6.5. RGB Noise (RGB šum)

6.5.1. Prehľad

Obrázok 17.132. Príklad na filter RGB Noise (RGB šum)

Príklad na filter RGB Noise (RGB šum)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter RGB Noise (RGB šum)

Aplikovaný filter RGB Noise (RGB šum)


Filtrom RGB Noise (RGB šum) do vrstvy alebo výberu pridáte normálne distribuovaný šum. Filter pri tvorbe šumu využíva RGB farebný model (šum pridáva k červeným, zeleným a modrým hodnotám každého pixlu). Normálna distribúcia znamená, že k väčšine pixlov ovplyvnenej oblasti sa pridá iba jemný šum. Extrémnejšími hodnotami bude ovplyvnených menej pixlov. (Ak tento filter aplikujete na obrázok vyplnený spojitou šedou a prezriete si histogram, uvidíte klasickú Gaussovu krivku v tvare zvonu.)

Výsledkom je prirodzene vyzerajúci šum.

Tento filter nemôžete použiť na obrázky s indexovanými farbami.

6.5.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Noise (Šum)RGB Noise (RGB šum).

6.5.3. Voľby

Obrázok 17.133. Voľby filtra RGB Noise (RGB šum)

Voľby filtra RGB Noise (RGB šum)

Preview (Náhľad)

V náhľade sa interaktívne zobrazujú zmeny ešte pred tým, ako budú aplikované na obrázok.

Correlated noise (Korelačný šum)

Šum môže byť aditívny (nekorelačný) alebo multiplikatívny (korelačný - známy aj ako tzv. bodkový šum). Ak je voľba označená, každá hodnota kanála je vynásobená normálne distribuovanou hodnotou. Šum tak závisí od hodnôt kanála: vyššie hodnoty kanála vedú k zvýšenému šumu, kým tmavé farby (nízke hodnoty) ostávajú tmavé.

Independent RGB (Nezávislé RGB)

Ak je toto začiarkavacie okienko označené, každý posuvník RGB môžete posúvať osobitne. Inak budete posuvníky R, G a B posúvať spoločne. Ku kanálom každého pixla sa pridá rovnaký relatívny šum. Odtieň pixla sa tak príliš nezmení.

Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá), Alpha (Alfa)

Tieto posuvníky a susediace vstupné polia umožňujú nastaviť úroveň šumu (0,00 - 1,00) pre každý kanál. Alfa kanál sa v obrázku nachádza len ak vrstva taký kanál obsahuje. V prípade, že pracujete so šedým obrázkom, namiesto farebných posuvníkov je zobrazený posuvník s voľbou Šedá (Gray).

Hodnota nastavená pomocou týchto posuvníkov určí štandardnú odchýlku normálnej distribúcie aplikovaného šumu. Použitá štandardná odchýlka je polovicou nastavenej hodnoty (kde 1 predstavuje vzdialenosť medzi najnižšou a najvyššou možnou hodnotou kanála).