6.19. Merge Visible Layers (Zlúčiť viditeľné vrstvy)

Príkazom Merge Visible Layers (Zlúčiť viditeľné vrstvy) zlúčite viditeľné vrstvy do jednej. Viditeľné vrstvy sú v dialógu Layers (Vrstvy) označené symbolom oka.

[Note] Poznámka

Použitím tohto príkazu pôvodná vrstva zmizne. Ak použijete príkaz New From Visible (Nová z viditeľných), vytvoríte novú vrstvu uloženú na samom vrchu vrstiev. Pôvodná vrstva ostane zachovaná.

6.19.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Merge Visible Layers (Zlúčiť viditeľné vrstvy),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+M.

6.19.2.  Popis dialógu „Merge Layers (Zlúčiť vrstvy)“

Obrázok 16.72. Dialóg Merge Layers (Zlúčiť vrstvy)

Dialóg Merge Layers (Zlúčiť vrstvy)

Konečná zlúčená vrstva bude:

Viditeľné vrstvy sú v dialógu Layers (Vrstvy) označené symbolom oka.

  • Expanded as necessary (Zväčšená podľa potreby): Výsledná vrstva je dostatočne veľká aby obsahovala všetky zlúčené vrstvy. Treba mať na pamäti, že vrstvy v GIMPe môžu byť väčšie ako samotný obrázok.

  • Clipped to image (Pripnutá k obrázku): Výsledná vrstva bude mať rovnaké rozmery ako obrázok. Treba mať na pamäti, že vrstvy v GIMPe môžu byť väčšie ako samotný obrázok. Každá vrstva, väčšia ako samotný obrázok, sa k výslednému obrázku pripne s touto vlastnosťou.

  • Clipped to bottom layer (Pripnutá k spodnej vrstve): Výsledná vrstva má rovnaké rozmery ako spodná. Ak je spodná vrstva menšia ako niektorá z viditeľných, výsledná vrstva sa pripne, zmení veľkosť a polohu podľa spodnej vrstvy.

Discard invisible layers (Zahodiť neviditeľné vrstvy)

Ak je táto voľba označená, neviditeľné vrstvy budú z výsledného obrázku odstránené.

Obrázok 16.73. Príklad na funkciu Merge visible layers (Zlúčiť viditeľné vrstvy)

Príklad na funkciu Merge visible layers (Zlúčiť viditeľné vrstvy)

Tri vrstvy; dve sú viditeľné

Príklad na funkciu Merge visible layers (Zlúčiť viditeľné vrstvy)

Voľba Discard invisible layers (Zahodiť neviditeľné vrstvy) neoznačená

Príklad na funkciu Merge visible layers (Zlúčiť viditeľné vrstvy)

Voľba Discard invisible layers (Zahodiť neviditeľné vrstvy) označená