5.6. Full Screen (Na celú obrazovku)

Príkazom Fullscreen (Na celú obrazovku) prepínate medzi zobrazením obrázka na celú obrazovku a späť. Ak je táto voľba aktivovaná, okno obrázka zaberie celú obrazovku. Obrázok sám osebe nezmení svoje rozmery. Ak režim na celú obrazovku aktivujete, panel ponúk nemusí byť zobrazený. Ak sa toto stane, kliknutím na pravé tlačidlo myši do obrázka zobrazíte alternatívnu ponuku. V dialógu Preferences (Nastavenia) môžete nastaviť štandardný vzhľad režimu na celú obrazovku.

Stlačením klávesu TAB prepínate zobrazenie všetkých dostupných dokov.

[Note] Poznámka

Ak GIMP používate na počítačoch Apple, režim na celú obrazovku nebude fungovať. Dôvodom je, že Apple nepodporuje potrebnú funkcionalitu. Okno obrázka však môžete maximalizovať kliknutím na Zelené tlačidlo. Obrázok tak môžete mať zobrazený takmer na celú obrazovku.

5.6.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Full Screen (Na celú obrazovku),

  • alebo pomocou klávesovej skratky F11.

  • V režime viacerých okien tento príkaz môžete aktivovať dvojitým kliknutím na záhlavie okna obrázka.