10.2. Apply Canvas (Použiť plátno)

10.2.1. Prehľad

Obrázok 17.168. Príklad pre filter Apply Canvas (Použiť plátno)

Príklad pre filter Apply Canvas (Použiť plátno)

Pôvodný obrázok

Príklad pre filter Apply Canvas (Použiť plátno)

Aplikovaný filter Apply Canvas (Použiť plátno)


Týmto filtrom pridáte do aktuálnej vrstvy alebo výberu efekt plátna. Obrázok získa textúru reálneho plátna.

10.2.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)Apply Canvas (Použiť plátno)....

10.2.3. Voľby

Obrázok 17.169. Voľby filtra Apply Canvas (Použiť plátno)

Voľby filtra Apply Canvas (Použiť plátno)

Preview (Náhľad)

Zmeny sú zobrazené v náhľade ešte predtým, ako sa aplikujú na samotný obrázok.

Direction (Smer)

Voľba určuje počiatok, od ktorého bude smerovať vykresľovanie plátna. Túto voľbu môžete zvážiť aj pri určení pozície svetla osvetľujúceho plátno.

Depth (Hĺbka)

Posuvníkom pre Hĺbku nastavíte silu efektu od 1 (slabý efekt) do 50 (silný efekt).