4.10. Newsprint (Novinová tlač)

4.10.1. Prehľad

Obrázok 17.58. Príklad na filter Newsprint (Novinová tlač)

Príklad na filter Newsprint (Novinová tlač)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Newsprint (Novinová tlač)

Filter Newsprint (Novinová tlač) aplikovaný


Tento filter obrázok rozkladá do poltónových bodov. Poltónovanie je proces, výsledkom ktorého je obrázok s mnohopočetnými úrovňami šedej alebo farieb (t. j. obrázok s kontinuálnym tónom) na zariadení s obmedzeným počtom tónov; často je týmto zariadením tlačiareň, alebo sadzač.

Základným predpokladom je obetovať rozlíšenie za dojem vyššej tonálnej hĺbky (toto je známe ako priestorový rozklad).

Existuje viacero spôsobov, ako to dosiahnuť. Najjednoduchšia metóda spočíva vo vynechaní nízko-úrovňových bitov tonálnej informácie. Takto to robí filter posterizácie. Žiaľ, výsledky príliš dobre nevyzerajú. Avšak priestorové rozlíšenie ostane zachované.

Tento filter využíva klastrový rozklad, ktorý znižuje rozlíšenie obrázka konverziou buniek do rastrov. Tieto rastre sa na základe intenzity, ktorú má bunka reprezentovať, roztiahnu alebo stiahnu.

Predstavte si mriežku prenesenú na pôvodný obrázok. Obrázok sa podľa mriežky rozdelí na bunky. Každá bunka bude predstavovať jednoduchý raster, ktorý je tvorený mnohými pixlami. Pixly majú za úlohu spriemerovať v tejto bunke tmavé oblasti pôvodného obrázka.

Vo väčšine prípadov veľké bunky vyúsťujú do straty rozlíšenia. Tvar rastra v bunkách typicky začína ako kruh a rastie do tvaru diamantu. Zmena tvaru je kontrolovaná Rastrovacou funkciou (Spot function). Pomocou rôznych rastrovacích funkcií sa tvar rastra mení podľa toho, ako rastie bunka, z úplne čiernej do plne bielej.

4.10.2. Spustenie filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Newsprint (Novinová tlač).

4.10.3. Voľby

Obrázok 17.59. Voľby pre filter Newsprint (Novinová tlač)

Voľby pre filter Newsprint (Novinová tlač)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK. Majte na pamäti, že v okne náhľadu je zobrazená iba časť obrázka, na ktorom je filter aplikovaný. Ak máte pomalý počítač, okno Preview (Náhľad) by ste nemali mať označené.

Resolution (Rozlíšenie)

Táto skupina kontroluje veľkosť bunky, buď nastavením vstupného a výstupného rozlíšenia, alebo priamo.

Input SPI (Vstupné SPI)

Rozlíšenie pôvodného obrázka, v Samples Per Inch (SPI) (Vzorky na palec). Toto je aicky inicializované do vstupného rozlíšenia obrázka.

Output LPI (Výstupné LPI)

Požadované výstupné rozlíšenie, v Lines Per Inch (LPI) (Riadky na palec).

Cell Size (Veľkosť bunky)

Výsledná veľkosť bunky v pixloch. Túto hodnotu budete pravdepodobne nastavovať priamo.

Screen (Obraz)
Separate To RGB, CMYK, Intensity (Oddeliť do RGB, CMYK, Intenzita)

Voľba farebného priestoru v ktorom chcete pracovať. V režime RGB sa konverzia farebného priestoru nevykonáva. V režime CMYK je obrázok najprv interne prevedený na CMYK, potom je každý farebný kanál oddelene prevedený na poltóny a následne je prevedený späť na obrázok v režime RGB. V režime Intensity (Intenzita) je obrázok interne prevedený do odtieňov šedej, potom poltónov a výsledok je do výsledného obrázka prevedený ako alfa kanál. Táto voľba sa hodí na špeciálne efekty ale vyžaduje si trochu experimentovania. Tip: ak na začiatku neviete, ktorý režim použiť, skúste najprv režim CMYK.

Black pullout (%) (Stiahnutie úrovne čiernej)

Ak meníte režimy RGB->CMYK, koľko čiernej K (black) by ste mali použiť?

Lock channels (Uzamknúť kanály)

Ak je voľba označená, úpravy sa budú vzťahovať na všetky kanály.

Factory Defaults (Továrenské štandardy)

Nastavenia vrátite na štandardné hodnoty, ktoré by mali dávať uspokojivé výsledky.

Angle (Uhol)

Uhol buniek mriežky pre daný kanál.

Spot function (Rastrovacia funkcia)

Rastrovacia funkcia použitá pre daný kanál (viď. náhľad v modrých bunkách).

Antialiasing (Vyhladzovanie)

Vhodné poltónovanie nepotrebuje vyhladzovanie: cieľom je znížiť farebnú hĺbku! Hoci je tento zásuvný modul určený najmä na tvorbu špeciálnych efektov, výsledky sú častejšie zobrazené na obrazovkách ako vytlačené na čierno-bielej tlačiarni. Často je vhodné použiť efekt anti-vyhladzovania, čím sa simuluje písanie na drsný papier. Ak obrázok chcete tlačiť, vyhladzovanie nastavte na hodnotu 1 (t. j. vypnúť).

Oversample (Prevzorkovanie)

Počet subpixlov na vzorkovanie, ktoré sa použijú na výsledných pixloch. Túto funkciu vypnete nastavením hodnoty 1. Upozornenie: nastavenie vysokých hodnôt bude mať za následok dlhý čas spracovania!

4.10.4. Príklad

Obrázok 17.60. Príklad na filter Newsprint (Novinová tlač)

Príklad na filter Newsprint (Novinová tlač)

Príklad od autora zásuvného modulu.