3.12. Perspektívne klonovanie (Perspective Clone)

Obrázok 14.82. Nástroj Perspective Clone (Perspektívne klonovanie) v Panely s nástrojmi

Nástroj Perspective Clone (Perspektívne klonovanie) v Panely s nástrojmi

Týmto nástrojom môžete klonovať v závislosti od požadovanej perspektívy. Prvým krokom je nastavenie zbiehajúcich sa línií (tzv. vanishing lines). Nastavenie prebieha rovnako ako pre nástroj Perspective (Perspektíva). Potom kopírujte zdrojovú oblasť rovnakým spôsobom ako to bolo popísané pri nástroji Clone (Klonovanie).

3.12.1. Aktivácia nástroja

Existujú rôzne možnosti ako nástroj aktivovať:

  • Z hlavnej ponuky: Tools (Nástroje)Paint tools (Kresliace nástroje)Perspective Clone (t. j. Perspektívne klonovanie).

  • Nástroj môžete aktivovať aj z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: .

3.12.2. Modifikačné nástroje (Východzie nastavenie)

Ctrl

Stlačením klávesu Ctrl a kliknutím zvolíte nový zdroj klonovania.

Shift

Ak je zdroj nastavený a stlačíte kláves Shift, zobrazíte tenkú čiaru spájajúcu miesto predchádzajúceho kliknutia s miestom aktuálnej polohy kurzora. Ak za súčasného podržania zatlačeného klávesu Shift kliknete znovu, nástroj bude klonovať pozdĺž tejto čiary. Táto funkcia príde vhod najmä pri klonovaní vzorky.

3.12.3. Voľby

Obrázok 14.83. Voľby pre nástroj Perspective Clone (t. j. Perspektívne klonovanie)

Voľby pre nástroj Perspective Clone (t. j. Perspektívne klonovanie)

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Prevádzkový režim

Pri používaní tohto nástroja musíte najprv nastaviť voľbu Modify Perspective. Toto funguje podobne ako nástroj Perspective (Perspektíva). Potom vyberiete voľbu Perspective Clone a používate ju rovnakým spôsobom ako nástroj Clone (Klonovanie).

Mode (Režim), Opacity (Krytie), Brush (Štetec), Scale (t. j. škála), Brush Dynamics (Dynamika kreslenia), Fade out (Zoslabenie), Apply Jitter, Hard Edge (Ostré hrany)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.
Source (Zdroj), Alignment (t. j. Zarovnanie)

Tieto voľby fungujú na rovnakom princípe ako pre nástroj Clone (Klonovanie).

3.12.4. Príklad

Obrázok 14.84. Príklad na použitie nástroja Perspective Clone (Perspektívne klonovanie)

Príklad na použitie nástroja Perspective Clone (Perspektívne klonovanie)

Voľba Modify Perspective je označená. Zbiehajúce sa línie boli umiestnené.

Príklad na použitie nástroja Perspective Clone (Perspektívne klonovanie)

Voľba Perspective Clone je označená. „Naklonovali“ sme biely obdĺžnik. Tento obdĺžnik sa smerom od pozorovateľa zmenšuje.