7.43. Flip Vertically (Preklopiť zvisle)

Príkazom Flip Vertically (Preklopiť zvisle) aktívnu vrstvu preklopíte zhora nadol a opačne. Rozmery a obrazové informácie vrstvy ostanú nedotknuté.

7.43.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transform (Transformácia)Flip Vertically (Preklopiť zvisle).

7.43.2. Príklad

Obrázok 16.109. Použitie príkazu Flip Layer Vertically (Preklopiť zvisle)

Použitie príkazu Flip Layer Vertically (Preklopiť zvisle)

Pred použitím príkazu

Použitie príkazu Flip Layer Vertically (Preklopiť zvisle)

Vrstva po preklopení. Obrázok vyzerá ako by bol zrkadlovo otočený okolo vodorovnej osi.