2. Hlavné okná

Používateľské rozhranie GIMPu je teraz možné prepínať medzi dvoma režimami:

 • režim viacerých okien (multi-window mode),

 • režim jedného okna (single window mode).

Keď GIMP otvoríte prvýkrát, otvoríte ho v režime viacerých okien. Tento režim je prednastavený. Režim jedného okna aktivujete z hlavnej ponuky výberom položiek Windows>Single-Window Mode). Ak GIMP vypnete v tomto režime, pri nasledujúcom spustení sa GIMP otvorí v režime jedného okna.

Režim viacerých okien (Multi-Window Mode)

Obrázok 3.2.  Režim viacerých okien

Režim viacerých okien

Obrázok ukazuje základné rozvrhnutie okien GIMPu, ktoré umožňuje efektívnu prácu.

Všimnete si dva panely, ľavý a pravý, a hlavné okno obrázka uprostred. Druhý obrázok je čiastočne prekrytý. Ľavý panel predstavuje Panel s nástrojmi a ich voľby spojené v jednom dialógovom okne. V pravom panely sú uložené dialógy pre vrstvy, kanále, cesty a história zmien spojené do jedného multi-záložkového doku. V doku pod ním sa nachádza ďalší dok so štetcami, vzorkami a prechodmi. Tieto panely môžete preniesť na plochu. Pomocou klávesu Tab ich môžete schovať.

 1. Hlavný Panel s nástrojmi: Obsahuje sadu symbolov pre nástroje. Panel s nástrojmi štandardne obsahuje aj farby popredia a pozadia. Navyše do panelu môžete pridať štetce, vzorky a ikony akuálnych obrázkov. Extra položky do panela pridáte alebo odoberiete výberom položiek hlavnej ponuky Edit (Upraviť)Preferences (Nastavenia)Toolbox (Panel s nástrojmi).

 2. Nastavenia nástrojov: K Panelu s nástrojmi je zospodu „pridokovaný“ dialóg Nastavenia nástrojov. Tento dialóg zobrazuje voľby pre aktívny nástroj (v tomto prípade nástroj Presun).

 3. Okno obrázka: Každý obrázok je v GIMPe zobrazený v samostatnom okne. Súčasne môže byť otvorených viac obrázkov. Ich počet je limitovaný iba systémovými zdrojmi. Pred tým, ako v GIMPe môžete urobiť niečo užitočné, musíte mať otvorené minimálne okno obrázka. Okno obrázka obsahuje ponuku hlavných príkazov GIMPu (File (Súbor), Edit (Upraviť), Select (Výber)...). Tieto môžete zobraziť aj kliknutím pravého tlačidla myši do okna.

  Obrázok môže byť väčší ako okno obrázka. V tomto prípade GIMP obrázok zobrazí v zmenšenom formáte, ktorý vám umožní vidieť celý obrázok v okne obrázka. Ak nastavíte 100% zväčšenie, v okne obrázka sa objavia bočné posuvníky. Tie vám umožnia posúvať sa po celom obrázku.

 4. Dok Layers, Channels, Paths, Undo History (Vrstvy, Kanále, Cesty, História zmien) — dialógy sú v doku uložené ako záložky. Záložka Layers (Vrstvy) je otvorená: zobrazuje štruktúru vrstiev aktívneho obrázka a umožňuje s vrstvami manipulovať rôznymi spôsobmi. Niektoré základné manipulácie je možné vykonať aj bez použitia dialógu Vrstiev. Stredne pokročilí používatelia GIMPu sa však bez tohto dialógu neozaobídu a musia ho mať vždy poruke.

 5. Stopy (Brushes) / Vzorky (Patterns) / Prechody (Gradients): K dialógu vrstiev je zospodu pridokovaný dialóg so záložkami spravujúcimi stopy, vzory a prechody.

Dialóg a správa dokov je popísaná v Kapitole 2.3, „Dialógy a Dokovanie dialógov“.

Režim jedného okna (Single Window Mode)

Obrázok 3.3.  Režim jedného okna

Režim jedného okna

Jednotlivé elementy sú rovnaké ale majú trochu rozdielnu organizáciu:

 • Ľavý a pravý panel sú fixované na jednom mieste: nemôžete s nimi hýbať. Môžete však zväčšiť alebo zmenšiť ich šírku. Ak šírku multi-záložkového doku príliš zúžite, nebude tam dostatok miesta na zobrazenie všetkých záložiek. V tomto prípade sa na mieste záložiek zobrazia šípky, ktorými môžete posúvať a zobraziť jednotlivé záložky.

  Rovnako, ako pri režime viacerých okien, aj v tomto režime kláves Tab slúži na schovanie týchto panelov.

 • Okno obrázka zaberá celý priestor medzi dvoma panelmi.

  Ak máte otvorených niekoľko obrázkov, navrchu okna obrázka sa pre každý obrázok zobrazí nová záložka. Jednotlivé obrázky otvoríte kliknutím na jeho záložku alebo klávesovými skratkami Ctrl+PageUp alebo PageDown alebo Alt+Číslo. Číslo predstavuje číselný kláves. Musíte však použiť čiselné klávesy umiestnené navrchu klávesnice. Nie tie, ktoré sa nachádzajú na klávesnici ako samostatné číselné klávesy (pre niektoré národné klávesnice treba použiť kombináciu Alt-Shift).

Toto je minimálne nastavenie. V GIMPe existuje mnoho ďalších typov dialógov používaných pre rôzne účely. Používatelia ich však obyčajne otvárajú len keď ich potrebujú a po použití ich zatvoria. Skúsení používatelia majú spravidla vždy otvorený Panel s nástrojmi (s voľbami) a dialóg Vrstvy. Panel s nástrojmi má v GIMPe nezastupiteľnú funkciu. Voľby nástrojov sú v skutočnosti samostatným dialógom dokovaným k hlavnému panelu nástrojov. Skúsení použvatelia to majú vždy usporiadané týmto spôsobom. Je totiž zložité efektívne používať nástroje bez toho, aby bolo vidieť, ako sú nastavené ich voľby. Dialóg vrstiev je nepostrádateľný pre prácu s obrázkom zloženým z viacerých vrstiev, čo je, hneď ako sa naučíte s GIMPom pracovať, takmer vždy. A samozrejme to pomáha zobraziť obrázky, ktoré upravujete na obrazovke. Ak sa snažíte uzavrieť okno obrázka predtým, ako zmeny uložíte, GIMP požaduje potvrdiť, či chcete súbor naozaj uzavrieť.

[Note] Poznámka

Ak rozmiestnenie okien GIMPu pokazíte, jednoducho to vrátite do pôvodného stavu kliknutím na položky v ponuke: Windows (Okná)Recently Closed Docks (Nedávno zatvorené doky). Ponuka príkazov pre okná (Windows) je aktívna len vtedy, keď je otvorený obrázok. Kliknutím na symbol v pravom hornom rohu doku dialóg pridáte, zatvoríte alebo odpojíte. Týmto spôsobom otvoríte ponuku pre konkrétny dialóg. Zvoľte Add Tab (Pridať), Close Tab (Zavrieť), alebo Detach Tab (Odpojiť).

Nasledujúce časti vám vysvetlia, na čo slúžia jednotlivé komponenty okien a ako sa používajú. Po ich prečítaní a po prečítaní častí popisujúcich základnú štruktúru obrázkov v GIMPe, by ste mali vedieť dosť na to, aby ste GIMP mohli začať používať na rôzne jednoduché úpravy obrázkov. Neskôr si môžete prečítať ďalšie časti príručky (alebo len tak jednoducho experimentovať) a tak sa naučiť používať prakticky neobmedzené možnosti GIMPu. Prajeme vám mnoho radosti pri ich objavovaní!

2.1. Panel s nástrojmi (Toolbox)

Obrázok 3.4. Panel s nástrojmi

Obrázok Panela s nástrojmi

Panel s nástrojmi (Toolbox) predstavuje srdce GIMPu. V tejto časti si ukážeme, čo v Paneli s nástrojmi nájdete.

Tip Tip

V Paneli s nástrojmi, tak ako vo väčšine komponentov GIMPu, prenesením kurzora myši nad položku zobrazíte „tipy“ alebo nápovedu popisujúcu danú aplikáciu. V týchto nápovedách sa obyčajne zobrazia aj klávesové skratky k jednotlivým položkám. V mnohých prípadoch presunom myši nad položku a stlačením klávesu F1 zobrazíte nápovedu k danej položke.

Štandardne je viditeľný iba symbol farby popredia a pozadia. Môžete však pridať aj ďalšie symboly, napr. Štetce, Vzorky, Prechody a Aktuálny obrázok. Edit (Upraviť)Preferences (Nastavenia)Toolbox (Nástroje): Tools configuration (Nastavenia nástrojov).

 1. Symboly nástrojov: Tieto symboly predstavujú tlačidlá, ktorými aktivujete jednotlivé nástroje. Nástroje slúžia na rôzne účely: výber časti obrázka, maľovanie, transformácie obrázka atď. Časť 1, „Panel s nástrojmi (Toolbox)“ popisuje spôsob ako s nástrojmi pracovať. V časti Nástroje (Tools) nájdete detailnejší popis nástroja.

 2. Farby popredia a pozadia: Farebné oblasti, ktoré sú tu zobrazené, predstavujú aktuálne farby popredia a pozadia GIMPu. Tieto farby používame pri mnohých operáciách. Kliknutím na jednu z nich otvoríte dialóg pre výber farby. Tento dialóg umožňuje zmeniť aktuálnu farbu popredia alebo pozadia. Kliknutím na ohnutú obojstrannú šípku sa farby popredia a pozadia vymenia. Kliknutím na čierno-bielu ikonu v ľavom dolnom rohu sa farby vrátia do východzieho stavu, t. j. biela do pozadia, čierna do popredia.

 3. Štetec, Vzorka, Prechod: Symboly tejto časti zobrazujú aktívne výbery GIMPu pre: 1. Štetec (Brush), používaný všetkými nástrojmi, a umožňujúci kreslenie. (Mimochodom „kreslenie“ zahŕňa aj také operácie ako sú gumovanie a rozmazávanie); 2. pre Vzorky (Pattern), ktoré sa používajú pri vyplňovaní zvolenej oblasti obrázka a 3. pre Prechody, ktoré sa používajú vždy, keď si určitá operácia vyžaduje plynulý farebný prechod z jednej farby do druhej. Kliknutím na ľubovoľný symbol z tejto oblasti otvoríte dialógové okno, ktoré umožňuje zmeniť stopu štetca, vzor alebo prechod.

 4. Aktívny obrázok: V GIMPe je možné súčasne pracovať s viacerými obrázkami, ale v danom momente je len jeden obrázok „aktívny“. V tejto časti panelu nájdete v podobe miniatúry zobrazený aktívny obrázok. Kliknutím na túto ikonu otvoríte dialóg obsahujúci zoznam obrázkov s ktorými pracujete. Kliknutím na symbol obrázka v tomto dialógu požadovaný obrázok zobrazíte. V režime viacerých okien zvyčajne obrázok aktivujete kliknutím na okno obrázka. V režime jedného okna obrázok aktivujete kliknutím na príslušnú záložku.

  Ak chcete obrázok uložiť, môžete ho „pretiahnuť“ do XDS správcu súborov. XDS je akronym pre X Direct Save Protocol: prídavná funkcia používateľského grafického rozhrania X Window System pre operačné systémy založené na Unixe.

[Note] Poznámka

Pri každom spustení GIMP vždy vyberie ten istý nástroj (štetec), farbu, stopu a vzor. Je to podľa prednastavených volieb. Ak chcete, aby GIMP použil pri spustení posledný používaný nástroj, farbu, stopu a vzor, aký bol nastavený pred vypnutím, označte začiarkavacie okienko Save input device settings on exit (Uložiť nastavenia pre vstupné zariadenia pri výstupe) v ponuke Preferences/Input Devices (Nastavenia/Vstupné zariadenia).

Tip Tip

Na vrchnej lište Panelu s nástrojmi sú zobrazené „oči Wilbera“. „Oči Wilbera“ môžete odstrániť pridaním nasledovného riadku do súboru gimprc: (toolbox-wilber no). Toto má vplyv len na Panel s nástrojmi. Oči Wilbera v okne obrázka sú zobrazené len v prípade, keď nie je otvorený žiadny obrázok.

Tip Tip

Obrázok otvoríte v jeho vlastnom okne, ak spôsobom „ťahať a pustiť“ pretiahnete súbor z prehliadača do Panelu s nástrojmi.