3.2. Dialóg Štetce (Brushes)

Obrázok 15.31. Dialóg Brushes (Štetce)

Dialóg Brushes (Štetce)

Dialóg Brushes (Štetce): slúži na výber štetca pre nástroje kreslenia; viac informácií o štetcoch a ich používaní nájdete v časti Štetce (Brushes). Dialóg vám ponúka prístup k niekoľkým ďalším funkciám pre manipuláciu so štetcami. Štetec môžete vybrať kliknutím na zoznam: zobrazíte ho tak v oblasti Brush/Pattern/Gradient v Panely s nástrojmi. GIMP obsahuje 56 predinštalovaných štetcov. Jednotlivé štetce sa od seba odlišujú tvarom. Veľkosť, pomer a uhol každého štetca môžete nastaviť v dialógu nastavenia nástrojov. Pomocou Editora štetcov (Brush Editor) môžete vytvoriť svoje vlastné štetce alebo obrázky, ktoré sa môžu hodiť ako štetce, uložiť v špeciálnom formáte pre štetce.

3.2.1. Aktivácia nástroja

Dialóg Brushes (Štetce) patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

 • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol v oblasti Brush/Pattern/Gradient.

 • Z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Dockable Dialogs (t. j. Dokovateľné dialógy)Brushes (Štetce);

 • z ponuky kariet z ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Brushes (Štetce).

 • z dialógu Nastavenia nástrojov pre akýkoľvek nástroj kreslenia, kliknutím na tlačidlo so symbolom Štetca. Zobrazíte tak okno v ktorom môžete vybrať vhodný štetec zo zoznamu. Ak kliknete na tlačidlo, ktoré sa nachádza v dialógu vpravo dole, otvoríte skutočný dialóg štetcov.

  Zjednodušený dialóg Brushes (Štetce)

  Toto okno obsahuje päť tlačidiel (dobre vysvetlené v kontextovom pomocníkovi):

  • Smaller previews (Menšie náhľady)

  • Larger previews (Väčšie náhľady)

  • View as list (Zobraziť ako zoznam)

  • View as Grid (Zobraziť ako mriežku)

  • Open the brush selection dialog (Otvoriť dialóg výberu štetca)

  Majte na pamäti, že štetec aktivovaný cez vyskakovacie okno môžete použiť iba s aktívnym nástrojom, nie s iným nástrojom kreslenia. Záleží to však na nastavení v okne Preferences (Nastavenia). Viac informácií nájdete v časti Nástroj Nastavenia nástrojov.

3.2.2. Použitie dialógu Brushes (Štetce)

3.2.2.1. Režim Grid/List (Mriežka/Zoznam)

V ponuke Kariet môžete zvoliť medzi voľbami View as Grid (Zobraziť ako mriežku) a View as List (Zobraziť ako zoznam). V režime Zobraziť ako mriežku (Grid) budú tvary štetcov zobrazené vo forme vedľa a pod seba uložených symbolov. V tomto režime svoj štetec nájdete jednoduchšie. V režime Zobraziť ako zoznam (List) budú jednotlivé symboly tvarov štetcov zobrazené vo forme zoznamu spolu s menom.

Veľkosť náhľadu na štetec upravíte v ponuke Karty voľbou Preview Size (Veľkosť náhľadu).

Obrázok 15.32. Režim náhľadu Mriežka/Zoznam (Grid/List view)

Náhľad Mriežka/Zoznam (Grid/List view)

View as Grid (Zobraziť ako mriežku)

Náhľad Mriežka/Zoznam (Grid/List view)

View as List (Zobraziť ako zoznam)


Grid mode (Režim Mriežka)

Navrchu dialógu je zobrazené meno aktuálne zvoleného štetca a jeho veľkosť v pixloch.

Aktuálne zvolený štetec je v mriežkovom náhľade orámovaný.

List mode (Režim Zoznam)

Vo väčšine prípadov dialóg v režime Zoznam a Mriežka fungujú rovnako, s jednou výnimkou:

Dvojitým kliknutím na meno štetca ho sprístupníte na úpravu. Majte na pamäti, že zmeniť môžete meno iba toho štetca, ktorý ste sami vytvorili alebo nainštalovali, nie tie, ktoré sú dodávané spolu s inštaláciou GIMPu. Ak sa pokúsite zmeniť meno predinštalovaného štetca, meno síce zmeníte, ale akonáhle stlačíte kláves Enter alebo niečo iné, štetec sa vráti k svojmu pôvodnému menu. Toto pravidlo platí pre všetky predinštalované súčasti GIMPu: štetce, vzorky, prechody atď. Meniť môžete iba to, čo ste sami vytvorili.

3.2.2.2. Náhľad na štetec

Obrázok 15.33. Dialóg Brushes (Štetce)

Dialóg Brushes (Štetce)

Kliknutím na náhľad štetca štetec aktivujete. Aktuálny štetec sa zobrazí v Panely s nástrojmi spolu s Nastaveniami pre kresliace nástroje. Dvojitým kliknutím na náhľad aktivujete Editor štetcov (Brush Editor). V spodnej časti dialógu sa nachádza niekoľko tlačidiel slúžiace na rôzne účely.

Význam malých symbolov v pravom dolnom rohu každého náhľadu na štetec:

 • Modrý roh označuje štetce v normálnej veľkosti. Môžete ich duplikovať.

 • Malý krížik znamená, že náhľad na štetec je zmenšený. Kliknutím ľavým tlačidlom myši na náhľad štetec zobrazíte v jeho normálnej veľkosti.

 • Červený roh označuje animované štetce. Ak na náhľad animovaného štetca kliknete ľavým tlačidlom, animáciu prehráte.

3.2.2.3. Tagovanie (Tagging)

Použitím tagu (označenie) upravíte zobrazenie štetcov. Viď. Časť 3.6, „Tagging (Tagovanie)“.

3.2.2.4. Tlačidlá v spodnej časti

V spodnej časti dialógu nájdete posuvník a pár tlačidiel:

Spacing (Medzera)

Týmto posuvníkom nastavíte vzdialenosť medzi jednotlivými znakmi štetca pri kreslení (pri ťahu kurzorom myši). Hodnota Spacing (Medzera) udáva percento zo šírky štetca.

Edit Brush (Upraviť štetec)

Týmto tlačidlom otvoríte Brush Editor (Editor štetca). Stlačením tlačidla otvoríte editor pre ľubovolný štetec. Editor však môžete použiť iba pre parametrické štetce. Všetky ostatné druhy štetcov editor zobrazí ale nebudete ho môcť použiť na nič iné.

New Brush (Nový štetec)

Stlačením tohto klávesu otvoríte Editor štetcov s malým, okrúhlym, zoslabeným okrajom. V editore môžete úpravou tohto tvaru vytvoriť nový parametrický štetec. Nový štetec aicky uložíte v osobnom priečinku pre štetce.

Duplicate Brush (Duplikovať štetec)

Toto tlačidlo môžete použiť iba vtedy, ak máte v tej chvíli zvolený parametrický štetec. Ak ste túto podmienku splnili, v Editore štetcov otvoríte duplikovaný štetec, ktorý môžete upravovať. Výsledok aicky uložíte v osobnom priečinku pre štetce.

Delete Brush (Odstrániť štetec)

Aj táto možnosť je dostupná iba pre parametrické štetce. Týmto tlačidlom odstránite štetec z dialógu aj z priečinka, kde je štetec uložený. Samozrejme, iba ak máte potrebné povolenia. Program si bude vyžadovať povolenie pred samotným vymazaním štetca.

Refresh Brushes (Obnoviť štetce)

Ak do svojho osobného priečinka pre štetce, ale do iného, kde GIMP hľadá štetce, týmto tlačidlom ich znovu načítate. Nový štetec tak budete mať prístupný v dialógu bez nutnosti program reštartovať.

Funkciu Obnoviť štetce máte dostupnú aj z vyskakovacieho okna, ktoré otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši ľubovolne do ponuky štetcov. Túto funkciu otvoríte aj z ponuky Karty, výberom vrchnej položky Brushes menu.

3.2.2.5. Kontextová ponuka Brushes (Štetce)

Obrázok 15.34. Kontextová ponuka Brushes (Štetce)

Kontextová ponuka Brushes (Štetce)


Kliknutím pravým tlačidlom myši na náhľad štetcov otvoríte kontextovú ponuku. Táto ponuka teraz obsahuje niektoré možnosti, ktoré vám umožnia vytvoriť elipsové alebo obdĺžnikové štetce. Takto môžete vytvoriť štetce s rozmazanými okrajmi, aj keď tieto štetce nie sú parametrické.

Ostatné príkazy tejto ponuky sú popísané s tlačidlami s výnimkou príkazu Copy Brush Location (Kopírovať umiestnenie štetca). Pomocou tejto voľby môžete skopírovať cestu hľadania štetcov do schránky. Štetec potom môžete otvoriť ako nový obrázok výberom položiek File (Súbor)Open Location (Otvoriť umiestnenie).

3.2.3. Editor štetcov (Brush Editor)

Obrázok 15.35. Dialóg Brushes Editor (Editor štetcov)

Dialóg Brushes Editor (Editor štetcov)

Editor Štetcov (Brush Editor) aktivovaný pre nový štetec.


Editor Štetcov vám dáva náhľad na parametre štetcov dodávaných v inštalácii GIMPu, ale neumožňuje vám meniť ich. Môžete vytvoriť aj vlastný štetec: kliknite na tlačidlo New Brush (Nový štetec), aktivujete tak Editor štetcov. V ňom zvoľte geometrický tvar, t. j. kruh, štvorec alebo kosoštvorec. Editor obsahuje niekoľko častí:

Dialógový panel: Ako vo všetkých dialógových oknách kliknutím na malý trojuholník zobrazíte ponuku. V nej môžete nastaviť niektoré vlastnosti Editora štetcov.

Textové okno: V ňom môžete zadať meno štetca.

Oblasť náhľadu: Všetky zmeny, ktoré na štetci vykonáte, sa v tomto mieste zobrazia v reálnom čase.

Nastavenia:

Shape (Tvar)

Z tvarov máte na výber kruh, štvorec a kosoštvorec. Štetec môžete upravovať pomocou nasledovných volieb:

Radius (Polomer)

Vzdialenosť medzi stredom štetca a jeho okrajom; ako rozmer sa používa šírka. Štvorec s polomerom 10 pixlov bude mať šírku 20 pixlov. Kosoštvorec s polomerom 5 pixlov bude mať šírku 10 pixlov.

Spikes (Hroty)

Tento parameter môžete použiť iba pre tvary štvorec a kosoštvorec. Ak v prípade štvorca zvýšite hodnoty pre Hroty (Spikes), výsledný tvar štetca bude mnohouholník. V prípade kosoštvorca získate hviezdu.

Hardness (Tvrdosť)

Týmto parametrom nastavujete vyhladzovanie hrán štetca. Výsledkom hodnoty = 1.00 bude štetec s ostrými okrajmi (0.00-1.00).

Aspect ratio (Pomer strán)

Týmto parametrom nastavujete pomer rozmerov šírky a výšky štetca. Kosoštvorec s polomerom = 5 pixlov a pomerom strán = 2 získate kosoštvorec so šírkou 10 pixlov a výškou 5 pixlov (1.0-20.0).

Angle (Uhol)

Hodnota Angle (Uhol) udáva uhol medzi osou šírky štetca (normálne vodorovne) s vodorovnou osou, proti smeru hodinových ručičiek. So zvyšujúcou hodnotou sa štetec otáča proti smeru hodinových ručičiek pod zadaným uhlom (0° to 180°).

Spacing (Medzera)

Keď štetec ťaháte po plátne, zanecháva za sebou opakovane jednotlivé odtlačky svojho tvaru. Ak sú jednotlivé odtlačky pri sebe veľmi blízko, získavate tvar jednoliatej čiary: dosiahnete to s nastavením Spacing (Medzera) = 1. (1.00 to 200.0).

3.2.4. Štetec v schránke

Ak v obrázku alebo výbere použijete príkaz Copy (Kopírovať) alebo Cut (Vystrihnúť), kópia nového štetca sa objaví v ľavom hornom rohu dialógu Brushes (Štetce). Štetec ostáva v schránke kým znovu nepoužijete príkaz Kopírovať. Štetec zo schránky vymažete aj ukončením GIMPu.

Obrázok 15.36. Nový Štetec v schránke (Clipboard Brush)

Nový Štetec v schránke (Clipboard Brush)

[Note] Poznámka

Štetec zo schránky môžete uložiť výberom položiek Edit (Upraviť)Paste as (Vložiť ako)New brush (Nový štetec). Takto môžete štetec uložiť hneď ako sa objaví v dialógu Brushes (Štetce). (Viď. Časť 3.11.3, „Vložiť ako nový štetec“.)