13.20. Line Nova (Čiarová nova)

13.20.1. Prehľad

Obrázok 17.333. Príklad na filter Line Nova (Čiarová nova)

Príklad na filter Line Nova (Čiarová nova)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Line Nova (Čiarová nova)

Aplikovaný filter Line Nova (Čiarová nova)


Filtrom Line Nova (Čiarová nova) vrstvu vyplníte lúčmi, ktoré vyžarujú zo stredu vrstvy. Filter pri vykresľovaní použije farbu popredia, ktorá je nastavená v Panely s nástrojmi. Lúče majú na počiatku šírku jedného pixla. Smerom k okrajom vrstvy sa rozširujú.

Tip Tip

Filter neponúka žiadnu voľbu. Ak potrebujete upraviť stred radiálnych lúčov, vytvorte nový priesvitný obrázok a tento filter aplikujte naň. Potom tento obrázok pridajte k pôvodnému obrázku. Nastavenie veľkých rozmerov novému obrázku môže pomôcť neporušiť lúče vo vnútri pôvodného obrázka.

13.20.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Line Nova (Čiarová nova).

13.20.3. Voľby

Obrázok 17.334. Voľby filtra Line Nova (Čiarová nova)

Voľby filtra Line Nova (Čiarová nova)

Number of lines (Počet čiar)

Pomocou tejto voľby môžete nastaviť počet čiar. Počet čiar sa pohybuje v rozmedzí od 40 do 1 000. Prednastavená hodnota je 200.

Sharpness (degrees) (Ostrosť (v stupňoch))

Pomocou tohto posuvníka nastavíte mieru akou sa budú lúče smerom k okrajom rozširovať. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0,0 do 10,0. Ak je nastavená nula (0,0), nenakreslíte nič. Ak je nastavená hodnota desať (10,0), vykreslená bude väčšina oblasti blízko okrajov vrstvy.

Obrázok 17.335. Voľba Ostrosť vo filtri Line Nova (Čiarová nova)

Voľba Ostrosť vo filtri Line Nova (Čiarová nova)

Zľava doprava: Ostrosť = 1; Ostrosť = 5; Ostrosť = 10


Offset radius (Polomer posunu)

Na tomto mieste môžete nastaviť vzdialenosť, v pixloch, od stredu po počiatočný bod lúča. Ak nastavíte nulu (0,0), lúče začínajú od stredu. Každá iná hodnota znamená, že počiatočné body budú ležať na kružnici, ktorá je od stredu vzdialená o zadanú hodnotu. Maximálna vzdialenosť predstavuje 2000 pixlov. Prednastavená hodnota je 100 pixlov.

Obrázok 17.336. Voľba Polomer posunu vo filtri Line Nova (Čiarová nova)

Voľba Polomer posunu vo filtri Line Nova (Čiarová nova)

Zľava doprava: Polomer posunu = 0; Polomer posunu = 50


Randomness (Náhodnosť)

Ak tento posuvník nastavíte na hodnotu vyššiu ako 1, počiatočný bod každého lúča sa bude viac-menej náhodne líšiť od priemerného počiatočného bodu nastaveného vo voľbe Polomer posunu. Pri nastavenej hodnote 1 budú všetky lúče začínať na kružnici nastavenej voľbou Polomer posunu. Maximálna hodnota je 2000. Štandardná, prednastavená hodnota je 30.

Obrázok 17.337. Voľba Náhodnosť vo filtri Line Nova (Čiarová nova)

Voľba Náhodnosť vo filtri Line Nova (Čiarová nova)

Zľava doprava: Náhodnosť = 1; Náhodnosť = 50