Časť II.  Ako sa stať majstrom GIMPu

Obsah

5. Ako dostať obrázky do GIMPu
1. Typy obrázkov
2. Vytvorenie nových súborov
3. Otvorenie súborov
3.1. Open File (Otvoriť súbor)
3.2. Open Location (Otvoriť umiestnenie)
3.3. Open Recent (Otvoriť predošlé)
3.4. Použitie externých programov
3.5. Správa súborov
3.6. Ťahať a pustiť
3.7. Kopírovať a vložiť
3.8. Prehliadač obrázkov
6. Ako dostať obrázky z GIMPu
1. Súbory (Files)
1.1. Save (Uložiť) / Export obrázkov
1.2. Formáty súborov
2. Príprava obrázkov pre web
2.1. Pomer Optimálna veľkosť / Kvalita obrázkov
2.2. Zvýšenie kompresie súboru
2.3. Ukladanie obrázkov s priesvitnosťou
7. Maľovanie v GIMPe
1. Výber (Selection)
1.1. Zaoblenie hrán (Feathering)
1.2. Tvorba čiastočne priesvitného výberu
2. Tvorba a použitie výberov
2.1. Presun výberu
2.2. Pridanie alebo odobratie výberov
3. Rýchla maska (QuickMask)
3.1. Prehľad
3.2. Vlastnosti
4. Použitie režimu Rýchlej masky
5. Cesty (Paths)
5.1. Vytvorenie cesty
5.2. Vlastnosti ciest
5.3. Cesty a výbery
5.4. Transformácia ciest
5.5. Obkreslenie cesty
5.6. Cesty a text
5.7. Cesty a SVG súbory
6. Štetce (Brushes)
7. Pridávanie nových štetcov
8. Dialógové okno GIH
9. Zmena veľkosti štetcov
9.1. Ako zmeniť šírku štetca
9.2. Rýchle vytvorenie štetca
10. Prechody (Gradients)
11. Vzorky (Patterns)
12. Palety (Palettes)
12.1. Mapa farieb (Colormap)
13. Presets (t. j. prednastavenie)
14. Kreslenie jednoduchých objektov
14.1. Kresba rovnej čiary
14.2. Tvorba jednoduchého obrysu
8. Skladanie obrázkov
1. Úvod do práce s vrstvami
1.1. Vlastnosti vrstvy
2. Režim vrstiev
3. Vytvorenie nových vrstiev
4. Skupina vrstiev
9. Správa textu
1. Správa textu
2. Panel na úpravu textu
2.1. Kontextová ponuka nástroja na úpravu textu
3. Text
3.1. Ozdobný text
3.2. Pridanie písma
3.3. Problémy s písmom
10. Vylepšenie fotografií
1. Práca s digitálnymi fotografiami
1.1. Úvod
1.2. Vylepšenie kompozície
1.3. Vylepšenie farieb
1.4. Úprava ostrosti
1.5. Odstránenie neželaných objektov z fotografie
1.6. Uloženie výsledkov
11. Správa farieb v GIMPe
1. Správa farieb v GIMPe
1.1. Problémy nesystémovej práce s farbami
1.2. Úvod do systémovej práce s farbami
12. Vlastné nastavenia GIMPu
1. Preferences (Dialóg Nastavenia)
1.1. Úvod
1.2. Environment (Prostredie)
1.3. Interface (Rozhranie)
1.4. Theme (Téma)
1.5. Help System (Systém pomocníkov)
1.6. Nastavenia nástrojov (Tool Options)
1.7. Toolbox (Panel s nástrojmi)
1.8. Default Image Preferences (Štandardné nastavenia obrázku)
1.9. Default Image Grid (Štandardná mriežka)
1.10. Image Windows (Okná obrázka)
1.11. Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka)
1.12. Image Window Title and Statusbar (Titulok a stav okna obrázka)
1.13. Display (Zobrazenie)
1.14. Color Management (Správa farieb)
1.15. Input Devices (Vstupné zariadenia)
1.16. Input Controllers (Vstupné regulátory)
1.17. Window Management (Správa okien)
1.18. Folders (Priečinky)
1.19. Data Folders (Dátové priečinky)
2. Grids and Guides (Mriežky a vodítka)
2.1. Image Grid (Mriežka obrázka)
2.2. Guides (Vodítka)
3. Rendering a Grid (Generovanie mriežky)
4. Ako nastaviť vyrovnávaciu pamäť
5. Vytvorenie klávesových skratiek k funkciám v ponuke
6. Prispôsobenie uvítacieho okna
13. Skriptovanie
1. Zásuvné moduly (Plugins)
1.1. Úvod
1.2. Používanie zásuvných modulov
1.3. Inštalácia nových zásuvných modulov
1.4. Písanie zásuvných modulov
2. Používanie skriptov Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Inštalácia skriptov Script-Fu
2.3. Funguje alebo nefunguje
2.4. Rôzne druhy skriptov Script-Fu
2.5. Samostatné skripty
2.6. Skripty závislé na obrázku
3. Tutoriál Script-Fu
3.1. Zoznámenie sa s jazykom Scheme
3.2. Premenné a funkcie
3.3. Zoznamy, zoznamy a zase zoznamy
3.4. Váš prvý Script-Fu
3.5. Pridanie funkcionality skriptu
3.6. Rozšírenie skriptu pre textový panel
3.7. Váš skript a jeho funkcionalita