Kapitola 6. Ako dostať obrázky z GIMPu

1. Files (Súbory)

GIMP je schopný pracovať s množstvom grafických formátov. Práca so súbormi je, okrem natívneho formátu XCF, zabezpečená zásuvnými modulmi. Vďaka tomu je v prípade potreby pomerne jednoduché do GIMPu doplniť podporu pre ďalšie grafické súborové formáty.

1.1. Save (Uložiť) / Export obrázkov

[Note] Poznámka

V predchádzajúcich verziách GIMPu ak ste do GIMPU načítali obrázok v určitom formáte, napr. JPG alebo PNG, formát bol zachovaný aj keď ste ho uložili pomocou príkazu Save (Uložiť). Vo verzii GIMP-2.8, obrázky do GIMPu načítate, importujete ako XCF formát. V ňom sa ukladá ako nový projekt. Napríklad obrázok sunflower.png načítate *[sunflower] (imported)-1.0 (indexed color, 1 layer). Hviezdička poukazuje na fakt, že súbor bol zmenený. Tento obrázok uložíte vo forme sunflower.xcf príkazom Save (Uložiť). Ak chcete tento obrázok uložiť v inom ako XCF formáte, musíte použiť príkaz Export.

Po konečnej úprave obrázka budete chcieť výsledok svojej práce uložiť. (V skutočnosti sa oplatí všetko ukladať priebežne. GIMP je celkom stabilný program, ale niekde sme počuli správy, a pravdepodobne to boli podvrhy, že program niekedy za nevyjasnených okolností spadne.) Väčšinu súborových formátov, ktoré je GIMP schopný otvoriť, vie aj uložiť. Jeden z formátov je zvlášť výnimočný. Je to XCF, natívny formát GIMPu. Tento formát ukladá, s výnimkou akcie späť všetky informácie o obrázku. Z toho dôvodu je formát XCF ideálny pre priebežné ukladanie obrázka počas práce alebo pre uloženie obrázkov, ktoré sa plánujú v budúcnosti ďalej v GIMPe upravovať. Vo väčšine programov, ktoré sa používajú na prezeranie obrázkov, nie je možné formát XCF otvoriť. Z toho dôvodu je rozumné, po skončení práce, obrázok exportovať aj do niektorého z rozšírených formátov, napr. JPEG, PNG, TIFF a pod.

1.2. Formáty súborov

Na uloženie obrázkov existuje niekoľko príkazov. Zoznam príkazov a informácie týkajúce sa ich použitia môžete nájsť v časti Položka „File (Súbor)“.

GIMP vám umožňuje použiť príkaz export na obrázky vytvorené v iných formátoch. Je dobré si uvedomiť, že iba jeden formát je schopný uložiť všetky informácie o obrázku, vrátane vrstiev, priesvitnosti, a pod. Tým formátom je natívny formát GIMPu, XCF. Každý iný formát uloží len niektoré informácie o obrázku, kým iné stratí. Je na vás aby ste chápali možnosti formátu ktorý ste zvolili.

Exportovanie nezmení samotný obrázok, exportovaním nič nestratíte. Pozrite si aj časť Export súboru.

[Note] Poznámka

Keď obrázok zatvárate (napr. pri ukončení programu), GIMP vás upozorní, že obrázok je „nečistý“. To znamená, že obrázok ste upravili ale zmeny ste neuložili (hviezdička pred názvom súboru).

Obrázok 6.1. Varovanie pred uzavretím obrázka

Varovanie pred uzavretím obrázka

Uložením obrázka v akomkoľvek súborovom formáte sa obrázok považuje za „čistý“. A to aj v tom prípade, ak zvolený formát neuchováva všetky informácie obrázka.

1.2.1. Export Image as GIF (Exportovat obrázok ako GIF)

Obrázok 6.2. Dialóg GIF Export

Dialóg GIF Export

Upozornenie Upozornenie

Súborový formát GIF nepodporuje niektoré vlastnosti obrázka, napr. rozlíšenie pri tlači. Ak je pre vás táto vlastnosť dôležitá, použite iný formát súboru, napr. PNG.

GIF Options (Voľby pre GIF)
Interlace (Prekladať)

Začiarknutím tohto políčka sa obrázok bude na webovej stránke vykresľovať postupne tak, ako sa bude načítavať stránka. Progresívne vykresľovanie obrázka je užitočná vlastnosť najmä pri pomalej rýchlosti pripojenia na web. V tomto prípade je možné vykresľovanie neželaného obrázka zastaviť. Táto vlastnosť však v dnešnej dobe, so zvyšujúcou sa rýchlosťou pripojenia, stráca význam.

GIF comment (GIF komentár)

GIF komentáre podporujú iba 7 bitové ASCII znaky. Ak použijete znak, ktorý je mimo 7 bitovej sústavy ASCII, GIMP obrázok exportuje bez poznámky. O tom, že poznámka nebola uložená vás informuje.

Animated GIF Options (Nastavenia GIF animácie)
Loop forever (Opakovať donekonečna)

Ak je začiarknutá táto možnosť, animácia sa bude opakovať dovtedy, kým ju nezastavíte.

Delay between frames where unspecified (Pauza medzi snímkami ak nebola určená)

Ak to nebolo nastavené predtým, medzi jednotlivými snímkami môžete zadať pauzu v milisekundách. V tomto prípade môžete charakterizovať jednotlivo každú pauzu v dialógovom okne vrstiev.

Frame disposal where unspecified (Dispozície snímok, ak nie sú určené)

Ak to nebolo zadané predtým, môžete zadať ako budú jednotlivé snímky navrstvené. Na výber máte tri možnosti:

 • I don't care (Nestarám sa): túto možnosť môžete vybrať vtedy, ak sú všetky vrstvy obrázka nepriesvitné. Vrstvy prepíšu všetko, čo je pod nimi.

 • Cumulative Layers (combine) (Súhrnné vrstvy (kombinácia)): keď sa zobrazí nová snímka, predchádzajúca snímka nebude vymazaná.

 • One frame per layer (replace) (Jedna snímka na vrstvu (nahradiť)): po tom, ako sa zobrazí nová snímka, tá predchádzajúca bude vymazaná.

Use delay entered above for all frames (Použiť oneskorenie uvedené vyššie pre všetky snímky)

Vysvetlenie v názve.

Use disposal entered above for all frames (Použiť dispozície uvedené vyššie pre všetky snímky)

Vysvetlenie v názve.

1.2.2. Export Image as JPEG (Obrázok exportovať ako JPEG)

Súbory formátu JPEG sú obyčajne ukončené súborovou príponou .jpg, .JPG alebo .jpeg. Tento formát je veľmi populárny, pretože obrázky komprimuje veľmi efektívne, pričom strata kvality je len minimálna. Žiadny iný formát nedosahuje podobnú úroveň kompresie. Jeho nevýhodou je, že nepodporuje priesvitnosť alebo prácu s vrstvami.

Obrázok 6.3. Dialóg JPEG Export

Dialóg JPEG Export

Algoritmus formátu JPEG je pomerne zložitý. Zahŕňa množstvo možností, ktorých význam presahuje účel tejto dokumentácie. Ak nie ste expertom na formát JPEG, parameter Quality (Kvalita) je pravdepodobne jedinou hodnotou, ktorú budete chcieť upravovať.

Quality (Kvalita)

Pri ukladaní obrázka do formátu JPEG sa zobrazí dialógové okno, v ktorom je možné nastaviť parameter Quality (Kvalita). Hodnoty tohto parametra sa pohybujú od 0 do 100. Hodnoty nad 95 sa vo všeobecnosti nepoužívajú. Prednastavená hodnota 85 produkuje excelentné výsledky. V niektorých prípadoch je však možné nastaviť hodnotu kvality ešte nižšie, pričom kvalita obrázka sa zníži len nepatrne. Výsledky rôzneho nastavenia parametra kvality si môžete testovať začiarknutím políčka Show Preview in image window v dialógovom okne slúžiaceho na správu uloženia obrázka vo formáte JPEG.

[Note] Poznámka

Treba si uvedomiť, že hodnoty, ktoré zadávate v príslušnom dialógovom okne v GIMPe nemusia predstavovať rovnakú úroveň kvality v inej aplikácii. Kvalita obrázka uloženého v GIMPe pri hodnote 80 nemusí byť porovnateľná s kvalitou obrázka uloženou pri hodnote 80 v inej aplikácii.

Preview in image window (Náhľad v okne obrázka)

Začiarknutím tohto políčka sa každá zmena kvality obrázka (alebo každý iný parameter formátu JPEG) zobrazí v okne obrázka. (Toto však nemá vplyv na obrázok samotný. Obrázok sa po uzavretí dialógového okna vráti do svojej pôvodnej podoby.)

Advanced settings (Pokročilé nastavenia)

Niekoľko informácií o pokročilých nastaveniach:

Optimize (Optimalizovať)

Ak začiarknete políčko tejto ponuky, použijú sa parametre kódujúce optimalizáciu entropie. Výsledný súbor je síce menší, ale jeho vytvorenie zaberie viac času.

Progressive (Progresivita)

Začiarknutím políčka tejto ponuky obrázok uložíte v takej podobe, ktorá umožní jeho postupné načítanie pri pomalom internetovom pripojení. Táto voľba pre uloženie obrázka vo formáte JPEG je v podstate totožná s voľbou Interlace (Prekladať) používanou pri formáte GIF. Jej nevýhodou je objemnejší JPEG súbor, v porovnaní s veľkosťou súboru, ktorý by vznikol, ak by voľba progresie nebola použitá.

Save EXIF data (Uložiť EXIF dáta)

Mnohé digitálne fotoaparáty produkujú JPEG súbory s prídavnými informáciami nazývanými EXIF dáta. EXIF dáta obsahujú niektoré informácie týkajúce sa napr. typu a modelu fotoaparátu, veľkosti súborov, obrazových dát a iné. Hoci GIMP na čítanie a zapisovanie EXIF dát používa knižnicu libexif, nie každý inštalačný balík GIMPu ju obsahuje. Ak daná inštalácia GIMPu libexif podporuje, všetky EXIF dáta budú uchované aj po otvorení, úprave a exportovaní súboru vo formáte JPEG. Ak do obrázka zasiahnete akýmkoľvek spôsobom, na EXIF dáta to nemá žiadny vplyv. Niektoré EXIF dáta nemusia byť po zásahu do obrázka aktuálne. Týka sa to najmä informácii o čase, t. j. kedy bol obrázok vytvorený, alebo mena obrázka. Ak daná inštalácia GIMPu EXIF dáta nepodporuje, obrázky vo formáte JPEG síce budete môcť otvoriť, ale dáta budú ignorované. Pri následnom exportovaní obrázka EXIF dáta nebudú uložené.

Save thumbnail (Uložiť miniatúru)

Pri povolení tejto možnosti spolu s obrázkom uložíte aj ďalší miniatúrny obrázok. Mnohé aplikácie túto miniatúru používajú ako rýchly náhľad na obrázok.

[Note] Poznámka

Táto voľba je aktívna iba v inštalácii GIMPu podporujúceho EXIF dáta.

Save XMP data (Uložiť XMP dáta)

XMP dáta predstavujú tzv. meta dáta, t. j. informácie o informáciách. Je to viac-menej konkurenčný formát k EXIF dátam. Ak túto možnosť povolíte, meta dáta uložíte do súboru spolu s obrázkom vo forme štruktúry XMP.

Use quality settings from original image (Uložiť nastavenia kvality originálneho obrázka)

Ak boli k obrázku pripojené informácie o kvalite obrázka pri jeho načítaní, začiarknutím tejto voľby získate možnosť použiť namiesto štandardných, priložené informácie.

V prípade, že do obrázka zasiahnete len nepatrnými úpravami, použitím týchto hodnôt docielite takmer rovnakú kvalitu a veľkosť výsledného obrázka, akú mal pôvodný obrázok. Použitím tejto voľby znížite straty kvality aké by boli vznikli v prípade, že použijete rozdielne nastavenie kvality.

Ak nastavenie kvality v originálnom súbore nie je lepšie ako prednastavená hodnota vášho systému, voľba Use quality settings from original image síce bude k dispozícii, ale nebudete ju môcť použiť. Týmto spôsobom je zaručené, že vždy dosiahnete minimálne prednastavenú kvalitu obrázka. Ak obrázok príliš nezmeníte a chcete ho uložiť v rovnakej kvalite, akú mal pôvodný obrázok, môžete to dosiahnuť povolením tejto voľby.

Smoothing (Vyhladzovanie)

Kompresia obrázkov vo formáte JPEG spôsobuje tvorbu artefaktov. Použitím tejto voľby tvorbu artefaktov pri ukladaní obrázkov minimalizujete. Výsledné obrázky však môžu vyzerať ako by boli rozmazané, resp. neostré.

Restart markers (Označenie opakovaného štartu)

Súbor obrázka môže obsahovať značky, ktoré umožňujú obrázok načítať po segmentoch. V prípade, že sa pri načítavaní webovej stránky preruší spojenie, načítavanie obrázka ďalej pokračuje od nasledujúcej značky.

Subsampling

Ľudské oko nie je schopné vnímať všetky farby spektra rovnako. Tento jav je možné využiť pri kompresii. Podstatou je, že ľudským okom vnímané farby, ktoré ležia na farebnom spektre blízko seba, sa transformujú na jednu, rovnakú farbu. V ponuke sú tri možnosti:

 • 1x1,1x1,1x1 (best quality) (najlepšia kvalita): Obyčajne označovaná ako (4:4:4). Obrázky majú v tomto nastavení najvyššiu kvalitu, zachovávajú si hraničné a kontrastné farby, ale kompresia je nízka.

 • 2x1,1x1,1x1 (4:2:2): Štandardný „subsampling“, ktorého výsledkom je optimálny pomer medzi kvalitou obrázka a veľkosťou súboru. V niektorých situáciách však dosiahnete vyššiu kvalitu obrázka aj bez použitia najkvalitnejšieho „subsamplingu“ (4:4:4). A to v tých prípadoch, keď obrázok obsahuje jemné detaily (napr. text na konštantnom pozadí), alebo keď obrázky obsahujú takmer monotónne farby.

 • 1x2,1x1,1x1 Podobné nastavenie ako (2x1,1x1,1x1), ale s tým rozdielom, že „subsampling“ prebieha v horizontálnom smere, nie vo vertikálnom (ako keď niekto obrázok otočí).

 • 2x2,1x1,1x1 (smallest file) (najmenší súbor): Obyčajne označovaný ako (4:1:1). Ako už názov napovedá, výsledkom použitia tohto nastavenia je najmenšia veľkosť súboru. Používa sa na obrázky so slabo vyznačenými hranicami farieb. Jeho nevýhodou je pomerne zlá retencia farieb. Výsledkom môže byť obrázok s neprirodzenými farbami.

DCT Method (Metóda DCT)

DCT je skratka z angl. „discrete cosine transform“ (diskrétna kosínusová transformácia). Jedná sa o prvý krok v algoritme formátu JPEG. Na výber sú možnosti float (Plávajúca bodka), integer (Celé číslo) (prednastavená hodnota), a fast integer (Rýchle celočíselné).

 • float: Metóda „float“ je o čosi precíznejšia v porovnaní s metódou „integer“, ale je oveľa pomalšia. Kým výsledky použitia metódy „floating-point“ závisia aj od použitého počítača, metóda „integer“ by mala dávať na všetkých strojoch rovnaké výsledky.

 • integer (prednastavená): Táto metóda je síce rýchlejšia ako float, ale nie je taká presná.

 • fast integer: Táto metóda je, v porovnaní s predchádzajúcimi, najmenej presná.

Image comments (Komentár)

Do tohto textového poľa môžete napísať komentár, ktorý uložíte spolu s obrázkom.

1.2.3. Export Image as PNG (Exportovať obrázok ako PNG)

Obrázok 6.4. Dialóg Export Image as PNG

Dialóg Export Image as PNG

Interlacing (Prekladanie)

Začiarknutím tohto políčka sa obrázok bude na webovej stránke vykresľovať postupne tak, ako sa bude načítavať stránka. Progresívne vykresľovanie obrázka je užitočná vlastnosť najmä pri pomalej rýchlosti pripojenia na web. V tomto prípade je možné vykresľovanie neželaného obrázka zastaviť. Táto vlastnosť však v dnešnej dobe, so zvyšujúcou sa rýchlosťou pripojenia, stráca význam.

Save background color (Uložiť farbu pozadia)

Ak váš obrázok obsahuje značné množstvo transparentných oblastí, internetové prehliadače, ktoré rozoznávajú iba dve úrovne, použijú namiesto priehľadných oblastí farbu pozadia. Internet Explorer od verzie 6 a vyššie túto informáciu nepoužije.

Save gamma (Uložiť gamu)

Gama korekcia je schopnosť opraviť rozdiely v zobrazení farieb monitorom. Začiarknutím políčka tejto voľby v PNG formáte uložíte informácie, ktoré odrážajú aktuálny faktor gama vášho monitora. Návštevník na inom počítači má tak možnosť kompenzovať svetlosť obrázku tak, aby nebol príliš tmavý, alebo naopak, príliš svetlý.

Save layer offset (Uložiť posun vrstvy)

Formát PNG podporuje hodnoty posunu nazývané oFFs chunk. Tieto hodnoty udávajú informácie polohy. V <s2>GIMPe</s2> je, žiaľ, podpora posunu vo formáte PNG poškodená, alebo prinajmenšom nekompatibilná s inými aplikáciami. Začiarkavacie políčko tejto ponuky nechajte neoznačené. Umožnite GIMPu aby pred uložením obrázka zlúčil vrstvy dokopy. Vyhnete sa tak možným problémom.

Save Resolution (Uložiť rozlíšenie)

Rozlíšenie obrázka uložte v jednotkách DPI (angl. dots per inch).

Save creation time (Uložiť čas vytvorenia)

Uložia sa informácie o čase vzniku obrázka.

Save comment (Uložiť komentár)

Tento komentár si môžete prečítať v časti Image Properties (Vlastnosti obrázka).

Save color values from transparent pixels (Uložiť hodnoty farby priesvitných bodov)

Ak je táto voľba označená, hodnoty farieb uložíte aj vtedy, keď sú pixly úplne transparentné.

Compression level (Úroveň kompresie)

Vzhľadom na to, že kompresia pri formáte PNG nie je stratová, jediný dôvod, prečo použiť hodnotu nižšiu ako 9, je rýchlosť. Na pomalých počítačoch trvá kompresia súboru dlho. Pri dekompresii sa netreba ničoho obávať. Dekompresia súboru komprimovaného na akejkoľvek úrovni je rýchla.

Save Defaults (Uložiť ako prednastavené)

Kliknutím na tlačidlo uložíte aktuálne nastavenia. Neskôr môžete pôvodné nastavenia vrátiť späť kliknutím na tlačidlo Load Defaults (Načítať pôvodné).

[Note] Poznámka

Formát PNG podporuje indexované obrázky. Použitím menšieho počtu farieb docielite menší súbor. Toto je výhodné pri obrázkoch pre webové stránky. Pozrite si Časť 6.6, „Indexed mode (Indexovaná)“.

Počítače pracujú s 8 bitovými blokmi nazývanými bajty. Bajt umožňuje použiť 256 farieb. Redukcia počtu farieb pod 256 nemá zmysel. Bajt sa aj tak použije a veľkosť súboru nebude menšia. Navyše formát PNG8, podobne ako GIF, používa iba jeden bit pre priesvitnosť. Z toho dôvodu sú možné len dve alternatívne hodnoty, t. j. priesvitná alebo nepriesvitná.

Ak chcete, aby bol transparentný obrázok vo formáte PNG zobrazený v Internet Explorery správne, môžete v kóde webovej stránky použiť filter AlphaImageLoader DirectX. Pozrite si Microsoft Knowledge Base [MSKB-294714]. Toto nie je potrebné pre verzie Internet Explorer 7 a vyššie.

1.2.4. Export Image as TIFF (Obrázok exportovať ako TIFF)

Obrázok 6.5. Dialóg TIFF Export

Dialóg TIFF Export

Compression (Kompresia)

Začiarknutím políčok ponuky špecifikujete typ algoritmu, ktorý sa použije na kompresiu obrázka.

 • None (Žiadne): rýchly a bezstratový, ale výsledný súbor je veľmi veľký.

 • LZW: Obrázok je komprimovaný algoritmom Lempel-Ziv-Welch. Je bezstratová kompresná technika. Táto technika je stará, ale efektívna a rýchla. Viac informácií nájdete na [WKPD-LZW].

 • Pack Bits (Balenie bitov): je rýchla, jednoduchá kompresná schéma. Formát PackBits priniesla spoločnosť Apple v aplikácii MacPaint na počítačoch Macintosh. Tok dát PackBits je zložený z pakiet s jednobajtovými hlavičkami po ktorých nasledujú dáta. (Zdroj: [WKPD-PACKBITS])

 • Deflate (Redukovať): je bezstratový kompresný algoritmus, ktorý používa kombináciu algoritmu LZ77 a Huffman kódovanie. Tento algoritmus sa využíva aj v súborových formátoch Zip, Gzip a PNG. Zdroj: [WKPD-DEFLATE].

 • JPEG: je veľmi dobrý kompresný algoritmus, ale jeho nevýhodou je stratovosť.

 • CCITT Group 3 fax; CCITT Group 4 fax je čiernobiely formát vyvinutý pre prenos faxom.

  [Note] Poznámka

  Tieto voľby môžete použiť len v prípade, ak je obrázok v indexovanom režime a je zložený iba z dvoch farieb. Režim obrázka zmeníte na indexovaný kliknutím na položky Image (Obrázok)Mode (Režim)Indexed (Indexovaná). Uistite sa, že ste začiarkli políčko Use black and white (1-bit) palette (Použiť čiernobielu (1-Bit) paletu).

Save color values from transparent pixels (Uložiť hodnoty farby priesvitných bodov)

Ak je táto voľba označená, hodnoty farieb uložíte aj vtedy, keď sú pixly úplne transparentné.

Comment (Komentár)

Do tohto textového poľa môžete napísať komentár, ktorý bude pripojený k obrázku.

1.2.5. Export Image as MNG (Obrázok exportovať ako MNG)

Obrázok 6.6. Dialóg Export MNG

Dialóg Export MNG

MNG predstavuje skratku Multiple-Image Network Graphics.

Problém je, že jediný navigátor, ktorý tento formát rozpoznáva ako formát animácie je Konqueror. Viď. http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-image_Network_Graphics.