2.2. Pridanie alebo odobratie výberov

Nástroje obsahujú voľby ktoré môžete nastaviť. Každý nástroj výberu vám umožňuje nastaviť režim výberu. Podporované sú nasledujúce režimy:

  • Najčastejšie používaným režimom je Replace (Nahradiť). V tomto režime nový výber nahradí akýkoľvek existujúci výber.

  • V režime Add (Pridať) k existujúcemu výberu pridáte nový. Stlačením a podržaním klávesu Shift dočasne aktivujete režim Add (Pridať).

  • V režime Substract (Odobrať) pomocou nového výberu odoberiete z existujúceho. Stlačením a podržaním klávesu Ctrl dočasne aktivujete režim Subtract (Odobrať).

  • V režime Intersect (Prienik) vytvoríte prienikom nového a starého výberu úplne nový výber. Stlačením a podržaním klávesov Shift a Ctrl počas tvorby výberu dočasne aktivujete režim Intersect (Prienik).

Obrázok 7.8. Zväčšenie obdĺžnikového výberu pomocou voľného výberu (Lasso)

Zväčšenie obdĺžnikového výberu pomocou voľného výberu (Lasso)

Obrázok ilustruje existujúci obdĺžnikový výber. Aktivujte nástroj Lasso (Voľný výber). Počas zatlačeného klávesu Shift vytvorte výber voľnou rukou. Tento výber zahŕňa existujúci výber. Uvoľnite tlačidlo myši. Dané oblasti patria do výberu.

[Note] Poznámka

Použitím Rýchlej masky (Quick Mask) môžete opraviť chyby výberu.