6.28. Image Properties (Vlastnosti obrázka)

Príkazom Image Properties (Vlastnosti obrázka) otvoríte okno v ktorom sú zobrazené rôzne informácie o obrázku.

6.28.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Image Properties (Vlastnosti obrázka),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Alt+Return.

6.28.2. Voľby

Samotné okno s vlastnosťami je rozdelené do troch kariet.

6.28.2.1. Karta „Properties (Vlastnosti)

Obrázok 16.85. Karta Properties (Vlastnosti)

Karta Properties (Vlastnosti)

Pixel dimensions (Veľkosť v pixeloch)

Ukazuje šírku a výšku v pixloch, čo je fyzická veľkosť obrázka.

Print Size (Veľkosť tlače)

Zobrazuje rozmery, aké bude mať vytlačený obrázok v aktuálnych jednotkách. Je to logická veľkosť obrázka. Závisí od fyzickej veľkosti obrázka a rozlíšenia monitora.

Resolution (Rozlíšenie)

Zobrazuje rozlíšenie tlače obrázka v pixloch na palec.

Color space (Priestor farieb)

Zobrazuje farebný priestor obrázka.

File name (Názov súboru)

Cesta a meno súboru s obrázkom.

File size (Veľkosť súboru)

Veľkosť súboru obsahujúceho obrázok.

File type (Typ súboru)

Formát súboru obsahujúceho obrázok.

Size in memory (Veľkosť v pamäti)

Spotreba RAM načítaného obrázka. Táto informácia je zobrazená aj v okne obrázka. Táto veľkosť je úplne odlišná od veľkosti súboru s obrázkom na disku. Prvým dôvodom je, že zobrazený obrázok je dekomprimovaný. Druhým dôvodom je, že GIMP uchováva kópiu obrázku pre prípadné vrátenie niekoľkých krokov späť.

Undo steps (Krokov na vrátenie)

Počet operácií vykonaných na obrázku, ktoré môžete vrátiť späť. Vidieť ich môžete v dialógu Undo History (Vrátiť späť históriu).

Redo steps (Krokov na zopakovanie)

Počet operácií, ktoré ste vrátili späť a môžete ich zopakovať.

Number of pixels (Počet pixelov); Number of layers (Počet vrstiev); Number of channels (Počet kanálov); Number of paths (Počet ciest)

Vysvetlené v samotnom názve!

6.28.2.2. Karta „Color profile (Profil farieb)

Obrázok 16.86. Karta Color profile (Profil farieb)

Karta Color profile (Profil farieb)

Táto karta obsahuje meno farebného profilu do ktorého GIMP obrázok načítal. Štandardne je to profil sRGB.

6.28.2.3. Karta Comments (Poznámka)

Obrázok 16.87. Comments (Poznámka)

Karta Comments (Poznámka)

Na tejto karte môžete prezerať a upravovať poznámky pre obrázok.