4. Dialógy súvisiace so správou obrázka

4.1. Dialóg Buffery (Buffers Dialog)

Obrázky 15.63. Dialóg Buffers (Buffery) (ako zoznam)

Dialóg Buffers (Buffery) (ako zoznam)

Bufre predstavujú dočasné repozitáre pre obrázkové dáta. Vytvoria sa pri vystrihnutí alebo kopírovaní časti obrázka (vrstva, maska vrstvy atď.). Dokument môžete uložiť do buffra dvomi spôsobmi: Edit (Upraviť)BufferCopy Named (Kopírovať pomenované) alebo Edit (Upraviť)BufferCut Named (Vystrihnúť pomenované). Otvoríte okno v ktorom môžete zadať meno buffra. Obmedzovať sa nemusíte. Počet pomenovaných buffrov nie je obmedzený. Každý jeden buffer však spotrebuje určité množstvo pamäte.

V dialógu Buffers (Buffery) nájdete zoznam všetkých existujúcich pomenovaných buffrov. Na tomto mieste s nimi môžete manipulovať rôznym spôsobom. Na vrchu dialógu nájdete zobrazený obsah Globálneho buffra, ale je to len zobrazenie, nemôžete s tým nič robiť.

Upozornenie Upozornenie

Pomenované buffre nemôžete uložiť pre viaceré relácie. Jediný spôsob ako uložiť ich obsah je skopírovať ich do obrázkov.

4.1.1. Aktivácia nástroja

Tento dialóg patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Onká)Dockable Dialogs (t. j. Dokovateľné dialógy)Buffers (Buffery);

  • z ponuky kariet kliknutím z ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položky Add Tab (Pridať kartu)Buffers (Buffery).

V ponuke Windows (t. j. Okná) sa nachádza zoznam otvorených okien. Tento zoznam existuje len vtedy, ak máte otvorený minimálne jeden dialóg. V tomto prípade môžete dialóg Buffers (Buffery) otvoriť z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Buffers (Buffery).

4.1.2. Použitie dialógu Buffers (Buffery)

Obrázok 15.64. Ponuka Buffers (Buffery)

Ponuka Buffers (Buffery)

Kliknutím na buffer v oblasti jeho zobrazenia buffer aktivujete, t. j. ten buffer, pre ktorý použijete príkaz Vložiť z ponuky Buffers. Prípadne ak pri tom použijete tlačidlo nachádzajúce sa v spodnej časti dialógu. Dvojitým kliknutím na buffer vložíte jeho obsah do aktívneho obrázka ako plávajúci výber; toto je rýchlejší spôsob vykonania príkazu Paste Buffer (Vložiť buffer).

V dolnej časti dialógu sa nachádzajú štyri tlačidlá. Operácie, ktoré pomocou týchto tlačidiel môžete vykonať sú obsiahnuté aj v ponuke Buffers (Buffery). Túto ponuku zobrazíte kliknutím na pravé tlačidlo na aktívny buffer.

Obrázok 15.65. Dialóg Buffers (Buffery) (režim Mriežka)

Dialóg Buffers (Buffery) (režim Mriežka)

V ponuke Kariet môžete pre dialóg Buffers (Buffery), zvoliť medzi voľbami View as Grid (Zobraziť ako mriežku) a View as List (Zobraziť ako zoznam). V režime Zobraziť ako mriežku (Grid mode) sú buffre zobrazené vo forme vedľa a pod seba uložených symbolov. V režime List (Zoznam) sú usporiadané pod sebou. Obsahujú miniatúru obsahu buffra, jeho meno a rozmery pixlov.

Tip Tip

Kombináciou klávesov Ctrl+F otvoríte vyhľadávacie pole. Viď. View as List; View as Grid (Zobraziť ako zoznam; Zobraziť ako mriežku)

Veľkosť náhľadu na buffre môžete zmeniť v podponuke Preview Size, ktorú nájdete v ponuke Karty.

4.1.2.1. Tlačidlá v spodnej časti

V spodnej časti dialógu nájdete niekoľko tlačidiel:

Paste Buffer (Vložiť zvolený buffer)

Týmto príkazom vložíte obsah zvoleného buffra do aktívneho obrázka ako plávajúci výber. Jediný rozdiel medzi týmto a obyčajným príkazom Paste (Vložiť) je v tom, že používa namiesto buffra schránky zvolený buffer.

Paste Buffer Into (Vložiť zvolený buffer do výberu)

Týmto príkazom vložíte obsah zvoleného buffra do aktívneho obrázku ako plávajúci výber. Jediný rozdiel medzi týmto a obyčajným príkazom Paste Into (Vložiť do) je v tom, že používa namiesto globálneho buffra schránky zvolený buffer.

Paste Buffer as New (Vložiť zvolený buffer ako nový obrázok)

Týmto príkazom vytvoríte obrázok s jednou vrstvou a s obsahom zvoleného buffra. Jediný rozdiel medzi týmto a obyčajným príkazom Paste as New (Vložiť ako nový obrázok) je v tom, že používa namiesto globálneho buffra schránky obsah zvoleného buffra.

Delete Buffer (Odstrániť zvolený buffer)

Týmto príkazom vymažete meno zvoleného buffra. Žiadne potvrdenie zamýšľanej operácie nečakajte. Global Buffer odstrániť nemôžete.

4.1.2.2. Kontextová ponuka

Obrázok 15.66. Kontextová ponuka Buffers (Buffre)

Kontextová ponuka Buffers (Buffre)

Vysvetlenie tohto príkazu nájdete vyššie pri Tlačidlách.