3.10. Klonovacia pečiatka (Clone)

Obrázok 14.72. Nástroj Klonovanie (Clone) v Panely s nástrojmi

Nástroj Klonovanie (Clone) v Panely s nástrojmi

Nástroj Klonovanie používa aktuálny štetec na kopírovanie časti obrázka alebo vzorky. Tento nástroj má mnohoraké využite: najväčšie uplatnenie však nájde pri opravách v digitálnej fotografii, tzv.maľovanie skrze. Počas tejto manipulácie sa prenášajú obrazové údaje z jedného miesta obrázka na druhé. Chvíľu potrvá, kým túto techniku zvládnete. V rukách skúseného používateľa má však veľkú cenu. Ďalšia oblasť, kde klonovanie nájde svoje uplatnenie je kreslenie vzorkovaných čiar a kriviek. Viď. príklady v časti Patterns (Vzorky).

Ak chcete namiesto vzorky klonovať z obrázka, musíte to GIMPu „povedať“. Urobíte to tak, že stlačíte kláves Ctrl a kliknete do požadovanej časti zdrojového obrázka. Kým zdroj nenastavíte týmto spôsobom, Klonovanie nebudete môcť použiť: kurzor vám to oznámi týmto symbolom .

Pri klonovaní vzorky majte na pamäti, že je dlaždicovitá. Keď ju chcete skopírovať, pohybujete sa od jedného rohu k protiľahlému. Ak prejdete za jej hranice, kopírovanie preskočí na protiľahlý roh a proces pokračuje. Vzorku tak môžete kopírovať miesto pri mieste, donekonečna. Ak však kopírujete z obrázka, toto sa nedeje. Ak zájdete za hranice zdroja, nástroj Klonovanie zastaví kopírovanie.

Klonovať môžete z ľubovoľnej kresliacej plochy (t. j. z ľubovoľnej vrstvy, masky vrstvy alebo kanála) do ľubovoľnej kresliacej plochy. Klonovať môžete dokonca aj z jednej masky výberu do inej, po prepnutí sa do režimu rýchlej masky. Ak sa pokúsite kopírovať farby, ktoré cieľový obrázok nepodporuje (napr. klonovanie z vrstvy v režime RGB do vrstvy alebo masky vrstvy Indexovaných farieb), potom budú tieto farby konvertované do najbližších vyhovujúcich.

3.10.1. Aktivácia nástroja

Nástroj môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Paint Tools (Kresliace nástroje)Clone (Klonovanie).

  • Z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol .

  • Stlačením klávesu C.

3.10.2. Modifikačné klávesy (východzie nastavenie)

Modifikačné klávesy, ktoré majú rovnaký efekt pre všetky nástroje kreslenia, sú popísané v časti Modifikačné klávesy pre štetce.

Ctrl

Kláves Ctrl sa používa na výber zdroja, ak je týmto zdrojom obrázok. Ak klonujete vzorku, použitie tohto klávesu nemá žiadny efekt. Klonovať môžete z ľubovoľnej vrstvy obrázka kliknutím na obrázok za súčasného stlačenia klávesu Ctrl. Vrstva musí byť aktívna (ako to zobrazuje dialógové okno Vrstvy (Layers)). Ak je voľba Alignment (t. j. zarovnanie) nastavená na None (Žiadne), Aligned (Zarovnaný) alebo Fixed, bod prvého kliknutia do obrázku bude považovaný za oblasť, ktorá sa má klonovať. Obrázkové dáta z tohto bodu sa použijú hneď, ako začnete s Klonovacou pečiatkou maľovať. V režime kopírovania zdroja sa kurzor zmení na symbol kríža .

3.10.3. Voľby

Obrázok 14.73. Voľby pre nástroj Klonovanie

Voľby pre nástroj Klonovanie

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Mode (Režim); Opacity (Krytie); Brush (Štetec); Scale (t. j. škála, veľkosť); Brush Dynamics (Dynamika kreslenia); Fade out (Zoslabenie); Apply Jitter; Hard Edges (Ostré hrany)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.
Source (Zdroj)

Podľa toho, čo v tejto voľbe označíte, budete kopírovať dáta z otvoreného obrázka alebo vzorky.

Image (Obrázok)

Ak zvolíte možnosť Image source (t. j. obrázok ako zdroj), GIMPu musíte „povedať“, ktorú vrstvu má použiť ako zdroj. Urobíte tak stlačením klávesu Ctrl a kliknutím do zdroja ešte pred samotnou prácou s nástrojom.

Ak označíte voľbu Sample merged (Vzorka zahrnutá), klonovať budete to, čo vidíte, t. j. farba, ktorá je výsledkom kombinácie farieb zo všetkých vrstiev obrázka. Ak túto voľbu neoznačíte, klonovať budete len zdroj nachádzajúci sa na aktívnej vrstve. Viac informácií získate v slovníku pojmov pod heslom Sample Merge (Vzorka zahrnutá).

Pattern (t. j. vzorka)

Kliknutím na symbol vzorky sa otvorí dialógové okno Vzorky. V tomto okne môžete vybrať vzorku, ktorou chcete kresliť. Táto možnosť prichádza do úvahy iba v prípade, keď ako zdroj klonovania použijete vzorky.

Alignment (t. j. zarovnanie)

Táto voľba definuje závislosť medzi polohou štetca a polohou zdroja.

V nasledujúcom príklade použijeme obrázok z ktorého zoberieme vzorku a prenesieme ju do cieľového obrázka (môže to byť vrstva v zdrojovom obrázku).

Obrázok 14.74. Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok

Použijeme väčší štetec v kombinácii s nástrojom Ceruzka. Zdroj je v tomto prípade označený v podobe symbolu kríža v kruhu.

Pôvodný obrázok

Obrázok s jednofarebným pozadím. Následne urobíme tri ťahy.


None (Nič)

V tomto režime je každý ťah považovaný za samostatný. Prvý bod, do ktorého kliknete, sa z originálneho zdroja skopíruje. Medzi jednotlivými ťahmi pritom nie je žiadna závislosť. V režime bez zarovnania budú jednotlivé ťahy v mieste ich stretu kolidovať.

Príklad uvedený nižšie: Pri každom novom ťahu sa kopírovaná oblasť aplikuje od počiatočného bodu. Naklonuje sa vždy tá istá vzorka.

Obrázok 14.75. Voľba pre položku Alignment (Zarovnanie) None (Žiadne)

Voľba pre položku Alignment (Zarovnanie) None (Žiadne)

Aligned (Zarovnaný)

V tomto režime sa vzorka naklonuje s rovnakým posunom pri všetkých nasledovných ťahoch tak, ako mal zdroj. Týmto spôsobom môžete použiť toľko ťahov štetcom, koľko sa vám páči. Všetky sa zmiešajú dokopy v jemných prechodoch.

Ak chcete posun zmeniť, kliknutím vyberte nový zdroj a súčasne stlačte kláves Ctrl.

V príklade dole pri každom novom ťahu štetca zdroj dodržuje rovnaký posun, ako mal predchádzajúci ťah. Takže v tomto prípade neexistuje posun klonovania pre prvý ťah. V tomto prípade sa zdrojový obrázok končí mimo plochy. Preto ten skrátený aspekt.

Obrázok 14.76. Voľba pre položku Alignment (Zarovnanie) Aligned (Zarovnaný)

Voľba pre položku Alignment (Zarovnanie) Aligned (Zarovnaný)

Registered (Registrovaný)

Režim Registered (Registrovaný) je odlišný od ostatných režimov zarovnania. Pri kopírovaní určitej oblasti obrázka stlačením klávesu Ctrl a kliknutím do požadovanej oblasti registrujete zdrojovú vrstvu. Nasledovným kreslením na cieľovej vrstve naklonujete každý zodpovedajúci pixel (pixel s rovnakým posunom) tak, ako to bolo v zdrojovej vrstve. Tento spôsob vám príde celkom vhod, keď budete chcieť nakopírovať určitú časť obrázka z jednej vrstvy do druhej v rámci toho istého obrázka. (Ale zapamätajte si, že takto môžete klonovať aj oblasť z jedného obrázka do druhého.)

Pri každom ťahu štetca sa pozícia myši pri kopírovaní zo zdroja prenesie na cieľovú vrstvu. V nasledujúcom príklade je cieľová vrstva menšia ako zdrojová. Takže tu nebudeme pozorovať efekt skrátenia.

Obrázok 14.77. Zarovnanie spôsobom Registered (Registrovaný)

Zarovnanie spôsobom Registered (Registrovaný)

Fixed (t. j. napevno)

V tomto režime budete maľovať s originálnym zdrojom. V tomto prípade je to odlišné od režimov None (Žiadne) alebo Aligned (Zarovnaný), a to aj v prípade, keď budete kresliť čiaru. Zdroj sa nebude pohybovať.

Na obrázku vidíte, že zdroj stále ostáva na svojom mieste. Pri klonovaní sa použije stále ten istý, malý zdroj.

Obrázok 14.78. Voľba Fixed (t. j. Fixovaný)

Voľba Fixed (t. j. Fixovaný)

3.10.4. Ďalšie informácie

Transparency (Priesvitnosť)

Použitie nástroja Klonovanie v kombinácii s priesvitnosťou je trochu komplikovaná záležitosť. Priesvitnosť nemôžete klonovať. Ak sa pokúsite klonovať oblasť z priesvitného obrázka a vložíte ho do cieľového obrázka, nedosiahnete žiadny efekt. Ak klonujete z čiastočne transparentného zdroja, efekt sa prejaví v závislosti od krytia v zdroji. Takže predpokladajme, že máme krytie na hodnote 100% a tvrdý štetec:

  • Pri klonovaní čiernej na bielu vzniká šedá.

  • Pri klonovaní čiernej na čiernu vzniká čierna.

  • Pri klonovaní bielej na bielu vzniká biela.

  • Pri klonovaní bielej na čiernu vzniká šedá.

Klonovaním priesvitnosť nikdy nezvýšite. Ale ak nie je pre danú vrstvu zapnutá funkcia keep transparency (zachovať priesvitnosť), priesvitnosť môžete znížiť. Klonovaním nepriesvitnej oblasti do priesvitnej vzniká nepriesvitná oblasť. Klonovaním priesvitnej oblasti do inej priesvitnej oblasti má za následok zníženie priesvitnosti.

Filtrové stopy

Existuje niekoľko neobvyklých spôsobov ako použiť nástroj Klonovanie a dosiahnuť tak rôzne špeciálne efekty. Sami môžete vytvoriť Filtrovú stopu a tú použiť s príslušným štetcom. Urobíte to tak, že vytvoríte duplikát požadovanej vrstvy a samotný filter aplikujete na ňu. Potom aktivujete funkciu Klonovanie, voľbu Source (Zdroj) nastavte na Image source (t. j. obrázok), a Alignment (t. j. zarovnanie) na Registered (Registrovaný). Kliknutím do filtrovanej vrstvy so súčasne stlačeným klávesom Ctrl túto vrstvu nastavíte ako zdrojovú. Kresliť budete na originálnu vrstvu na ktorej sa prejaví efekt filtra.

História štetcov

Podobne ako vo Photoshop-e, aj v GIMPe môžete imitovať tzv. History brush (História štetcov). Táto funkcia umožňuje selektívne vrátiť späť zmeny vykonané určitým štetcom. Ak túto možnosť chcete využiť, začnite vytvorením kópie obrázka. V originálnom obrázku sa potom v histórii vráťte do požadovaného stavu obrázka. Vrátiť sa v histórii môžete buď vrátením zmien alebo použitím dialógového okna Undo History (Vrátiť späť históriu). (Toto sa musí vykonať na originálnom obrázku, nie na jeho kópii. Duplikát obrázka totiž neobsahuje históriu zmien.) Teraz aktivujte nástroj Klonovanie, nastavte Source (Zdroj) na Image source (t. j. obrázok) a Alignment (t. j. zarovnanie) na Registered (Registrovaný). Kliknite do vrstvy s jedným obrázkom, súčasne zatlačte kláves Ctrl a kreslite v zodpovedajúcej vrstve druhého obrázka. Teraz môžete použiť možnosti vrátiť späť alebo znovu použiť štetec.