Kapitola 9. Správa textu

1. Správa textu

Text spravujete pomocou nástroja na úpravu textu. Týmto nástrojom vytvoríte novú vrstvu obsahujúcu text. Táto vrstva sa zobrazí v dialógu vrstiev nad aktuálnou vrstvou. Vrstva bude pomenovaná podľa začiatku napísaného textu.

Obrázok 9.1.  Príklad textu

Príklad textu

Príklad textu a jeho ohraničenie. (Písmo: Utopia Bold)

Príklad textu

Dialógové okno vrstiev s vrstvou textu. Táto vrstva je umiestnená nad aktuálnou vrstvou.


Nástroj pre manipuláciu s textom zaznamenal výrazné zlepšenie. S príchodom GIMPu-2.8 môžete text upravovať priamo na ploche. Pridali sme panel na úpravu textu.

Hneď ako kliknete do obrázku s aktivovaným nástrojom Text, zobrazíte panel na úpravu textu.

Voľby pre nástroj Text sú popísané v Časti 6.6, „Text“.

Režim Dynamic je prednastavený. Môžete hneď začať písať. Ohraničenie textu sa automaticky zväčšuje. Stlačením klávesu Enter pridáte nový riadok.

Textové okno môžete zväčšiť spôsobom kliknúť a ťahať, tak ako pri práci s vrstvou. Musíme upozorniť, že režim ohraničenia sa zmení na „Fixed (t. j. pevný)“. Nový riadok pridáte aj v tomto prípade stlačením klávesu Enter.

Ak potrebujete upraviť text, najprv musíte vybrať text, ktorý chcete upraviť. Učiníte tak spôsobom kliknúť a ťahať alebo prostredníctvom kombinácie klávesov Shift+šípky.Potom postupujte podľa popisu volieb Časť 2, „Nástroj na úpravu textu“.

Namiesto písania priamo na plátno môžete použiť aj textový editor, viď. Časť 6.6.4, „Textový editor“.

Pomocou nástroja Presun môžete text presúvať. Pamätajte však na to, že uchytiť musíte písmeno, nie pozadie.

Unicode písmo získate pomocou kombinácie klávesov Ctrl+Shift+U plus hexadecimalny kód (Unicode) požadovaného písmena. Viď. Časť 6.6.4, „Textový editor“.

Vrstvu s textom môžete neskôr upraviť, ak vrstva stále existuje a nebola upravovaná pomocou iného nástroja (viď. nižšie). V dialógu vrstiev textovú vrstvu aktivujte, zvoľte nástroj Text a kliknite do textu v okne obrázka.

Správa textovej vrstvy

Na textovej vrstve môžete pracovať rovnakým spôsobom ako pri normálnej vrstve. Často sa však budete musieť zmieriť s tým, že úpravou môžete stratiť časť výsledkov svojej práce.

Pri práci s textom je dobré si uvedomiť niektoré zvláštnosti. Textová vrstva totiž obsahuje viac dát, než tie, ktoré sú viditeľné. Táto vrstva obsahuje okrem samotného textu aj informácie pre editor textu. Vidieť to môžete v okne textového editora, ktorý sa zobrazuje pri aktivácií nástroja na prácu s textom. Pri každej úprave textu v editore sa súčasne prekresľuje aj samotná textová vrstva v obrázku.

Teraz si predstavte, že vytvoríte textovú vrstvu a na nej vykonávate úpravy, na ktoré nepotrebujete aktivovať textový nástroj. K takýmto operáciám patrí napr. rotácia. Po čase sa k obrázku vrátite a text chcete upraviť pomocou nástroja na úpravu textu. Hneď ako začnete písať, textový nástroj vrstvu premaľuje a zmaže to, čo tam bolo dovtedy.

Keďže táto situácia nie je normálna, textový nástroj sa vás pokúsi pred tým varovať. Ak ste na vrstve pracovali, a neskôr by ste chceli text upraviť, zobrazí sa okno s varovaním, že všetky doteraz vykonané úpravy stratíte. Na výber dostanete tri možnosti:

 • edit (upraviť) text aj napriek varovaniu;

 • cancel (zrušiť);

 • new, t. j. vytvoriť nový textovú vrstvu s rovnakým textom, pričom sa pôvodná textová vrstva nezmení.

Obrázok 9.2.  Varovanie pred stratou predchádzajúcich úprav

Varovanie pred stratou predchádzajúcich úprav

Kontextová ponuka úpravy textu

Obrázok 9.3. Kontextová ponuka úpravy textu

Kontextová ponuka úpravy textu

Túto ponuku zobrazíte kliknutím na pravé tlačidlo myši. Trochu sa to odlišuje od dialógu Textový editor.

 • Cut, Copy, Paste, Delete: tieto možnosti sa týkajú zvoleného textu, t. j. vystrihnúť, kopírovať, vložiť alebo vymazať. Kým neoznačíte text, na ktorom chcete úpravy vykonať, tieto možnosti budú neaktívne (šedé). Funkcia Paste (Vložiť) je aktívna iba v prípade, že ste predtým text skopírovali do virtuálnej schránky.

 • Open text file (t. j. otvoriť súbor s textom): týmto príkazom otvoríte prehliadač súborov kde môžete požadovaný súbor nájsť.

 • Clear (t. j. vymazať): týmto príkazom vymažete celý text. Nezáleží pritom, či text je alebo nie je označený.

 • Path from text (t. j. cestu z textu): týmto príkazom prevediete hranicu aktuálneho textu na cestu. Zmena sa však neprejaví. Musíte otvoriť dialóg Path (Cesty) a cestu zviditeľniť. Potom aktivujte nástroj Path (Cesta) a kliknite na text. Každé písmeno textu je teraz ohraničené cestou. Presúvaním kontrolných bodov môžete tvar písmen upravovať.

  Tento príkaz sa podobá na funkciu z hlavnej ponuky Layer (Vrstva)Text to Path (Text do cesty).

 • Text along Path (t. j. text okolo cesty)

  Táto voľba je aktívna iba v prípade, ak v obrázku cesta existuje. Ak ste vytvorili text, vytvorte alebo importujte cestu a aktivujte ju. Ak vytvoríte cestu ešte predtým, ako vytvoríte text, cesta sa nezobrazí. Budete ju musieť „zviditeľniť“ v dialógovom okne Cesty (Path).

  Tento príkaz je prístupný aj z ponuky Layer (Vrstva):

  Obrázok 9.4.  Príkaz Text along Path v ponuke Layer (Vrstva)

  Príkaz Text along Path v ponuke Layer (Vrstva)

  Túto skupinu volieb zobrazíte iba ak existuje textová vrstva.


  Kliknutím na tlačidlo Text along Path proces dokončíte. Text kopíruje tvar cesty. Písmená sú zobrazené v podobe ich okrajov. Každé jedno z nich sa stalo časťou novej cesty, ktorá sa objaví v dialógu Path (Cesty). Na túto novú vrstvu môžete použiť všetky voľby, ktoré aplikujete na Cesty.

  Obrázok 9.5. Príklad na voľbu Text along Path

  Príklad na voľbu „Text along Path“
  Príklad na voľbu „Text along Path“

 • From Left to Right / From Right to Left: smer písania, t. j. zľava doprava alebo naopak.

 • Input Methods: metódy prístupné pre niektoré jazyky. Priklad: Voľba Inuktitut dočasne prevedie klávesnicu na klávesnicu Inuktitut (jazyky oblasti severnej Kanady, pozn. prekl.).