2.11. Save as Template (Uložiť ako šablónu)

Príkazom Save as Template (Uložiť ako šablónu) vytvoríte šablónu aktuálneho obrázka s rovnakými rozmermi a farebným pracovným priestorom. V otvorenom okne sa zobrazí výzva na pomenovanie novej šablóny. Po uložení tejto šablóny ju budete mať prístupnú v dialógu New Image (Nový obrázok). Ak zvolíte meno, ktoré už existuje, GIMP z neho vytvorí unikátne meno pridaním poradového čísla. Šablóny môžete v dialógu Templates (Šablóny) upraviť alebo vymazať.

2.11.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Save as Template (Uložiť ako šablónu). Neexistuje žiadna prednastavená klávesová skratka.