Kapitola 4. Ako neuviaznuť

1. Ako neuviaznuť

1.1.  V slepej uličke!

Dobre, OK, dostali ste sa do slepej uličky a neviete, ako ďalej. Skúšate na obrázok použiť určitý nástroj, a ono sa nič nedeje. Nič z toho, čo skúšate, nefunguje. Zvierate päste a cítite, ako vám do tváre vstupuje zlosť. Chcete „zakilovať“ program a stratiť všetku doteraz vykonanú prácu? To snáď nie!

Dobre, počkajte chviľu. Takéto veci sa stávajú pomerne často aj skúseným používateľom GIMPu. Príčinu ale zvyčajne nie je ťažké objaviť (a opraviť) ak viete, kde ju hľadať. V kľude si prejdime zoznam položiek, ktoré z vás opäť urobia šťastnými používateľmi GIMPu.

1.2.  Bežné prípady nekomunikatívnosti GIMPu

1.2.1.  Existuje pávajúci výber

Obrázok 4.1.  Dialógové okno Layers (Vrstvy) s plávajúcim výberom.

Dialógové okno Layers (Vrstvy) zobrazujúce plávajúci výber.

Ako to zistiť: Ak existuje plávajúci výber, mnoho operácií nie je možné vykonať, pokým výber nie je ukotvený. Nahliadnite do dialógového okna vrstiev (uistite sa, že je nastavený správny obrázok) a skontrolujte, či najvrchnejšia vrstva nie je označená ako Floating selection (Plávajúci výber).

Riešenie: Buď plávajúci výber ukotvíte, alebo ho prevediete na obyčajnú (neplávajúcu) vrstvu. Ak neviete, ako na to, pozrite si časť Plávajúci výber.

1.2.2.  Výber je skrytý

Obrázok 4.2.  Položka Show Selection (Zobraziť výber)

Položka Show Selection (Zobraziť výber)

Uistite sa, že v ponuke View (Zobrazenie) je položka Show Selection (Zobraziť výber) označená.


Ako to zistiť: Ak je problém práve tu, už len počas čítania tejto časti ste si určite uvedomili, kde je pes zakopaný. V každom prípade je dobré si to objasniť. Niekedy sú „pochodujúci mravci“, ktorí ohraničujú výber, obťažujúci. Stáva sa to vtedy, keď zakrývajú dôležité detaily obrázku. GIMP ponúka možnosť vypnúť zobrazenie výberu kliknutím na položku Show Selection (Zobraziť výber) v ponuke View (Zobrazenie). Je ľahké na to zabudnúť.

Riešenie: Ak vás to netrápi, nie je čo riešiť. Ak áno, pravdepodobne viete, ako to napraviť, pretože sa to nestáva, ak túto funkciu nepoužívate. Predsa len, v ponuke View (Zobrazenie) označne položku Show Selection (Zobraziť výber), ak bola neoznačená.

1.2.3.  Pracujete mimo výber

Obrázok 4.3.  Položka Select all (Vybrať všetko)

Položka Select all (Vybrať všetko)

Uistite sa, že je označená položka All (Všetko) v ponuke Select (Výber).


Riešenie: Ak je toto príčinou poškodenia výberu, ktorý ste chceli zachovať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Z (späť) niekoľko krát za sebou a skúste nájsť problém. Existuje niekoľko možností. Ak výber nevidíte, príčinou môže byť, že je veľmi malý, alebo dokonca taký malý, že neobsahuje žiadne pixly. Ak bola chyba v tomto, pravdepodobne to nie je výber, ktorý by ste chceli uchovať. Ak výber vidíte, môže byť invertovaný. V tomto prípade sa márne pokúšate pracovať vo vnutri, aj keď si myslíte, že tak robíte. Najľahšou cestou ako to zistiť je zapnúť Rýchlu masku. Oblasť okolo výberu sa vyfarbí, kým výber samotný ostane bezfarebný. Ak problém spočíval v tomto, dá sa jednoducho vyriešiť vypnutím Rýchlej masky a invertovaním výberu kliknutím na položku Invert v ponuke Select (Výber).

1.2.4.  Aktívna kresliaca plocha nie je viditeľná

Obrázok 4.4.  Viditeľnosť vrstvy je vypnutá

Viditeľnosť vrstvy je vypnutá

Dialógové okno Layers (Vrstvy) s vypnutou viditeľnosťou aktívnej vrstvy.


Ako to zistiť: V dialógovom okne pre vrsty je možné prepínať viditeľnosť jednotlivých vrstiev. Nahliadnite preto do tohto dialógového okna aby ste sa uistili, že vrstva, s ktorou sa snažíte pracovať, je aktívna (je tmavá), t. j. obsahuje ikonu oka na ľavej strane. Ak tam nie je, našli ste príčinu problému.

Riešenie: Ak požadovaná vrstva nie je aktívna, aktivujte ju kliknutím na jej položku v dialógovom okne Layers (Vrstvy). (Ak žiadna z vrstiev nie je aktívna, aktívnou kresliacou plochou môže byť kanál. Nahliadnite do dialógového okna Channels (Kanále). Toto však neprináša riešenie problému.) Ak sa ikona oka neobjaví, kliknite na ľavý okraj položky vrstvy v dialógovom okne pre vrstvy. Toto môže vrstvu zviditeľniť. Viac sa dočítate v časti Nápoveda pre Dialógové okno Layers.

1.2.5.  Aktívna kresliaca plocha je priesvitná

Obrázok 4.5.  Priesvitnosť vrstvy je nastavená na nulu

Priesvitnosť vrstvy je nastavená na nulu

V dialógovom okne vrstiev je hodnota priesvitnosti pre aktívnu vrstvu nastavená na nulu.


Ako to zistiť: Ak je krytie (opacity) vrstvy nastavené na hodnotu 0, nemôžete vidieť nič, čo na plochu nakreslíte. Skonrolujte posuvník Opacity (Krytie) na ktorej strane sa nachádza. Ak sa nachádza na ľavej strane, tu leží pes zakopaný.

Riešenie: Posuvníkom nastavte vyšie hodnoty.

1.2.6.  Pokúšate sa pracovať mimo vrstvy

Ako to zistiť: Vrstvy v GIMPe nemusia mať rovnaké rozmery ako obrázok. Môžu byť väčšie alebo menšie. Ak sa pokúšate kresliť mimo hranice vrstvy, vôbec sa to neprejaví. Spoznáte to podľa toho, že sa snažíte pracovať mimo čierno-žltú orámovanú oblasť.

Riešenie: Budete musieť zväčšiť rozmery vrstvy. Umožňujú to dva príkazy, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti dialógového okna vrstiev. Prvým príkazom je „Layer to Image Size“, ktorý nastaví hranice vrstvy podľa hraníc obrázka, druhým príkazom je „Layer Boundary Size“, ktorý otvorí dialógové okno umožňujúce nastaviť rozmer vrstvy.

1.2.7.  Obrázok je v režime indexovaných farieb.

Ako to zistiť:GIMP dokáže pracovať v troch farebných režimoch: RGB(A), Indexované a Odtiene šedej. Režim indexovaných farieb používa mapu farieb, kde sú všetky použité farby obrázka indexované. Nástoj Color picker v GIMPe však vyberá farby v režime RGB. To znamená, že ak sa pokúšate maľovať s inou farbou aká je zaindexovaná v mape farieb, výsledok bude veľmi neistý. (napr. bude použitá nesprávna farba alebo sa ňou vôbec nebude dať maľovať).

Riešenie: Obrázky kreslite vždy v režime RGB farieb. Nastavenie režimu a jeho zmenu môžete previesť výberom položky Mode (Režim) v ponuke Image (Obrázok).