13.21. Sphere Designer (Dizajnér gúľ)

13.21.1. Prehľad

Obrázok 17.338.  Rovnaký obrázok pred a po aplikácii filtra Sphere Designer (Dizajnér gúľ).

Rovnaký obrázok pred a po aplikácii filtra Sphere Designer (Dizajnér gúľ).

Pôvodný obrázok

Rovnaký obrázok pred a po aplikácii filtra Sphere Designer (Dizajnér gúľ).

Aplikovaný filter Sphere Designer (Dizajnér gúľ)


Týmto filtrom vytvoríte trojdimenzionálnu guľu s rôznou textúrou. Nový obrázok nahradí pôvodný.

13.21.2. Aktivácia filtra Sphere Designer (Dizajnér gúľ)

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Sphere Designer (Dizajnér gúľ).

13.21.3. Voľby

Obrázok 17.339. Parametre filtra Sphere Designer (Dizajnér gúľ)

Parametre filtra Sphere Designer (Dizajnér gúľ)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK. Majte na pamäti, že v náhľade vidíte celý obrázok, aj keď sa výsledok zameriava na výber. Ak chcete vidieť výsledok aktuálneho nastavenia, kliknite na tlačidlo Update Preview (Obnoviť).

Textures (Textúra)

Obsahuje zoznam textúr, ktoré môžete aplikovať na obrázok. Textúry aplikujete v danom poradí. Každá položka zobrazuje typ a meno textúry.

New (Nový)

Pomocou tejto voľby vytvoríte novú textúru a uložíte ju na koniec zoznamu. Meno a vlastnosti tejto novej textúry sú zobrazené v oblasti Properties (Vlastnosti). Vlastnosti môžete na tomto mieste upraviť. Nová vrstva bude zvýraznená.

Duplicate (Duplikovať)

Pomocou tejto voľby vytvoríte kópiu zvolenej textúry a pridáte ju na koniec zoznamu textúr.

Delete (Odstrániť)

Touto voľbou zvolenú textúru zo zoznamu vymažete.

Open (Otvoriť), Save (Uložiť)

Pomocou týchto tlačidiel môžete aktuálne nastavenia uložiť a neskôr ich opätovne otvoriť.

Properties (Vlastnosti)

Type (Typ)

Voľba určuje typ akcie vykonanej na guli.

Texture (Textúra)

Voľbou vyberiete špecifický vzor, ktorým guľu pokryjete.

Bumpmap (Vyvýšenie)

Do textúry pridá reliéf.

Light (Svetlo)

Voľba umožňuje nastaviť parametre svetla dopadajúceho na guľu.

Texture (Textúra)

Určuje vzor použitý typom textúry. Ak sa textúra vzťahuje na svetlo, potom je svetlo touto textúrou ovplyvnené. Ako keby prechádzalo touto textúrou ešte pred tým, ako dopadne na guľu. Ak sa textúra vzťahuje na samotnú textúru, potom sa textúra aplikuje priamo na guľu. Na výber máte niekoľko možností.

Colors (Farby)

Voľbou nastavíte farby textúry. Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialógové okno, v ktorom môžete farbu nastaviť.

Scale (Mierka)

Určuje veľkosť jednotlivých prvkov, z ktorých je textúra zložená. Dobrý príklad je textúra Checker (Šachovnica). Pomocou tejto voľby nastavíte veľkosť bielych a čiernych štvorcov šachovnice. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 10.

Turbulence (Turbulencia)

Voľbou nastavíte stupeň skreslenia textúry ešte pred samotnou aplikáciou textúry na guľu. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 10. Hodnoty do 1,0 ešte vzor textúry neskreslia. Za touto hodnotou získate postupne sa zvyšujúcu mieru šumu.

Amount (Miera)

Voľbou určujete stupeň vplyvu, ktorý textúra bude mať na výsledný obrázok. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 1. Nulová hodnota textúry nemá na výsledný obrázok žiadny efekt.

Exponent

Pri texúre Wood (Drevo) za pomoci tejto voľby získate efekt viac alebo menej otvorených žaluzí.

Transformations (Transformácie)

Scale (Zmena veľkosti) X, Scale (Zmena veľkosti) Y, Scale (Zmena veľkosti) Z

Tieto voľby určujú trojdimenzionálny stupeň roztiahnutia alebo stiahnutia textúry na guli. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 10.

Rotate (Otočenie) X, Rotate (Otočenie) Y, Rotate (Otočenie) Z

Touto voľbou určujete stupeň otočenia textúry na guli v trojrozmernom osovom systéme. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 360.

Position (Pozícia) X, Position (Pozícia) Y, Position (Pozícia) Z

Voľbou určíte pozíciu textúry v relatívnej závislosti od gule. Ak pracujete so svetlom (typ Light - Svetlo), tento parameter sa vzťahuje na smer toku svetla dopadajúceho na guľu.

Tlačidlom Reset (Vynulovať) všetky parametre vrátite do pôvodného stavu.