13.17. Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov)

13.17.1. Prehľad

Obrázok 17.323. Príklad na filter Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov)

Príklad na filter Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov)

Aplikovaný filter Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov)


Pomocou tohto filtra vytvoríte fraktály a mnohofarebné obrázky hraničiace s chaosom. Narozdiel od filtra IFS Fractal (IFS Fraktály), v ktorom môžete štruktúru fraktálov nastaviť veľmi presne, pri tomto filtri fraktály vytvoríte jednoduchým spôsobom.

13.17.2. Spustenie filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Fractal Explorer (Priezkumník fraktálov).

13.17.3. Voľby

Obrázok 17.324. Voľby filtra Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov)

Voľby filtra Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov)

Okno Prieskumník fraktálov obsahuje dva panely: v ľavej časti sa nachádza Náhľad (Preview) s voľbou Lupa (Zoom). V pravej časti nájdete hlavné voľby uložené na kartách Parameters (Parametre), Colors (Farby) a Fractals (Fraktály).

13.17.3.1. Náhľad
Realtime preview (Realtime náhľad)

Ak pracujete na pomalom počítači, zrušte označenie políčka Realtime preview (Realtime náhľad). V tomto prípade môžete náhľad aktualizovať kliknutím na tlačidlo Redraw preview.

Kliknutím a potiahnutím kurzora myši v náhľade môžete nakresliť obdĺžnik ohraničujúci oblasť, na ktorej aplikujete lupu.

Zoom (Lupa)

Na výber máte niekoľko možností zväčšenia a zmenšenia. Voľba Undo (Vrátiť späť) umožňuje vrátiť sa v histórií do stavu pred použitím lupy. Voľba Redo (Opakovať vrátené) umožňuje opätovne aplikovať lupu bez použitia tlačidiel Zoom In (Zväčšiť) alebo Zoom Out (Zmenšiť).

13.17.3.2. Parameters (Parametre)

Obrázok 17.325. Voľby filtra Fractal Explorer (Priezkumník fraktálov) (Parameters - Parametre)

Voľby filtra Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov) (Parameters - Parametre)

Táto karta obsahuje niekoľko volieb, pomocou ktorých nastavíte výpočty fraktálov a zvolíte typ fraktálu.

Fractal Parameters (Parametre fraktálu)

Na tomto mieste máte na výber niekoľko posuvníkov a vstupných polí, pomocou ktorých nastavíte rozmiestnenie fraktálov, ich opakovanie a orientáciu.

Left (Vľavo), Right (Vpravo), Top (Hore), Bottom (Dole)

Polohu fraktálu môžete nastaviť medzi minimom a maximom a v smere vodorovnom alebo zvislom. Voľby nadobúdajú hodnoty od -3,0 po 3,0.

Iterations (Iterácie, t. j. opakovanie)

Pomocou tohto parametra môžete nastaviť opakovanie fraktálov a tým aj detaily. Voľby nadobúdajú hodnoty od 0,0 po 1000,0.

CX, CY

Pomocou týchto parametrov môžete zmeniť orientáciu fraktálov vo vodorovnom (X) ako aj zvislom (Y) smere, s výnimkou typov Mandelbrot a Sierpinski.

-Open (Otvoriť), Reset (Vynulovať), Save (Uložiť)

Pomocou týchto troch tlačidiel môžete výsledok svojej práce uložiť spolu s nastavenými parametrami, otvoriť uložené fraktály alebo sa môžete vrátiť do východzieho stavu.

Fractal Type (Typ fraktálu)

Na výber máte niekoľko typov fraktálov, napr. Mandelbrot, Julia, Barnsley alebo Sierpinski.

13.17.3.3. Colors (Farby)

Obrázok 17.326. Voľby filtra Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov) (Colors - Farby)

Voľby filtra Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov) (Colors - Farby)

Táto karta obsahuje voľby pre nastavenie farby fraktálu.

Number of colors (Počet farieb)

Number of colors (Počet farieb)

Pomocou tohto posuvníka a vstupného poľa môžete nastaviť počet farieb fraktálu v počte od 2 do 8192. Paleta týchto farieb sa nachádza v spodnej časti karty. V skutočnosti je to prechod medzi farbami fraktálu: farby môžete zmeniť pomocou volieb Color Density (Farebná intenzita) a Color Function (Farebné funkcie). Farba fraktálov nie je závislá od farby pôvodného obrázka (pre fraktál môžete použiť aj bielu farbu).

Use loglog smoothing (Použiť loglog vyhladzovanie)

Ak je táto voľba označená, efekt pásov je vyhladený.

Obrázok 17.327. Príklad na loglog vyhladzovanie

Príklad na loglog vyhladzovanie

Color density (Farebná intenzita)

Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá)

Tieto tri posuvníky a ich vstupné polia umožňujú nastaviť intenzitu farieb v troch farebných kanáloch. Hodnoty sa pohybujú v rozpätí od 0,0 do 1,0.

Color Function (Farebné funkcie)

Pre kanále Red (Červená), Green (Zelená) a Blue (Modrá) môžete určiť, akým spôsobom budú farby upravované.

Sine (Sínus)

Farebné variantu budú modulované podľa funkcie sínus.

Cosine (Kosínus)

Intenzita farieb bude modulovaná funkciu kosínus.

None (Žiadne)

Intenzita farieb sa bude meniť lineárne.

Inversion (Opak)

Ak túto možnosť označíte, hodnoty funkcie budú otočené.

Color Mode (Farebný režim)

Tieto voľby umožňujú zvoliť zdroj, z ktorého farby načítate.

As specified above (Tak, ako je špecifikované vyššie)

Hodnoty farieb budú vzaté z volieb Color Density (Farebná intenzita).

Apply active gradient to final image (Použiť aktívny prechod na finálny obrázok)

Použijú sa farby aktívneho prechodu. Kliknutím na tlačidlo prechodu by ste mali byť schopní prechod zmeniť.

13.17.3.4. Fractals (Fraktály)

Obrázok 17.328. Voľby filtra Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov) (Fractals - Fraktály)

Voľby filtra Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov) (Fractals - Fraktály)

Táto karta obsahuje široký zoznam fraktálov a ich parametrov, ktoré môžete použiť ako vzor: kliknite na ten, ktorý chcete.

Voľba Refresh (Obnoviť) umožňuje obnoviť zoznam fraktálov, ak ste svoju prácu uložili. GIMP nemusíte znovu reštartovať. Kliknutím na tlačidlo Delete (Odstrániť) vymažete zvolený fraktál zo zoznamu.