4.7. IWarp (IZvlnenie)

4.7.1. Prehľad

Obrázok 17.46. Príklad na filter IWarp (IZvlnenie)

Príklad na filter IWarp (IZvlnenie)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter IWarp (IZvlnenie)

Aplikácia filtra IWarp (IZvlnenie)


Týmto filtrom môžete, vďaka voľbe Animate (Animovať), deformovať niektoré časti obrázka. Môžete tak vytvoriť animáciu z niektorých prvkov pôvodného a deformovaného obrázka, ktoré miznú a znovu sa objavujú. Takéto obrázky môžete použiť na webových stránkach.

Najprv zvoľte typ deformácie a kliknite do Náhľadu (Preview), a potiahnite myšou.

4.7.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distort (Skreslenie)Iwarp (IZvlnenie).

4.7.3. Voľby

Keďže volieb pre tento filter je veľa, sú rozmiestnené na dvoch kartách. Na prvej karte nájdete všeobecné voľby. Druhá karta obsahuje voľby pre animáciu.

4.7.3.1. Nastavenia

Obrázok 17.47. Voľby pre filter IWarp (IZvlnenie) (Karta Nastavenia)

Voľby pre filter IWarp (IZvlnenie) (Karta Nastavenia)

Voľby na karte Settings (Nastavenia) umožňujú nastaviť parametre ovplyvňujúce náhľad v ktorom pracujete. Takto môžete na rôzne časti náhľadu aplikovať rôzne režimy deformácie.

Preview (Náhľad)

Tu je vašim pracovným priestorom Náhľad (Preview): Kliknite do Náhľadu a potiahnite myšou. Príslušnú časť obrázka takýmto spôsobom deformujete. Záleží pritom na zvolenom nastavení. Ak nie ste s výsledkom spokojní, stlačte tlačidlo Reset (Vynulovať).

Deform Mode (Režim deformácie)
Move (Presun)

Voľba umožňuje natiahnuť časť obrázka.

Remove (Odstrániť)

Touto voľbou odstránite deformáciu z miesta, kde ste potiahli kurzor myši. A to čiastočne alebo úplne. Takto nemusíte stlačiť tlačidlo Reset (Vynulovať). To ovplyvňuje celý obrázok. S animáciami pracujte opatrne: táto voľba účinkuje iba na jeden obrázok, nie na všetky snímky animácie.

Grow (Nárast)

Touto voľbou nafúknete určené miesto obrázka.

Shrink (Zmrštenie)

Vysvetlenie je obsiahnuté už v samotnom názve.

Swirl CCW (Vír proti smeru hodinových ručičiek)

Voľbou vytvoríte vír, smerujúci proti smeru hodinových ručičiek.

Swirl CW (Vír v smere hodinových ručičiek)

Voľbou vytvoríte vír rotujúci v smere hodinových ručičiek.

Deform radius (Polomer deformácie)

Voľbou určíte polomer účinku filtra v pixloch (5-100). Za stred sa považuje miesto, kde leží kurzor myši.

Deform amount (Miera deformácie)

Určuje mieru deformácie obrázka. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 0,0-1,0.

Bilinear (Bilineárny)

Touto voľbou nastavíte vyhladzovanie efektu filtra IWarp (IZvlnenie).

Adaptive supersample (Adaptívne prevzorkovanie)

Táto voľba ponúka lepšie podanie obrázka za cenu dlhšieho času potrebného na výpočty.

Max Depth (Maximálna hĺbka)

Táto voľba určuje hranicu maximálneho opakovania prevzorkovania aplikovaného na každý pixel.

Threshold (Prah)

Ak rozdiel hodnôt medzi pixlom a jeho susediacim pixlom presahuje nastavený prah, na pixloch sa opakuje nové prevzorkovanie.

4.7.3.2. Animate (Animovať)

Obrázok 17.48. Voľby pre filter IWarp (IZvlnenie) (Karta Animovať)

Voľby pre filter IWarp (IZvlnenie) (Karta Animovať)

Na tejto karte nájdete voľby pomocou ktorých môžete vytvárať sled niekoľkých obrázkov, od pôvodného po výsledný. Animáciu môžete prehrať pomocou zásuvného modulu Playback (Prehrávanie).

Number of frames (Počet snímok)

Voľba udáva počet obrázkov v animácii (2-100). Snímky animácie sa ukladajú ako vrstvy pripojené k obrázku. Ak animáciu ukladáte, použite formát XCF.

Reverse (Spätne)

Pomocou tejto voľby sa bude animácia prehrávať odzadu.

Ping pong

Ak prehrávanie animácie skončí na jednom konci, začne sa spätne prehrávať od tohto konca.