4.7. Naklonenie (Shear)

Obrázok 14.115. Nástroj Naklonenie (Shear) v Panely s nástrojmi

Nástroj Naklonenie (Shear) v Panely s nástrojmi

Nástroj Naklonenie (Shear) sa používa ak chcete posunúť časť obrázka, vrstvy alebo cesty jedným smerom, kým ostatnú časť obrázka opačným smerom. Tak napríklad horizontálne naklonenie znamená, že horná časť obrázka sa posunie doprava, kým spodná časť doľava. Obdĺžnik sa zmení na kosodĺžnik. Nejedná sa pritom o otáčanie; obrázok sa deformuje. Po aktivácii nástroja kliknutím do obrázka alebo výberu môžete zobraziť mriežku a otvoriť dialógové okno Nakloniť (Shear). Pohybom kurzora myši obrázok deformujete buď horizontálnym alebo vertikálnym smerom, podľa smeru, ktorým ťaháte kurzorom. Kliknutím na tlačidlo Shear (Naklonenie) úpravu vykonáte.

Obrázok 14.116. Príklad na použitie nástroja Shear (Nakloniť)

Príklad na použitie nástroja Shear (Nakloniť)

[Note] Poznámka

V rovnakom čase nemôžete obrázkom posúvať oboma smermi. Nástroj musíte použiť dvakrát.

4.7.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Shear (Naklonenie) môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Transform Tools (Transformačné nástroje)Shear (Nakloniť),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • stlačením kláves Shift+S.

4.7.2. Voľby

Obrázok 14.117. Voľby pre nástroj Shear (Naklonenie)

Voľby pre nástroj Shear (Naklonenie)

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Transform (t. j. transformácia); Direction (t. j. smer); Interpolation (t. j. interpolácia); Clippping (t. j. zastrihnutie); Preview (Náhľad)
[Note] Poznámka

Tieto voľby sú popísané v časti Spoločné vlastnosti pre transformačné nástroje.

4.7.3. Informácie v dialógovom okne Shearing (Naklonenie)

Obrázok 14.118. Informácie v dialógovom okne Shearing (Nakloniť)

Informácie v dialógovom okne Shearing (Nakloniť)

Shear magnitude X (t. j. nakloniť v osi X)

Na tomto mieste môžete nastaviť hodnotu horizontálneho posunu. Pozitívne hodnoty znamenajú posun v smere hodinových ručičiek. Negatívne hodnoty spôsobujú posun proti smeru hodinových ručičiek. Ako jednotky sa používajú pol-pixle.

Shear magnitude Y (t. j. nakloniť v ose Y)

Presne to isté ako bolo uvedené pre posun v ose X, ale vo vertikálnom smere.