6.4. Pick (Vybrať)

6.4.1. Prehľad

Obrázok 17.130. Príklad na filter Pick (Vybrať)

Príklad na filter Pick (Vybrať)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Pick (Vybrať)

Aplikovaný filter Pick (Vybrať)


Filter nahradí každý príslušný pixel hodnotou pixla náhodne vybratého z jeho ôsmych susedov, ako aj tohto samotného pixla (tento pixel leží v strede štvorca zloženého z 3x3 pixlov). Ovplyvnené budú všetky alebo iba niektoré pixly aktívnej vrstvy alebo výberu. Percento ovplyvnených pixlov určuje voľba Randomization (Náhodnosť) (%).

6.4.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Noise (Šum)Pick (Vybrať).

6.4.3. Voľby

Obrázok 17.131. Voľby filtra Pick (Vybrať)

Voľby filtra Pick (Vybrať)

Random seed (Náhodné semeno)

Voľbou určujete náhodnosť výberu. Ak sa v rovnakej situácii použije rovnaká hodnota, výsledok filtra bude rovnaký. Rozdielne hodnoty voľby znamenajú rozdielne výsledky. Hodnoty pre Náhodné semeno môžete vložiť manuálne alebo ich vytvoriť náhodne pomocou tlačidla New Seed (Nová báza).

Ak je začiarkavacie políčko Randomize (Náhodne) označené, hodnotu voľby nemôžete zadať manuálne. Vytvorí sa náhodne, a to vždy pri každom použití filtra. Ak políčko ostane neoznačené, filter si bude pamätať naposledy použitú hodnotu Náhodného semena.

Randomization (Náhodnosť) (%)

Tento posuvník reprezentuje percento pixlov aktívnej vrstvy alebo výberu, ktoré budú vybraté. Čím je hodnota vyššia, tým bude vybratých viac pixlov.

Repeat (Opakovanie)

Tento posuvník reprezentuje počet opakovaní filtra. Výsledkom vyšších hodnôt je vyššia miera výberu. Hodnoty pixla sú prenášané ďalej.