3.15. Zosvetlenie/Stmavenie (Dodge/Burn)

Obrázok 14.89. Nástroj Zosvetlenie/Stmavenie

Nástroj Zosvetlenie/Stmavenie

Nástrojom Zosvetlenie/Stmavenie (Dodge/Burn) zosvetlíte alebo stmavíte farby v obrázku. Režimom nastavíte typ pixlov, ktoré budú zmenené.

3.15.1. Aktivácia nástroja

Existujú rôzne možnosti ako nástroj aktivovať:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek: Tools (Nástroje)Paint Tools (Kresliace nástroje)Dodge / Burn (t. j. zosvetlenie/stmavenie).

  • Nástroj môžete aktivovať aj z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • alebo stlačením klávesov Shift+D.

3.15.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

Prepína medzi režimom zosvetlenia a stmavenia. Zvolený režim ostáva aktivovaný pokým kláves Ctrl neuvoľníte.

Shift

Klávesom Shift nástroj prepnete do režimu rovných čiar. Podržaním klávesu Shift a kliknutím na tlačidlo myši Tlačidlo1 nástroj použijete v režime rovných čiar. Nasledujúcimi klikaniami pokračujete v zosvetlení alebo stmavení v režime rovných čiar. „Nová čiara“ začína z konca predchádzajúcej.

3.15.3. Voľby

Obrázok 14.90. Voľby pre nástroj Zosvetlenie/Stmavenie (Dodge/Burn)

Voľby pre nástroj „Zosvetlenie/Stmavenie (Dodge/Burn)“

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Opacity (Krytie); Brush (Štetec); Scale (t. j. škála); Brush Dynamics (Dynamika kreslenia); Fade out (Zoslabenie); Apply Jitter, Hard edges (Ostré hrany)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.
Type (Typ)

Voľbou Dodge (Zosvetliť) farby zosvetlíte.

Voľbou Burn (Stmaviť) farby stmavíte.

Range (t. j. rozsah)

Pod touto voľbou nájdete tri možnosti:

  • Shadows (Tiene) efekt sa prejaví na tmavých pixloch.

  • Midtones (Stredné tóny) efekt sa prejaví na stredných farebných tónoch.

  • Highlights (Svetlá): efekt sa prejaví na svetlých tónoch.

Exposure (Expozícia)

Pomocou expozície nastavíte aký silný efekt bude mať použitie nástroja. Pracuje na podobnom princípe ako expozícia pri fotografovaní. Posuvník je štandardne nastavený na hodnotu 50. Tieto hodnoty však môžete nastaviť v rozsahu od 0 do 100.