4.12. Polar Coords (Polárne súradnice)

4.12.1. Prehľad

Obrázok 17.63. Príklad na filter Polar Coords (Polárne súradnice)

Príklad na filter Polar Coords (Polárne súradnice)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Polar Coords (Polárne súradnice)

Aplikovaný filter Polar Coords (Polárne súradnice)


Filtrom vytvoríte kružnicovú alebo uholníkovú deformáciu obrázka so všetkými možnými prechodmi medzi nimi.

4.12.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Polar Coords (Polárne súradnice).

4.12.3. Voľby

Obrázok 17.64. Filter Polar Coords (Polárne súradnice)

Filter Polar Coords (Polárne súradnice)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK.

Circle depth in percent (Hĺbka kružnice v percentách)

Pomocou posuvníka a vstupného poľa nastavíte „kružnicovitosť“ deformácie obrázka, od uholníka (0%) po kružnicu (100%).

Offset angle (Posun uhla)

Touto voľbou určujete uhol, z ktorého skreslenie začína (0 - 359°), a tiež otočenie okolo stredu kružnice.

Map backwards (Späté mapovanie)

Ak je táto voľba označená, kreslenie začína z pravej strany.

Map from top (Mapovanie zhora)

Ak voľba nie je označená, mapovanie presunie spodný riadok do stredu a horný navonok. Ak voľbu označíte, efekt bude presne opačný.

To polar (Do polárnych)

Ak voľba nie je označená, obrázok bude zdeformovaný do uholníkov (čudný efekt). Ak je voľba označená, obrázok bude deformovaný do kružníc.

4.12.4. Príklady

Obrázok 17.65. Príklad s textom

Príklad s textom

Ak chcete upraviť text, pred samotnou aplikáciou filtra obrázok musíte najprv „sploštiť“ (Flatten).


Obrázok 17.66. Príklad s dvomi vodorovnými objektami

Príklad s dvomi vodorovnými objektami