6.27. Configure Grid (Nastaviť mriežku)

Príkazom Configure Grid (Nastaviť mriežku) nastavíte vlastnosti mriežky, ktorú zobrazíte ponad obrázok kým na ňom pracujete. GIMP dokáže zobraziť iba Karteziánsku mriežku. Mriežke môžete nastaviť farbu čiar, medzery a posun oproti počiatku obrázku. Vodorovné a zvislé čiary môžete nastaviť nezávisle od seba. Na výber máte päť rôznych štýlov čiar mriežky.

6.27.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Configure Grid (Nastaviť mriežku).

6.27.2. Popis dialógu Configure Grid (Nastaviť mriežku)

Obrázok 16.84. Dialóg Configure grid (Nastaviť mriežku)

Dialóg Configure grid (Nastaviť mriežku)

Appearance (Vzhľad)

V dialógu Configure Image Grid (Nastaviť mriežku obrázka) môžete nastaviť vlastnosti zobrazenej mriežky.

Line Style (Štýl čiary)
Intersections (dots) - Priesečníky (bodky)

Tento štýl je najmenej viditeľný. V miestach pretínania sa vodorovných a zvislých čiar mriežky sa zobrazia bodky.

Intersections (crosshairs) - Priesečníky (krížiky)

V tomto, prednastavenom štýle sa priesečníky čiar mriežky zobrazia vo forme krížikov.

Dashed (Čiarkovaný)

V tomto štýle sa čiary mriežky zobrazia v nastavenej farbe popredia čiarkovane. Ak sa čiary nachádzajú príliš blízko vedľa seba, mriežka nebude vyzerať dobre.

Double dashed (Dvojito čiarkovaný)

Tento nastavený štýl zobrazuje čiarkované linky mriežky, pričom sa použijú dve nastavené farby.

Solid (Plný)

V tomto štýle sa mriežka zobrazí vo forme plných čiar s nastavenou farbou popredia.

Fabry Popredia (Foreground) a Pozadia (Background)

Kliknutím na farebné obdĺžniky otvoríte dialóg v ktorom môžete nastaviť požadovanú farbu mriežky.

Spacing (Medzera)

Width (Šírka) a Height (Výška)

Pomocou týchto voliem môžete nastaviť rozmery bunky mriežky a rozmerové jednotky.

Offset (Posun)

Width (Šírka) a Height (Výška)

Nastaviť môžete posun prvej bunky mriežky. Počiatok súradníc sa považuje ľavý horný roh obrázka. Štandardne sa od tohto miesta počíta aj počiatok mriežky, (0,0).