5.8. Dialóg Pointer (t. j. ukazovateľ, kurzor)

Obrázok 15.81. Dialóg Pointer (t. j. ukazovateľ, kurzor)

Dialóg Pointer (t. j. ukazovateľ, kurzor)

Tento dialóg udáva v rovnakom okne, v reálnom čase, pozíciu kurzora myši, hodnoty zvoleného pixla vo zvolenom farebnom modely.

5.8.1. Aktivácia dialógu

Dialóg Pointer patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (Okná)Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)Pointer (t. j. ukazovateľ, kurzor).

  • z ponuky kariet z ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Pointer (t. j. ukazovateľ, kurzor).

5.8.2. Voľby dialógu Pointer (ukazovateľ, kurzor)

Pixels (Pixly)

Zobrazuje pozíciu daného pixla v osiach X (vodorovne) a Y (zvisle) od počiatočného pixla (ľavý horný roh plátna).

Units (Jednotky)

Zobrazuje vzdialenosť od počiatku v palcoch.

Pointer Bounding Box (t. j. ohraničujúci rám)

Tieto informácie sú zobrazené iba ak výber existuje. X a Y predstavujú koordináty ľavého horného rohu obdĺžnikového rámu, ktorý ohraničuje obdĺžnikový a eliptický výber. H a W popisujú výšku (angl. height) a šírku (angl. width) tohto rámu.

Tieto informácie existujú aj pre ostatné výbery ale nie sú tak na očiach a okrem toho ohraničujúci rám nie je viditeľný.

Dané informácie týkajúce sa výberu zostávajú nezmenené aj keď začnete používať iný nástroj. Koordináty kurzora sa však menia.

Hodnoty kanálov

Hodnoty kanálov pre zvolený model farieb sú zobrazené nižšie. Oba rozbaľovacie zoznamy obsahujú rovnaké voľby. Máte tak uľahčené porovnávanie farebných hodnôt daného pixla v rôznych farebných modeloch. Hex predstavuje HTML zápis farby pixla v hexadecimálnom zápise. V rozbaľovacom zozname máte na výber (Pixel je prednastavená jednotka):

Pixel

Hodnoty kanálov v RGB. Aktiváciou tejto voľby zobrazíte hodnoty pixlov pre Red (Červenú), Green (Zelenú), Blue (Modrú) a Alpha v číselnom vyjadrení od 0 po 255.

RGB

Hodnoty kanálov v RGB. Aktiváciou tejto voľby zobrazíte hodnoty pixlov pre Red (Červenú), Green (Zelenú), Blue (Modrú) a Alpha v percentách. Nájdete tu aj hexadecimálny zápis farby zvoleného pixlu.

HSV

Zložky HSV. Aktiváciou tejto voľby zobrazíte hodnoty pixlov pre Hue (Odtieň), v stupňoch; Saturation (Sýtosť), Value (Jas) a Alpha v percentách.

CMYK

Hodnoty kanálov v CMYK. Aktiváciou tejto voľby zobrazíte hodnoty pixlov pre Cyan (Azúrovú), Magenta (Purpurovú), Yellow (Žltú), Black (Čiernu) a Alpha v percentách.

Sample Merged (Vzorka zahrnutá)

Ak je táto voľba označená, výsledná hodnota predstavuje kombináciu hodnôt zo všetkých vrstiev. Ak táto voľba označená nie je, do úvahy sa berú hodnoty vzorky iba z aktívnej vrstvy.