7.12. Select Next Layer (Vybrať nasledujúcu vrstvu)

Príkazom Select Next Layer (Vybrať nasledujúcu vrstvu) vyberiete vrstvu, ktorá sa v zásobníku vrstiev nachádza hneď pod aktívnou vrstvou. Príkazom vrstvu v dialógu Vrstvy zvýrazníte a urobíte z nej novú aktívnu vrstvu. Ak sa aktívna vrstva už nachádza naspodu v zásobníku vrstiev, táto položka bude neaktívna, t. j. šedá.

[Note] Poznámka

Treba mať na pamäti, že na klasických klávesniciach štandardný kláves Page_Down nezodpovedá klávesu na číselnej klávesnici ale ďalšiemu klávesu Page_Down v skupine šiestich klávesov na ľavej strane numerickej klávesnice.

7.12.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Stack (Zásobník)Select Next Layer (Vybrať nasledujúcu vrstvu),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Down.

Alebo jednoducho kliknite na meno vrstvy v dialógu Layers (Vrstvy).