12.2. Bump Map (Mapa vyvýšenia)

12.2.1. Prehľad

Obrázok 17.246. Príklad na filter Bump Map (Mapa vyvýšenia)

Príklad na filter Bump Map (Mapa vyvýšenia)

Naľavo je pôvodný obrázok, ktorý chceme vyvýšiť: jednoliata modrá. V strede sa nachádza mapa vyvýšenia: obrázok v odtieňoch šedej, kde budú čierne pixly vtlačené dozadu a biele pixly budú vytlačené dopredu. Napravo sa nachádza obrázok s aplikovanou mapou vyvýšenia. Filter k obrázku pridá tieň.


Tento filter vytvára 3D efekt: objekty vytlačí do popredia (kreditka); následne ich mapuje do iného obrázka. Výška vyvýšenia je závislá od svetlosti pixlov. Smer svetla môžete nastaviť. Viac informácií nájdete v kapitole Emboss (Reliéf). Na rozdiel od filtra Emboss (Reliéf), mapu vyvýšenia môžete aplikovať na ľubovoľný typ obrázka.

12.2.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Map (Mapa)Bump Map (Mapa vyvýšenia).

12.2.3. Voľby

Obrázok 17.247. Voľby filtra Bump Map (Mapa vyvýšenia)

Voľby filtra Bump Map (Mapa vyvýšenia)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase. Posuvníkmi sa môžete v náhľade presúvať.

Bump Map (Mapa vyvýšenia)

Tento rozbaľovací zoznam vám umožňuje vybrať obrázok, ktorý môžete použiť ako mapu na mapovanie vyvýšenia. Zoznam obsahuje obrázky, ktoré sa nachádzajú na obrazovke pred samotným spustením filtra. Obrázky, ktoré otvoríte až po spustení filtra, v tomto zozname nenájdete.

Map type (Typ mapy)

Táto voľba umožňuje definovať metódu, ktorá sa použije pri tvorbe obrázka mapy:

Linear (Lineárny)

Výška vyvýšenia je priamou funkciou svetlosti.

Sinusoidal (Sínusoidný)

Výška vyvýšenia je sinusoidálnou funkciou svetlosti.

Spheric (Guľový)

Výška vyvýšenia je guľovitou funkciou svetlosti.

Compensate for darkening (Kompenzovať tmavnutie)

Mapovanie vyvýšenia má tendenciu obrázok stmaviť. Toto tmavnutie môžete kompenzovať označením tejto voľby.

Invert bumpmap (Invertovať mapu vyvýšenia)

Podľa východzieho nastavenia sú svetlé pixly mapované na vyvýšenie, kým tmavé pixly sú znížené do priehlbín. Označením voľby môžete tento efekt otočiť.

Tile bumpmap (Opakovať mapu vyvýšenia)

Ak obrázok použijete ako vzorku pre webovú stránku, označením tejto voľby, reliéf ostane neprerušený: vzorka bude uložená jedna vedľa druhej bez viditeľných prechodov.

Azimut

Táto voľba sa týka svetla vychádzajúceho z určitého bodu, v orientácii podľa kompasu (0-360). Východ (0°) je naľavo. Zvyšujúce sa hodnoty idú proti smeru hodinových ručičiek.

Elevation (Vyvýšenie)

Táto voľba udáva výšku od horizontu (0,50°), až k zenitu (90°).

Depth (Hĺbka)

Týmto posuvníkom môžete upraviť výšku a hĺbku vyvýšenia. Čím bude nastavená hodnota vyššia, tým väčší bude rozdiel medzi výškou a hĺbkou vyvýšenia. Hodnoty sa pohybujú v rozpätí od 1 do 65.

X offset (posun), Y offset (posun)

Pomocou tohto posuvníka môžete upraviť pozíciu obrázka mapy v porovnaní s obrázkom v smere vodorovnom (X) alebo zvislom (Y).

Waterlevel (Výška hladiny)

Ak obrázok obsahuje priesvitné oblasti, tie budú spracované ako tmavé oblasti. Po mapovaní budú zobrazené ako priehlbiny. Pomocou tohto posuvníka môžete priehlbiny redukovať. Podobne, ako keď stúpa vodná hladina. Ak hodnota dosiahne 255, priehlbina úplne zmizne. Ak je označená voľba Invert bump map (Invertovať mapu vyvýšenia), priesvitné oblasti sa budú spracovávať ako svetlé oblasti. Posuvník Výška hladiny bude rovinu vyvýšenia tlačiť dovnútra.

Ambient (Okolie)

Týmto posuvníkom nastavíte intenzitu svetla prichádzajúceho z okolia. Výsledkom vysokých hodnôt bude vytratenie sa tieňov a zníženie reliéfu.