5. Vytvorenie klávesových skratiek k funkciám v ponuke

Viaceré funkcie prístupné v hlavnej ponuke majú štandardne nastavené klávesové skratky. Možno budete chcieť vytvoriť klávesové skratky k funkciám, ktoré často používate a svoju klávesovú skratku nemajú. Zriedkavejšie budete upravovať existujúcu klávesovú skratku. Na výber máte dve metódy, ako si klávesové skratky vytvoriť.

Postup 12.1.  Použitie dynamických klávesových skratiek

  1. Najprv aktivujte voľbu Use dynamic keyboard shortcuts. Nájdete ju pod Preferences (Nastavenia), položka Interface (Rozhranie). Táto voľba je obyčajne vypnutá. Takto sa má zabrániť pred vytvorením neželanej klávesovej skratky.

  2. Ak klávesovú skratku vytvoríte týmto spôsobom, označte aj voľbu Save keyboard shortcuts on exit (Uložiť klávesové skratky pri ukončení). Novovytvorenú klávesovú skratku uložíte.

  3. Klávesovú skratku vytvoríte jednoducho. Umiestnite kurzor myši na príkaz v hlavnej ponuke: príkaz sa zvýrazní. Dávajte pozor, aby sa pri tom kurzor myši nepohol. Napíšte sekvenciu troch písmen, klávesy pritom podržte stlačené. Tieto sekvencie sa zobrazia napravo od príkazu.

  4. Pre používateľské klávesové skratky je najlepšie použiť Ctrl+Alt+Kláves.

Obrázok 12.31.  Nastavenie klávesových skratiek

Nastavenie klávesových skratiek

Postup 12.2.  Použitie editora klávesových skratiek

  1. Do editora sa dostanete výberom položiek v dialógovom okne Preferences (Nastavenia), Interface (Rozhranie), Configure keyboard shortcuts (Nastaviť klávesové skratky).

  2. V tomto dialógovom okne nastavíte klávesovú skratku pre funkciu uvedenú v stĺpci Action (Akcia). Potom napíšte sekvenciu písmen ako bolo uvedené vyššie. Klávesovú skratku zmažete stlačením klávesu „medzera“. (V skutočnosti sa klávesová skratka zmaže zo zoznamu, ale neodstránite ju.)

  3. Editor klávesových skratiek umožňuje nastavenie parametrov nástrojov aj pomocou klávesnice. Na vrchu tohto dialógového okna nájdete Kontextovú ponuku, ktorá vás prepne do parametrov nástrojov. Typy nástrojov sú pre uľahčenie práce označené malým symbolom.

[Note] Poznámka

V Linuxe sú vlastné klávesové skratky uložené v skrytom adresáry (/home/[username]/.gimp-2.6/menurc). V OS Windows XP ich nájdete v C:\Documents and Settings\[Username]\.gimp-2.6\menurc. Je to jednoduchý textový súbor, ktorý môžete prenášať z jedného počítača na druhý.