dlaždicu môže presvitať pozadie obrázka. Ak voľbu označíte, farby vnútra dlaždice sa spriemerujú do jednej farby.

Allow tile splitting (Povoliť delenie dlaždíc)

Touto voľbou dlaždice rozdelíte do viacfarebných oblastí. V týchto oblastiach tak môžete získať lepšie podanie farebných prechodov a zachováte viac detailov.

Pitted surfaces (Nerovný povrch)

Pomocou tejto voľby získate dlaždice s nerovným povrchom.

FG/BG lighting (Osvetlenie popredia/pozadia)

Ak je táto voľba aktivovaná, dlaždice budú osvetlené farbou popredia nastavenou v Panely s nástrojmi. Tieň bude vyfarbený farbou pozadia. Miesta spojenia dlaždíc bude mať farbu pozadia.