8.11. Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu)

Príkazom Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu) automaticky roztiahnete hodnoty histogramu aktívnej vrstvy. Pre každý kanál aktívnej vrstvy program nájde minimálne a maximálne hodnoty. Tie použije na roztiahnutie histogramu čevenej, zelenej a modrej do plného rozsahu kontrastu. Svetlé farby budú ešte svetlejšie, tmavé farby budú ešte tmavšie. To zvýši kontrast. Týmto príkazom získate v niečom podobný efekt ako pri použití príkazu Normalize (Normalizovať). S tým rozdielom, že funguje osobitne na každom farebnom kanály vrstvy. Týmto však často dochádza k farebnému posunu obrázka, takže výsledok niekedy nezodpovedá predstavám. Príkaz Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu) môžete použiť na obrázkoch v režime RGB, škály šedej a indexovaných farbách. Príkaz Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu) používajte iba v prípadoch, ak chcete z obrázka odstrániť neželaný farebný odtieň. Týka sa to obrázkov, ktoré by mali obsahovať čisto bielu a čisto čiernu.

Tento príkaz sa podobá na príkaz Color Balance (Farebné vyváženie) s tým rozdielom, že nevylúči veľmi tmavé alebo veľmi svetlé pixly. Tým môže byť čisto biela „zašpinená“ iným odtieňom.

8.11.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Auto (Automaticky)Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu).

8.11.2. Príklad na príkaz Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu)

Obrázok 16.140. Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) pred aplikáciou príkazu Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu).


Obrázok 16.141. Obrázok po aplikácii príkazu

Obrázok po aplikácii príkazu

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) po aplikácii príkazu Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu). Stĺpce pixlov nie sú roztiahnuté až k pravému kraju histogramu (255). Dôvodom je, že narozdiel od príkazu White Balance (Vyváženie bielej) neobsahuje veľmi svetlé pixly.

Roztiahnutý histogram vytvoril medzi stĺpcami pixlov medzery, pričom histogram dostal zubatý výzor.