e>

4.5. Float (Plávajúci)

Príkazom Float (Plávajúci) prevediete obyčajný výber na plávajúci výber (floating selection).

Plávajúci výber (niekedy nazývaný plávajúca vrstva (floating layer)) predstavuje dočasnú vrstvu, ktorá sa, čo do funkcie, podobá na normálnu vrstvu. Jediný rozdiel spočíva v tom, že predtým ako začnete pracovať na inej vrstve v obrázku, plávajúci výber musíte ukotviť. To znamená, že ju musíte ukotviť do normálnej (nie plávajúcej) vrstvy, obyčajne do pôvodnej vrstvy (t. j. do tej, ktorá bola aktívna predtým). Kliknutím niekde mimo obrázok plávajúci výber ukotvite (viď. nižšie).

[Dôležité upozornenie] Dôležité upozornenie

Kým obrázok obsahuje plávajúci výber, na ostatných vrstvách nemôžete vykonať žiadnu operáciu.

Na plávajúcom výbere môžete vykonať rôzne operácie. Obrázok môže v danom čase obsahovať iba jeden plávajúci výber.

Tip Tip

Ak pomocou príkazu Show Layer Boundary (Zobraziť ohraničenie vrstvy) zobrazíte hranice vrstvy, s výberom presnej oblasti na vrstve obrázka môžete mať problémy. Aby ste sa tomuto problému vyhli, môžete vytvoriť plávajúci výber, pretransformovať ho na plávajúci výber a ukotviť ho do novej vrstvy. Nakoniec pôvodnú vrstvu jednoducho odstráňte.

V skorých verziách GIMPu sa plávajúce výbery používali pri úpravách obmedzenej oblasti obrázku. Teraz to môžete veľmi jednoducho robiť s vrstvami, ale tento spôsob môžete stále použiť aj pri práci s obrázkami.

4.5.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Float (Plávajúci),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Shift+Ctrl+L.

4.5.2. Automatické vytvorenie plávajúceho výberu

Niektoré operácie vytvárajú plávajúci výber automaticky:

  • Aj operácie vloženia ako sú Paste Named Buffer, Paste (Vložiť) alebo Paste Into (Vložiť do) vytvárajú plávajúce výbery.

  • Okrem nástrojov transformácie (Transform tools): Flip (Preklopenie), Shear (Naklonenie), Scale (Mierka), Rotate (Otočenie) a Perspective (Perspektíva), ak sú použité na výbere, vytvárajú plávajúce výbery. Ak je efektorový režim nastavený na voľbu Transform Layer (Transformovať vrstvu) a výber existuje, pomocou týchto nástrojov výber transformujete a výsledok sa zobrazí v podobe plávajúceho výberu. Ak obrázok výber neobsahuje, nástroje transformujú aktuálnu vrstvu pričom plávajúci výber nevytvoria. (Ak je efektorový režim nastavený na voľbu Transform Selection (Transformovať vrstvu), nástroje nevytvoria plávajúci výber.)

  • Plávajúci výber automaticky vytvoríte aj keď pri kliknutí a ťahaní výberu stlačíte klávesy Ctrl+Alt (viď. Časť 2.1, „Presúvanie výberu“).

4.5.3. Ukotvenie plávajúceho výberu

Plávajúci výber môžete ukotviť rôznym spôsobom:

  • Plávajúci výber môžete ukotviť do pôvodnej vrstvy, z ktorej výber vznikol. Vykonáte to jednoduchým kliknutím do ľubovoľného priestoru obrázka mimo samotného plávajúceho výberu. Týmto spôsobom splynú dokopy plávajúci výber a aktuálna vrstva.

  • Alebo môžete použiť príkaz Anchor layer (Ukotviť vrstvu) (Ctrl+H).

  • Plávajúci výber môžete ukotviť aj z dialógu Layers (Vrstvy) kliknutím na tlačidlo ukotvenia.

  • Ak vytvoríte novú vrstvu a obrázok obsahuje plávajúci výber, tento sa automaticky ukotví do novovytvorenej vrstvy.