11. BUDÚCE ÚPRAVY TEJTO LICENCIE

Free Software Foundation má právo vydávať nové a upravené verzie GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie. Tieto nové revidované verzie budú mať podobný charakter ako súčasná verzia, avšak môžu sa odlišovať v detailoch, aby novým spôsobom riešili nové problémy alebo záležitosti. Pozri http://www.gnu.org/copyleft/.

Každá verzia licencie je označená vlastným číslom. Ak dokument uvádza, že podlieha niektorej konkrétnej verzii tejto licencie, prípadne "všetkým ďalším verziám", máte možnosť riadiť sa podmienkami alebo uvedenej verzie, alebo ktorejkoľvek následnej verzie, ktorú zverejnila (nie však vo forme návrhu) nadácia Free Software Foundation. Ak dokument číslo verzie tejto licencie neobsahuje, môžete si vybrať akúkoľvek z verzií (nie však ako návrh) vydaných nadáciou Free Software Foundation.